Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del projecte d'obres anomenat Adequació de local per a ubicar la ràdio municipal
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Abrera

ANUNCI

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Abrera, en sessió extraordinària i urgent, celebrada el dia 6 de setembre de2016, va aprovar inicialment el Projecte ordinari d'obres municipal anomenat "Adequació de local per a ubicar la ràdiomunicipal", amb un pressupost d'execució per contracte estimat de 198.014,48 EUR, IVA inclòs (expedient núm.E007/2016/015).

A partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província i per un termini de trenta dies,resta obert període d'informació pública als efectes de l'examen de l'expedient pels interessats, i per a la presentació desuggeriments i reclamacions, si s'escauen.

En el supòsit de no presentar-se cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial romandrà elevat a definitiu, sense necessitatde posterior acord ratificatori.

Abrera, 9 de setembre de 2016

L'alcalde, Jesús Naharro Rodriguez