Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de l'esmena de les bases reguladores i la convocatòria d'una borsa d'educadors/es de la llar d'infants
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Collbató

EDICTE

L'Alcalde president ha dictat en data 15 de setembre de 2016 la següent resolució, en relació a les bases reguladores i la convocatòria per a la constitució d'una borsa d'educadors/es de llar d'infants per a l'Ajuntament de Collbató:

""Decret d'Alcaldia núm. 94/2016.

Atès que en data 18 de juliol de 2016 s'aproven en Junta de Govern Local les bases i convocatòria per a la constituciód'una borsa d'educadors/es de llar d'infants, per a l'Ajuntament de Collbató.

Atès que s'ha detectat l'omissió en el punt 8.- "Procediment de selecció", el sistema d'entrevista i la puntuació de lamateixa.

Atès que aquesta omissió pot haver provocat indefensió en les persones interessades en el procés.

Vist que a aquestes bases els són d'aplicació la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, la Llei7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova elText refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel quals'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funciópública, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals ila resta de normativa vigent en la matèria.

RESOLC.

Primer.- Aprovar l'esmena de les bases reguladores i la convocatòria per a la constitució d'una borsa d'educadors/es dellar d'infants per a l'Ajuntament de Collbató, afegint el desenvolupament de l'entrevista com a punt 8.4, en els següentstermes:

8.- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ.

....

8.4 Entrevista personal.

Si el tribunal ho considera addient per assegurar l'objectivitat, la racionalitat del procés selectiu i els requerimentsfuncionals del lloc de treball, el procés selectiu podrà completar-se amb una entrevista personal que es fonamentarà enels aspectes curriculars dels aspirants i la seva adaptació als requeriments del lloc de treball, amb una puntució màximade 2 punts.

Segon.- Obrir un nou termini de presentació d'instàncies, de 20 dies a comptar des de la publicació d'aquesta esmena alButlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Tercer.- Ordenar la publicació de les bases reguladores d'aquesta convocatòria, segons aquesta esmena, al ButlletíOficial de la Província de Barcelona, al tauler d'anuncis de la Corporació i a la web de l'Ajuntament.""

Les bases rectificades s'especifiquen a continuació:

Dijous, 22 de setembre de 2016

BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DETREBALL PER COBRIR NECESSITATS CONCRETES PRIORITÀRES DE CARÀCTER TEMPORAL I/O VACANTSSOBREVINGUDES AMB CARÀCTER TEMPORAL D'EDUCADOR/A DE LLAR D'INFANTS.

1-OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

És objecte de la present convocatòria la selecció de personal laboral no permanent per a la creació d'una borsa detreball per cobrir necessitats concretes prioritàries i/o vacants sobrevingudes amb caràcter temporal de llocs de treballamb les següents característiques:

Denominació: Educador/a llar d'infants.

Grup: C1.

Titulació: Formació professional de segon grau d jardí d'infància, cicle formatiu de grau superior en educació infantil, títolde tècnic/a superior en educació infantil o titulació equivalent.

Retribucions: les vigents per a la plaça i categoria professional d'educador/a de llar d'infants, a l'Ajuntament de Collbató,en el moment de cobrir la necessitat.

Les persones que integrin la borsa seran cridades per ordre de puntuació correlativament, per tal de fer front a les necessitats de nomenaments interins i contractacions temporals d'educador/a de la llar d'infants fins que es convoquiuna nova borsa d'educadors/es.

Amb caràcter general s'estableix el període de prova de 2 mesos. La no superació del període de prova suposarà l'extinció del contracte temporal, així com la pèrdua del dret a ser cridat en el cas de noves contractacions temporals,mentre duri la vigència de la borsa de treball corresponent.

2-FUNCIONS BÀSIQUES.

? Donar suport a l'elaboració dels documents de l'escola bressol (PEC, PCC, memòria, projectes, etc.) i.

? Elaborar els informes trimestrals de l'evolució dels infants al centre i realitzar o mantenir i actualitzar una fitxad'observació per a cada nen amb la finalitat de fer un seguiment del seu desenvolupament i incloure'n els continguts al'informe anual.

? Vetllar per la seguretat dels nens.

? Organitzar i adequar l'espai, el temps, els materials, les activitats, les condicions higièniques i la metodologia peraconseguir els objectius d'ensenyament / aprenentatge.

