Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de mercats no sedentaris
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Calldetenes

EDICTE

El Ple en sessió ordinària de data 5 de setembre de 2016 ha adoptat entre d'altres, l'acord següent:

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora de Mercats no sedentaris, i per tald'adequar l'aplicació del decret 162/2015, de 14 de juliol a la regulació existent i segons la ordenança tipus de laDiputació de Barcelona.

Segon. Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'ajuntament l'anterior acord durant el termini de trenta dies hàbils,comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província. Tercer. En cas de no presentar-se reclamacions, l'acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes, comptat des de la finalització del període d'exposició pública, per resoldre-les.

Calldetenes, 12 de setembre de 2016

L'alcalde, Marc Verdaguer i Montanyà