Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de memòria modificada
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Calonge de Segarra

EDICTE

Havent-se aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en la sessió extraordinària celebrada el dia 14 de setembre de2016, la modificació de la memòria "Reforma i rehabilitació interior del Local Polivalent del poble de Dusfort", redactadapels arquitectes Sr. Josep Esteve Vila i la Sra. Lurdes Verdés Pijuan, de setembre de 2016, resta exposada al públic durant el termini d'un mes, a l'efecte de les possibles al·legacions i reclamacions que s'hi puguin presentar.

Les al·legacions i reclamacions les hauran de presentar els interessats davant l'Ajuntament dins el termini esmentat alparàgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règimjurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En el supòsit de no produir-se al·legacions durant el període d'exposició pública, la memòria de referència esconsiderarà definitivament aprovada.

Calonge de Segarra, 15 de setembre de 2016

L'alcalde, Xavier Nadal Masana