? Posar en joc els recursos necessaris i, mostrar-se com a model a imitar, per afavorir el desenvolupament de totes les capacitats de cada infant, com ara procurar l'adquisició d'hàbits d'ordre, higiene i alimentació; necessitats d'exploració,experimentació i manipulació de materials i espais; i la sociabilitat, la relació afectiva i la comunicació amb altres nens ieducadors.

? Coordinar-se amb la resta de personal per desenvolupar les tasques pròpies de l'acollida i l'atenció a l'infant: prepararper dormir, servir els àpats, canviar bolquers i atendre totes les seves necessitats, entre d'altres.

? Procurar el material necessari per a crear un ambient estimulant a l'aula (decoració, rètols, materials plàstics, etc.).

? Dur a terme xerrades i activitats complementàries per als familiars dels infants i col·laborar amb la tasca educativa delspares cap els nens, atenent les seves demandes i consultes, informant-los i informant-se de la seva evolució.

? Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d'acord amb els procediments establerts per l'ajuntament i lanormativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.? I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.Dijous, 22 de setembre de 2016

3-CONDICIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS.

Per pendre part en les proves selectives serà necessari reunir les condicions següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun país membre de la Unió Europea o la dels Estats als quals, en virtut deTractats Internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació detreballadors/es. També podran participar el cònjuge, així com els descendents d'ambdós i els descendents del cònjugedels espanyols i dels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret,siguin menors de vint-i-un anys i/o majors d'aquesta edat que visquin al seu càrrec.

b) Haver complert els 16 anys i no excedir de l'edat de la jubilació.

c) Estar en possessió de la titulació acadèmica que s'indica en la base primera o en condicions d'obtenir-la en data definalització del termini d'admissió de sol·licituds. En cas d'aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola haurand'acreditar l'homologació de la titulació exigida.

d) No tenir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions corresponents i pel que fa aplaces reservades a persones amb disminucions, caldrà acreditar la condició oficial de persona discapacitada o el graud'incapacitat.

e) No haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei en Administracions Públiques per mitjà deresolució ferma, ni trobar-se inhablitat per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma.

f) No trobar-se en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat previstes en la legislació vigent sobre la matèria.

g) Coneixement de la llengua catalana, nivell de suficiència segons el Decret 3/2014, de de 7 de gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig sobre avaluació i certificació de coneixements de català, l'OrdreVCP/491/2009, de 12 de novembre i el Decret 161/2002, d'11 de juny sobre l'acreditació del català.

Formes d'acreditació:

1-Quan s'ha acreditat a l'ensenyament obligatori cal presentar certificació que s'ha cursat de manera oficial a Catalunyala matèria de llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut el títol que correspon després de 1992, expedidaper qualsevol institut d'educació secundària públic en la forma que determina la Direcció General d'Ordenació iInnovació Educativa.

2-Quan s'ha obtingut mitjançant proves alienes a l'ensenyamen obligatori, per mitjà dels certificats de referència de laDirecció General de Política Lingüística o dels títols, diplomes i certificats que són considerats equivalents per ordre delconseller o la consellera de Cultura d'acord amb el el Decret 3/2014, de de 7 de gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

h) No figurar en el registre central de delinqüents sexuals o bé no tenir antecedents penals. Per ser contractat/da cadràque aportin, en el seu cas, certificació negativa del "Registre Central de Delinquents Sexuales" i fins que aquest Registreno entri en funcionament, certificació emesa pel "Registre Central d'Antecedents Penals".

4. SOL·LICITUDS.

1) Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament deCollbató (C/Bonavista, 2, Collbató), de dilluns a divendres, de 9 a 14:00 hores i dijous de 17 a 19:00 hores, en horarid'hivern (de setembre a juny), i en horari de 9 a 14:00 hores de dilluns a divendres en horari d'estiu (juliol i agost).

El termini per presentar sol·licituds comptarà des de la publicació de la convocatòria corresponent al Butlletí Oficial de laProvíncia de Barcelona o extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, fins a 20 dies hàbils a partir del'endemà de la darrera publicació.

