Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del pressupost de l'exercici 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Capolat

ANUNCI relatiu al tràmit d'aprovació definitiva del Pressupost exercici 2016

De conformitat amb els articles 112.3 de la llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local, de 2 d'abril, i 169.3 delReial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i atès que l'acord d'aprovació inicial del pressupost de la Corporació per a l'exercici 2016, adoptat perl'Ajuntament en sessió ordinària del dia 25 de juliol del 2016, ha esdevingut definitiu en no presentar-se reclamacionsdurant el període d'exposició pública, es fa públic per a general coneixement, d'acord amb el següent resum:

RESUM PER CAPÍTOLS EXERCICI 2016.

ESTAT D'INGRESSOS.

CAPITOL

DENOMINACIÓ

EUR

A). OPERACIONS CORRENTS

IMPOSTOS DIRECTES

30.894,28

IMPOSTOS INDIRECTES

500,00

TAXES I ALTRES INGRESSOS

9.710,00

TRANSFERENCIES CORRENTS

126.811,49

INGRESSOS PATRIMONIALS

50,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

ALINEACIÓ D'INVERSIONS REALS

0,00

TRANSFERENCIES DE CAPITAL

274.432,00

ACTIUS FINANCERS

0,00

PASSIUS FINANCERS 0,00

TOTAL

442.397,77

ESTAT DE DESPESES.

CAPITOL

DENOMINACIÓ

EUR

A). OPERACIONS CORRENTS

DESPESES DE PERSONAL

84.351,02

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 70.267,00

DESPESES FINANCERES

71.484,55

TRANSFERENCIES CORRENTS

2.613,20

B) OPERACIONS DE CAPITAL

INVERSIONS REALS

41.332,00

TRANSFERENCIES DE CAPITAL

0,00

ACTIUS FINANCERS 0,00

PASSIUS FINANCERS

172.350,00

TOTAL

442.397,77

II) PLANTILLA I RELACIÓ LLOC DE TREBALL DE L'ENTITAT.

Núm. Places

Vacants

A) Personal funcionari

Secretari/a-Interventor/a

B) Personal interí

Grup C2 Aux. Administrativa

Dijous, 22 de setembre de 2016

Segons el que disposa l'article 171 de l'esmentat Text Refós, es podrà interposar directament contra el Pressupost de laCorporació, recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos a comptar de del dia següent al de la publicaciódel present anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Capolat, 5 de setembre de 2016

L'alcaldessa, Mireia Besora Sans

C