Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la tinença d'animals
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Abrera

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament d'Abrera, en sessió ordinària, celebrada el dia 21 de juliol de 2016, adoptà, entre d'altres,l'Ordenança reguladora de la tinença d'animals. Finalitzat el termini d'exposició pública, efectuada entre el dia 4 de juliolde 2016 i el dia 4 d'agost de 2016, sense haver-se presentat al·legacions, l'acord resta definitivament aprovat en data 5d'agost de 2016 i entrarà en vigor transcorreguts 15 dies hàbils des de la publicació al Butlletí Oficial de la Província deBarcelona del seu text íntegre, que es transcriu seguidament:

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS.

PREÀMBUL.

La creixent sensibilitat social pel respecte, la protecció i la defensa dels éssers vius, en general, i dels animals més propers a les persones, en particular, ha suscitat una intensa activitat normativa a Catalunya i a la resta de l'Estat. Ara bé, els condicionaments de l'hàbitat urbà i, en ocasions, la manca de responsabilitat d'alguns propietaris d'animals,provoquen problemes en la convivència veïnal. Aquesta irresponsabilitat i falta de civisme d'alguns provoca un esforçimportant, inclòs econòmic, a aquesta Corporació.

Per això s'ha elaborat una Ordenança municipal sobre tinença d'animals, en què es pretén regular no solament lesmesures que garanteixin una saludable relació dels animals amb les persones en l'aspecte higiènic sanitari, sinó tambéuna eficaç protecció dels animals, adequant el seu contingut a la legislació vigent.

Per altra banda, el clima d'inquietud social generat per diversos atacs a les persones per part de gossos amb especial agressivitat; i la tendència cada vegada més acusada dels ciutadans d'adquirir animals de fauna no autòctona perconviure, ha portat a dedicar als gossos considerats potencialment perillosos i als animals exòtics, sengles títolsindependents.

L'ordenança va dirigida fonamentalment, malgrat que no de manera exclusiva, a fomentar la tinença responsable delsanimals i promoure el respecte pels seus drets. En aquest sentit, la mera tinença d'animals comportarà obligacions pel seu propietari o posseïdor. El coneixement de les quals és converteix en el primer element, perquè els qui hopretenguin, valorin i sospesin la decisió que entranya fer-se càrrec d'un animal.

TÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1. Objecte.

1.1 La tinença d'animals es regeix pel Decret Legislatiu de la Generalitat 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el textrefós de la Llei de protecció dels animals. I supletòriament per la Llei estatal 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura d'animals en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici.

1.2. La tinença d'animals que tinguin la qualificació legal de potencialment perillosos, es regeix per la Llei del Parlamentde Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos; pel Decret delGovern de la Generalitat de Catalunya 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos consideratspotencialment perillosos; i pel Reial Decret 287/2002, de 22 de març pel qual es desenvolupa la llei 50/1999, de 23 dedesembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.

1.3 La present Ordenança té per objecte establir la regulació de les mesures de protecció i tinença d'animals en la seva

convivència humana, dins del municipi d'Abrera i d'acord amb les competències municipals en la matèria d'acord al marcnormatiu que la regula.

1.4 Les finalitats d'aquesta Ordenança són arribar al màxim nivell de protecció i benestar dels animals, garantir una tinença responsable i la màxima reducció de les pèrdues i abandonament d'animals, fomentar la participació ciutadana en la defensa i protecció dels animals i preservar la salut, tranquil·litat i seguretat de les persones.Dijous, 22 de setembre de 2016

Article 2. Àmbit d'aplicació.

Els preceptes continguts en aquesta Ordenança seran d'aplicació en tot el terme municipal d'Abrera.

Article 3. Definicions.

Als efectes de la present ordenança s'entén per:

- Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i conviuen amb persones i queno pertanyen a la fauna salvatge. Tenen també aquesta consideració els animals que es crien per a la producció decarn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l'agricultura.

- Animal de companyia: és l'animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d'obtenir-

ne companyia. Als efectes d'aquesta Ordenança, gaudeixen sempre d'aquesta consideració els gossos i els gats.

- Fauna salvatge autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals originàries de Catalunya o de la resta del'Estat espanyol, incloses les que hi hivernen o hi són de pas i les espècies de peixos i animals marins de les costescatalanes.

- Fauna salvatge no autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals originàries de fora de la península Ibèrica.

- Animal de companyia exòtic: és l'animal de la fauna no autòctona que de manera individual depèn dels humans, hiconviu i ha assumit el costum de captivitat.

- Animal ensalvatgit: és l'animal de companyia que perd les condicions que el fan apte per a la convivència amb lespersones.

- Animal abandonat: és l'animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni duu cap identificació del seuorigen o de la persona que n'és propietària o posseïdora. També té la consideració d'abandonat aquell animal decompanyia no acompanyat de cap persona que dur identificació i avisat per l'administració local no és recuperat per lapersona que n'és propietària o posseïdora en els terminis establerts per la llei.

- Animal peridomèstic o salvatge urbà: és l'animal salvatge que viu compartint territori geogràfic amb les persones, referital nucli urbà de ciutats i pobles, i que pertany a les espècies següents: colom roquer (Columba livia), gavià argentat(Larus cachinnans), estornell (Sturnus unicolor i S. Vulgaris), espècies de fauna exòtica i altres que s'han de determinarper via reglamentària.

TÍTOL I: DE LA TINENÇA I CRIANÇA D'ANIMALS.

Article 4. Nombre d'animals.