La presentació de la sol·licitud fora del dit termini comporta l'exclusió de l'aspirant.Juntament amb la sol·licitud caldrà adjuntar el justificant acreditatiu d'haver satisfet la corresponent taxa de drets deN

participació a processos selectius a l'Ajuntament de Collbató o acreditar la seva exoneració en seguiment de l'ordenançaV

fiscal corresponent.Dijous, 22 de setembre de 2016

La taxa per participació en processos selectius és de 26 EUR. Bonificacions aplicables:

? Persones en situació d'atur, degudament acreditat abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds departicipació a la convocatòria: 100%

? Persones majors de 45 anys abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació a laconvocatòria: 50%

? Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, degudament acreditat abans de la finalització deltermini de presentació de sol·licituds de participació a la convocatòria: 50%

La taxa s'haurà de fer efectiva a través de transferència bancària a la compte bancària: 2100-0057-47-0200007405, o enmetàl·lic a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Collbató.

Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació':

? Currículum de l'aspirant.

? Fotocòpia del DNI/NIF o document acreditatiu de la persona.

? Fotocòpia del títol acadèmic exigit com a condició per a presentar-se.

? Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits que al·leguin per a la seva valoració en la fase de concurs. Eltribunal qualificador no podrà tenir en compte altres mèrits que els que es presentin i justifiquin en aquest tràmit. Caldràaportar contractes de treball nomenaments i informe de "vida laboral" expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social i/ocertificats de serves prestats en cas de tenir experiències en l'Administració pública. (En virtut de la simplificacióadministrativa, aquesta documentació pot presentar-se durant els 5 dies hàbils posteriors a la publicació de resultats dela prova teòrico-pràctica del punt 8.2, quedant exempts de fer-ho aquelles persones que no passin a la fase de valoracióde mèrits).

? Els/les aspirants discapacitats/des han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així com les adaptacions quesol·liciten per a la realització de les proves. Només es tindran en compte aquelles sol·licituds relatives a adaptacions quetinguin relació directa amb la prova a realitzar; correspon al Tribunal qualificador resoldre sobre l'oportunitat i concrecióde l'adaptació en funció de les circumstàncies específiques de cada prova selectiva.

? Certificació acreditativa del nivell de català exigit, expedit pel centre oficial, en el cas de trobar-se exempt de realitzar l'exercici de català.

S'exigirà la presentació de la documentació original a les persones seleccionades, en el moment en que siguin cridadesper a la seva contractació.

2) Per ser admès/sa al procés selectiu, n'hi ha prou que els/les aspirants manifestin en la sol·licitud que compleixentotes les condiciones referides a la base tercera, sempre referits a la data d'expiració del termini assenyalat per lapresentació de sol·licituds, i no cal que ni adjuntin els documents acreditatius d'aquests requisits, amb independència dela posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu, excepte els apartats c) i f) que hauran d'acreditar-se degudamentmitjançant compulsa.

L'autoritat convocant pot demanar, a l'efecte procedent, l'acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi hainexactituds o falsedats en les quals hagin pogut concórrer els/les aspirants, els/les quals podran ser exclosos/esmotivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits.

Els aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries perprendre part en la convocatòria corresponent i per la resta de la tramitació dels procediments selectius, d'acord amb lanormativa vigent i, especialment, la Llei orgànica de protecció de dades.

5. ADMISSIÓ D'ASPIRANTS.Quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds, el president de la corporació dictarà resolució en un termini màximN

d'un mes, en què declararà aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos, que serà publicada i anunciada en elV

tauler d'edictes de la corporació i a la pàgina web, concedint un termini de 10 dies perquè es puguin fer esmenes, segons l'art. 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre LRJPAC.Dijous, 22 de setembre de 2016

En la mateixa resolució es determinarà el lloc, data i l'hora del començament de les proves. Si no s'hi presentésesmenes es considerà elevada a definitiva la llista de persones admeses i excloses i no caldrà torna-la a publicar. Sis'accepta alguna reclamació, es procedirà a notificar-la al/la recurrent en els termes que estableix la LRJPAC. Tot seguits'esmenarà la llista de persones admeses i excloses i l'esmena es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la web municipal, així com que serà exposada en el tauler d'edictes de la corporació.

6- TRIBUNAL QUALIFICADOR.

