Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del Projecte de construcció d'un mur de contenció de vorera i formació de barana al carrer Dàlia, cantonada amb carrer Julivert. Urbanització Mas Trader
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cubelles

EDICTE relatiu a l'aprovació definitiva del "Projecte de construcció d'un mur de contenció de vorera i formació de barana al carrer Dàlia, cantonada amb carrer Julivert. Urbanització Mas Trader"

La Junta de Govern Local reunida en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2016, va acordar aprovar inicialment el "Projecte de construcció d'un mur de contenció de vorera i formació de barana al carrer Dàlia, cantonada amb carrerJulivert. Urbanització Mas Trader", amb un pressupost d'execució per contracta de 36.410,43 EUR, IVA inclòs,sotmetre'l a informació pública per termini de 30 dies, d'acord amb allò que disposa l'article 38.2. del Decret 179/1995,de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i aprovar-lo definitivament en elsupòsit que, un cop superat el termini d'informació pública, no hagi estat presentada cap al·legació ni reclamació enrelació al mateix.

Atès que en data 18/07/2016 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l'anunci d'informació pública iaquest ha estat exposat a l'e-tauler d'edictes de la Corporació fins al dia 25/08/2016 sense que en aquest termini s'hagipresentat cap sol·licitud i/o al·legació en relació al mateix, l'esmentat avantprojecte queda aprovat definitivament, per laqual cosa es publica el present edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat deCatalunya, al tauler d'edictes i al web de la Corporació.

Contra aquest acte d'aprovació definitiva, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciósadministratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des del diasegüent de la publicació del present edicte.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en eltermini d'un mes a comptar des del dia següent de la publicació del present edicte.

Cubelles, 6 de setembre de 2016

L'alcalde accidental, Joaquim Macià i Tetas

En dono fe, la secretària general, Carme López-Feliu Font