Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Autorització d'un matrimoni civil
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Dosrius

DECRET

Núm. 798/20146.

En virtut de l'article 51 del Codi Civil, modificat per la Llei 35/1994 de 23 de desembre de 1994 en matèria d'autoritzacióde matrimoni civil.

HE RESOLT:

Únic.- Delegar la competència per a autoritzar el matrimoni que se celebrarà el 26 de setembre de 2016 entre el Sr.Daniel Erwin Schwejda i la Sra. Mireia Manrique Corominas, en el regidor d'aquest Ajuntament, el Sr. Josep Jo Munné.

Dosrius, 15 de setembre de 2016

Ho mano i ho signo, l'alcalde, Marc Bosch de Doria

Davant meu, la secretària, Míriam Tenas Camps