1. D'acord amb l'article 60 de la Llei 7/07, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic, l'òrgan de selecció seràcol·legiat, sense que pugui comptar entre els seus membres personal d'elecció o de designació política, ni personalinterí o eventual, i estarà format pel següent personal de l'Ajuntament de Collbató i/o d'altres Ajuntaments o OrganismesPúblics:

El Tribunal qualificador tindrà la següent composició:

Serà presidit per personal funcionari de carrera o personal laboral fix d'un dels organismes referits anteriorment,pertanyent, com a mínim, al mateix o superior al grup de la plaça a seleccionar i tindrà la següent composició:

? President: un funcionari/ària de carrera o personal laboral fix designat a proposta de l'alcalde-president de lacorporació.

? Un/a vocal designat/da a proposta de la Diputació de Barcelona.

? Un/a vocal tècnic/a designat/da pel President de la Corporació d'entre el personal funcionari de carrera o laboral fix del'Ajuntament de Collbató o d'altres Ajuntaments i Organismes Públics, o d'entre professionals del sector privat.

La Secretaria del Tribunal podrà recaure en un dels membres del Tribunal o en un funcionari o personal laboral del'Ajuntament, en aquest darrer supòsit actuarà amb veu però sense vot.

2. La designació nominal dels membres, que inclourà la dels respectius suplents, es publicarà al tauler d'anuncisjuntament amb la llista d'admesos i exclosos i s'ajustarà a les regles establertes a l'article 72 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals. L'abstenció i recusació dels membresdel Tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la LRJPAC.

3. El Tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de la majoria absoluta dels seus membres, siguin titularso suplents.

4. El Tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques d'assessors/es especialistes, per a totes o algunes de lesproves. En aquest sentit i de conformitat amb les previsions del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació delconeixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball a les administracions públiques de Catalunya, es nomenarà una persona perquè assessori el tribunal qualificador, la qualactuarà amb veu i sense vot.

5. L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la LRJPAC.

6. Els membres del Tribunal meritaran les assistències que determina el RD 462/02, de 24 de maig, classificant l'òrgande selecció segons la classificació que determina aquest Decret.

7. INICI I DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ.

La fixació de les dates de les proves correspondrà al tribunal i es publicarà l'anunci al tauler d'anuncis i a la web del'ajuntament. Els/les aspirants seran convocats per a cada exercici en crida única, llevat de casos de força major,degudament justificats i valorats lliurement pel tribunal. Els aspirants que no hi compareguin seran exclosos de la provai, conseqüentment, de la selecció'.

A efectes d'identificació els i les aspirants hauran de concórrer a cada exercici amb el DN o similar.8. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ.

V

El procés de selecció es regirà per la modalitat de concurs amb apreciació de la capacitat i constarà d'aquestes fases:Dijous, 22 de setembre de 2016

1a. Fase: exercici de coneixements de català (aquelles persones que no hagin acreditat el nivell exigit en aquestprocés).

2a Fase: exercici teòric- pràctic d'apreciació de la capacitat.

3a Fase: valoració de mèrits.

4a Fase: entrevista personal.

Es cridarà les persones en convocatòria única i si no es presentessin a qualsevol de les proves a que se'ls convoqui, quedarien eliminats del procés selectiu.

8.1 Exercici de coneixements de català.

S'haurà de realitzar una prova d'acreditació del coneixement del català exigint el "nivell de suficiència" i la qual tindrà uncaràcter eliminatori (apte/no apte).

Quedaran exempts de la realització d'aquest exercici els aspirants que presentin juntament a la sol·licitud el certificat desuficiència de català.

8.2. Exercici teòric-pràctic.

Consistirà en un supòsit teòric-pràctic proposat pel tribunal, directament relacionat amb les funcions pròpies de lacategoria i/o professió en el termini màxim de 90 minuts.

(Veure el temari per a l'exercici teòric-pràctic a l'annex 1 d'aquestes bases).

Aquest exercici és obligatori i eliminatori, puntuant-se de 0 a 10 punts, essent eliminats les persones aspirants que no obtinguin un mínim de 5 punts. El tribunal pot demanar la lectura de l'exercici a els/les aspirants.

8.3 Valoració de mèrits.

La puntuació màxima que es podrà assolir en les valoracions dels mèrits serà de 10 putns. Per a la puntuació delsmèrits al·legats caldrà que els aspirants els acreditin fefaentmet.

