Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació de l'execució de les obres de reforma de la coberta de l'ETAP
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Gironella

ANUNCI de licitació per l'adjudicació i execució de l'actuació: reforma de la coberta de l'ETAP de Gironella

De conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 12 de setembre de 2016, per mitjà del present anunci s'efectua convocatòria per procediment obert, atenent a l'oferta econòmicament més avantatjosa, ambdiversos criteris d'adjudicació, per a l'adjudicació del contracte d'obres de REFORMA DE LA COBERTA DE L'ETAP DEGIRONELLA, d'acord amb les següents dades:

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:

a) Organisme. AJUNTAMENT DE GIRONELLA.

b) Dependència que tramita l'expedient. SERVEIS TECNICS.

c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència. SERVEIS TECNICS.

2) Domicili. PLAÇA DE LA VILA, 13.

3) Localitat i codi postal. GIRONELLA 08680.

4) Telèfon. 938250033.

5) Telefax. 938250368.

6) Correu electrònic. gironella@gironella.cat.

7) Adreça d'Internet del perfil del contractant. Gironella.cat.

8) Data límit d'obtenció de documentació i informació. 5 dies abans del de finalització de les proposicions.

d) Nombre d'expedient. 01/2016.

2. Objecte del Contracte:

a) Tipus. OBRES.

b) Descripció. REHABILITACIO COBERTA DE L'ETAP.

c) Divisió per lots i nombre de lots / nombre d'unitats. NO N'HI HA.

d) Lloc d'execució: GIRONELLA.

1) Domicili. C/ DE LES TRES CREUS.

2) Localitat i codi postal. GIRONELLA 08680.

i) Termini d'execució. 2 MESOS.

f) Admissió de pròrroga. NO.

g) CPV (Referència de Nomenclatura).45261900-3.

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació. ORDINARIA.

b) Procediment. OBERT.

c) Subhasta electrònica. NO.

d) Criteris d'adjudicació.

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa s'atendrà a diversoscriteris d'adjudicació.A. Criteris quantificables automàticament, es puntuaran en ordre decreixent:

1. L'oferta econòmica es valorarà amb un màxim de 60 punts. Per l'adjudicació de puntuació, es procedirà de la següent forma: E

A. l'oferta més baixa no incursa en temeritat obtindrà 40 punts i la resta es valoraran de forma proporcional per aplicació C

de la fórmula següent:Dijous, 22 de setembre de 2016

(D ? Ca) x 60

i. Puntuació = ------------D ? B

On,

D = Preu de licitació.

B = Oferta més econòmica no incursa en temeritat.

Ca = Oferta que es valora.

2. l'Ampliació de garantia es puntuarà, fins a un màxim de 5 punts:

Es valorarà per formula, segons el següent barem:

- 0,5 punts per any natural d'ampliació del termini de garantia del conjunt de les obres, fins a un màxim de 5 punts.

3. Mesures per evitar els possibles accessos a la zona de la coberta, mitjançant la construcció de parets per qualsevoldels punts del recinte ? 10 punts.

La seva avaluació és automàtica amb formula. S'atorgarà la màxima puntuació de l'apartat a l'oferta de majorpressupost. La fórmula d'avaluació per atribuir la puntuació de la reta d'ofertes serà la següent:

PMI = 10 x (MI/MI max).

Essent:

MI = Pressupost presentat que s'indica en l'oferta del licitador.

MI màx.= pressupost d'import mes elevat de tos els MI.

PMI= puntuació de l'oferta.

B. Criteris la ponderació depengui d'un judici de valor:

- Característiques vinculades a la satisfacció d'exigències socials.

. Acreditació de disposar de llocs de treball ocupats per persones amb un grau de diversitat funcional ? 7,5 punts.

. Acreditació que tot treballador vinculat a l'empresa i/o empresa que se subcontracti per la realització dels treballs té unsalari brut anual igual o superior als 14.000 EUR/any ? 7,5 punts.

- Altres millores addicionals, relacionades amb el procés constructiu i menor afectació al dia a dia dels veïns de la zona? 5 punts.

- Altres millores estètiques o funcionals ? 5 punts.

4. Valor estimat del contracte: 65.141,12 EUR (IVA exclòs).

5. Pressupost base de licitació:

a) Import net: 65.141,12 EUR. Import total: 78.820,76 EUR.

6. Garanties exigides:

Definitiva (%): 5% DE L'IMPORT D EL'ADJUDICACIÓ.

7. Requisits específics del contractista:

- Capacitat d'obrar.- Solvència de l'empresari. E

La aportació per part del licitador de la certificació; per part de l'òrgan encarregat del Registre corresponent; de la inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l'Estat o de la comunitat Autònoma acreditarà

Dijous, 22 de setembre de 2016

les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitacióprofessional o empresarial, solvència econòmica i financera, i classificació, així com la concurrència o no concurrènciade les prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix.

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació. 15 DIES A COMPTAR A PARTIR DEL DIA SEGÜENT AL DE LA PUBLICACIÓ DE L'ANUNCI DE LICITACIÓ EN EL BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA I EN EL PERFIL DELCONTRACTANT.

b) Modalitat de presentació. Les proposicions podran presentar-se, per correu, per telefax, o per mitjans electrònics,informàtics o telemàtics, en qualsevol dels llocs que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, derègim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

c) Lloc de presentació: AJUNTAMENT DE GIRONELLA.

1. Dependència. OAC.

2. Domicili. PLAÇA DE LA VILA, 13.

3. Localitat i codi postal. 08680 GIRONELLA.

4. Adreça electrònica: gironella@gironella.cat.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta. 3 MESOS.

9. Obertura d'ofertes:

a) Descripció. OFICINES MUNICIPALS.

b) Direcció. PLAÇA DELKA V ILA, 13.

c) Localitat i codi postal. 08680 GIRONELLA.

d) Data i hora. EL 10é DIA HABIL DESPRES DE LA FINALITZACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIO DE LESPROPOSICIONS A LES 9:30 HORES PER A L'OBERTURA DELS SOBRES A I C.

Gironella, 13 de setembre de 2016

L'alcalde, David Font Simon