8.3.1 Experiència professional.

Valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels/per les candidats/es, fins a un màxim de 4 punts i de conformitat amb l'escala següent:

1. Serveis efectius prestats a l'Administració Pública Local, com a Educador/a de llar d'infants, llevat dels inclosos enplans d'ocupació o altres programes subvencionats per altres Administracions, a raó de 0,50 punts per mes o fracció.

2. Serveis efectius prestats a l'Administració Pública diferent a la Local, com a Educador/a de llar d'infants, llevat delsinclosos en plans d'ocupació o altres programes subvencionats per altres Administracions, a raó de 0,40 punts per meso fracció.

3. Experiència professional a l'empresa privada com a Educador/a de llar d'infants o exercici lliure de la professió, a raóde 0,30 punts per mes o fracció.

L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació(annex I de serveis previs) de l'òrgan competent amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professionaldesenvolupada, període de temps i règim de dedicació. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració nocaldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran amb base a les dades que obrin en els expedientspersonals de les persones aspirants.L'experiència professional en empreses del sector privat s'han d'acreditar mitjançant l'aportació de fotocòpies delsN

contractes de treball, fulls de nòmina o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats amb indicacióV

del inici i fi d'aquesta prestació, per la qual s'aportarà un certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social de la vida laboral del/de la sol·licitant, o l'última nòmina on consti antiguitat i naturalesa del servei prestat.Dijous, 22 de setembre de 2016

L'exercici lliure de la professió s'acreditarà mitjançant els contractes mercantils o facturació conformada per l'empresadestinatària del servei, que acrediti la naturalesa dels serveis prestats amb indicació del inici i fi d'aquesta prestació, i laseva dedicació.

Tota la documentació justificativa serà compulsada per l'Ajuntament amb la presentació prèvia dels originals.

Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats.

8.3.2Nivell de formació i estudis:

1. Formació reglada: per titulacions acadèmiques rellevants pel lloc de treball a exercir superiors o addicionals a latitulació mínima exigida. Fins un màxim de 3 punts.

Curs PostGrau / Màster: 0,50 punts.

Diplomat universitari: 0,75 punts.

Llicenciatura/Grau: 1 punt.

2) Realització de cursos de formació i de perfeccionament que tinguin relació directa amb el lloc objecte de laconvocatòria, fins a un màxim de 3 punts. La valoració de cada curs es farà segons la duració d'aquest i d'acord l'escalasegüent:

-Cursos de 50 o més hores: 0,40 punts.

-Cursos de 25 o més hores: 0,20 punts.

-Cursos de menys de 25 hores: 0,10 punts.

En el supòsit que no quedi acreditat la duració d'hores del curs es valorarà amb la puntuació mínima de 0,05 punts.

Els cursos, cursets i jornades que s'al·leguen com a mèrits hauran de ser acreditats mitjançant títols oficials ohomologats, fent constar el centre emissor dels mateixos, així com la duració en hores.

8.4Entrevista.

Si el tribunal ho considera addient per assegurar l'objectivitat, la racionalitat del procés selectiu i els requerimentsfuncionals del lloc de treball, el procés selectiu podrà completar-se amb una entrevista personal que es fonamentarà enels aspectes curriculars dels aspirants i la seva adaptació als requeriments del lloc de treball, amb una puntuaciómàxima de 2 punts.

9. RELACIÓ D'APROVATS I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS.

Finalitzat el procés de selecció, el tribunal publicarà la relació de candidats/es per ordre de puntuació i elevarà la relacióesmentada a la Presidència de la Corporació.

En el supòsit que alguns aspirants resultin amb la mateixa puntuació, prevaldrà l'aspirant que obtingui millor puntuació ala prova teòrico-pràctica.

Els aspirants proposats es trobaran a l'espera de ser cridats per l'Ajuntament de Collbató per ordre de puntuació quanes produeixi la necessitat de contractació temporal, segons el supòsit que es produeixi i hauran de presentar en laSecretaria de la corporació els documents originals acreditatius de les condicons de capacitat i requisits en laconvocatòria, així com dels mèrits presentats i valorats.

10. CONTRACTACIONS TEMPORALS.

L'ordre de preferència per a la contractació o el nomenament que correspongui vindrà determinat per l'ordre depuntuació.

Dijous, 22 de setembre de 2016

11. INCOMPATIBILITATS I RÈGIM DE SERVEI.

En l'exercici de les funcions atribuïdes a la plaça s'aplicarà la normativa vigent sobre el règim d'incompatbilitats en elsector públic.

Pel que fa a la determinació i adscripció al lloc de treball, comeses, jornada laboral, etc. el personal s'atindrà a lesresolucions que adopti l'Alcaldia-Presidència.

12. INCIDÈNCIES.

El número corresponent al registre d'entrada de la sol·licitud presentada en qualevol dels registre de la Corporació perparticipar en la convocatòria, juntament amb les seves inicials, constituirà la referència per a cada aspirant en el supòsitde consultes fetes per internet, a l'efecte d'informar-se de les qualificacions i/o valoracions obtingudes, per garantir elrespecte i la confidencialitat de les dades dels/de les aspirants en el marc del dret fonamental a l'autodeterminacióinformativa, resultant de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Per impugnar aquesta convocatòria, les bases reguladores d'aquest procés selectiu i les llistes definitives de personesadmeses i excloses, s'ha d'interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat Contenciós Administratiu deBarcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la notificació o publicació en els diaris.Alternativament i potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant l'Alcaldia en el termni d'un mes a comptar desdel dia següent de la publicació o notificació.

Contra els actes de tràmit de l'òrgan seleccionador que decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte,que determinen la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, que produeixen indefensió o perjudici irreparable alsdrets i interessos legítim, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'Alcalde, en el termini d'unmes a comptar de l'endemà de la publicació, exposició en el tauler d'anuncis o notificació individual.

Contra els actes de tràmit de l'òrgan seleccionador no inclosos en el punt anterior, al llarg del procés selectiu, els/les aspirants poden formular totes les al·legacions que estimin pertinents perquè siguin preses en consideració en elmoment de fer pública la puntuació final del procés selectiu.

El tribunal queda facultat per resoldre qualsevol dubte que es presenti durant aquesta convocatòria.

Per a tot allò que no sigui previst en aquestes bases, es procedirà en virtut de la normativa aplicable a la funció pública local de Catalunya i, amb caràcter supletori, per la normativa pròpia de la Generalitat de Catalunya i de l Estat.

ANNEX.

Temari específic.

1.- El desenvolupament de les capacitats al currículum d'educació infantil.

2.- Les hores de menjar com a moments educatius.

3.- La descoberta d'un mateix i de l'altre. Orientacions per a la intervenció educativa.

4.- La descoberta de l'entorn. Orientacions per a la intervenció educativa.

5.- Comunicació i llenguatges. Orientacions per a la intervenció educativa.

6.- El desplegament curricular al Projecte educatiu de centre.

7.- La programació. Components de la programació.

8.- La programació de les unitats didàctiques. Components.

9.- Característiques generals dels infants fins als tres anys.

10.- Principals factors que intervenen en el desenvolupament dels infants. Etapes i moments més significatius.

11.- El desenvolupament infantil durant el primer any de vida. El paper dels adults.

12.- El desenvolupament psicomotriu dels infants fins als tres anys.

13.- El programa d'escoles verdes.

14.- El desenvolupament de la personalitat. El desenvolupament afectiu en els infants de zero a tres anys.

15.- La conquesta de l'autonomia. Directrius per a una correcta intervenció educativa.

16.- Període d'adaptació dels nens i nenes al centre educatiu.17.- Relacions entre la família i escola.

18.- Educació per a la salut. Actituds i hàbits relatius al descans, higiene i activitat infantil.

V

19.- El control d'esfínters. Orientacions.

20.- Els jocs de la descoberta d'objectes. Intervenció educativa.Dijous, 22 de setembre de 2016

21.- La funció del mestre o mestra a l'educació infantil. El mestre com a membre de l'equip educatiu.

22.- Evolució del joc a l'etapa 0-3.

23.- Organització de l'Aula per racons.

24.- Els límits i les rebequeries.

25.- Prevenció d'accidents, primers auxilis. Criteris per a la intervenció educativa.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs dereposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquestanotificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acord, es podràinterposar recurs contenciós - administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona,en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.Alternativament, si el vostre domicili és en una altra província, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-sedavant els jutjats contenciosos administratius amb competència territorial a la província de la localitat on residiu.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- eltermini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.

Collbató, 15 de setembre de 2016

L'alcalde president, Miquel Solà Navarro