L'Ajuntament d'Abrera permetrà la tinença d'animals de companyia sempre que la seva presència no representi un risc,un perill o incomoditat per a altres persones o animals de forma que es compleixin les condicions que es fixen enaquesta Ordenança. En cap cas, no es podrà posseir, en un mateix immoble en residencial col·lectiu, més de cincgossos, gats o altres animals assimilables en total, o vuit (8) en un immoble unifamiliar o no residencial aïllat, sense lacorresponent autorització.

En qualsevol cas, el nombre permès per habitatge podrà ser reduït o ampliat pels tècnics municipals, tenint en compteles característiques dels animals, de l'allotjament, espai disponible, condicions higiènic-sanitàries, repercussions imolèsties que puguin generar al veïnat o a l'entorn.

Article 5. Atenció sanitària i identificació.

5.1 Les persones propietàries i posseïdores d'animals de companyia i fures tenen l'obligació de mantenir-los en

condicions higiènic-sanitàries, i de benestar i seguretat, adequades a la seva espècie i raça. Hauran d'estar ben alimentats, correctament allotjats, i se'ls haurà de donar les atencions veterinàries necessàries per garantir el seu estat de salut i prevenir la transmissió de malalties a altres persones o animals.

VDijous, 22 de setembre de 2016

5.2 Així mateix, també han:

a) D'identificar als seus animals de companyia amb microxip homologat i proveir-se del document sanitari.

b) Inscriure els animals en el registre censal municipal en el termini màxim de 30 dies, comptats a partir de la data del'adquisició de l'animal o la data de naixement.

c) Notificar al registre censal municipal en el termini de 30 dies la baixa, cessió o canvi de residència de l'animal i qualsevol altra modificació de les dades que figurin al cens.

d) Comunicar al registre censal municipal, en el termini de 48 hores des de que s'ha tingut coneixement dels fets, la sostracció o pèrdua d'un animal de companyia amb la documentació identificativa pertinent a efectes d'afavorir la sevarecuperació.

Article 6. Condicions de manteniment.

6.1 Les persones propietàries i posseïdores d'animals estan obligades a mantenir la higiene i neteja adequadad'aquests. En aquest sentit: s'ha de procedir a la neteja diària dels allotjaments dels animals, procurant la desratització,desinfecció, desinsectació i ventilació adient dels mateixos i evitant llocs sense llum o en condicions climàtiquesinadequades.

6.2 Els animals de companyia no poden tenir com allotjament habitual els celoberts o balcons.

6.3 Els animals de companyia han de disposar d'espai suficient i d'aixopluc contra la intempèrie.

6.4 Els animals d'un pes superior als 25 Kg no poden tenir com a habitacle espais inferiors a 6m2. Amb excepció delsque romanguin en caneres municipals.

6.5 Resta prohibit mantenir els animals de companyia en un lloc sense ventilació, sense llum o en condicionsclimàtiques extremes.

6.6 Els animals de companyia no es poden deixar sols en un domicili durant més de tres dies consecutius.

Article 7. Mètodes de subjecció.

Els animals de companyia només es mantindran subjectes en un lloc per causes justificades i durant un espai de tempslimitat.

S'utilitzarà com a mètode de subjecció les cadenes que permetin el màxim moviment controlat de l'animal(escorredores), tret de causa justificada.

Les cadenes escorredores han d'anar sobre un cable horitzontal i han de permetre que l'animal pugui descansar sobreel terra i pugui arribar a un espai cobert i protegit.

El collaret i la cadena han de ser proporcionals a la talla i força de l'animal i en cap cas la cadena serà de longitudinferior a 3 metres, ni el collaret de força o estrangulació.

Article 8. Manteniment en vehicles.

Resta prohibit mantenir els animals en un vehicle estacionat tret que aquest es trobi en una zona d'ombra, tinguigarantida la ventilació i la temperatura del cotxe no superi els 28 graus; i en cap cas durant un espai de temps superior a2 hores.

Els vehicles no poden ser en cap cas l'allotjament habitual o temporal dels animals de companyia.

Article 9. Actuacions prohibides.A més de totes aquelles conductes i actuacions que es preveuen en la legislació pròpia d'animals, resten prohibides lesN

següents:

VDijous, 22 de setembre de 2016

a) Maltractar-los o agredir-los físicament o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica que els produeixi sofriments o danysfísics o psicològics.

b) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del comportament, excepte en els casosemparats per la normativa vigent per prescripció veterinària.

c) Abandonar-los.

d) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènic-sanitari, de benestar i de seguretat animal.

e) Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans, lleva de les intervencions fetesamb assistència veterinària en cas de necessitat terapèutica, per a garantir-ne la salut o per a limitar-ne o anul·lar-ne lacapacitat reproductiva. Per motius científics o de maneig, es podran fer aquestes intervencions amb l'obtenció prèvia del'autorització de l'autoritat competent.

f) No facilitar-los l'alimentació suficient i equilibrada per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut.

g) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per altres adquisicions de naturalesadiferent a la transacció onerosa d'animals.

h) Vendre'ls a menors de setze anys i a les persones incapacitades sense l'autorització dels qui en tenen la potestat ocustòdia.

i) Comerciar-hi fora dels certàmens o d'altres concentracions d'animals vius i establiments de venda i de cria autoritzats,llevat de les transaccions entre les persones particulars quan es limitin a llurs animals de companyia, no tinguin afany delucre i es garanteixi el benestar de l'animal.

j) Exhibir-los de forma ambulant com a reclam.

k) Sotmetre'ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les condicions higienico-sanitàries.

l) Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma duradora el moviment necessari per a ells.

m) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, soroll, fums i similars que elspuguin afectar tant físicament com psicològicament.

n) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los.

o) Baralles de gossos.

p) Baralles de galls.

q) Matances públiques d'animals.

r) Tir al colom i altres pràctiques assimilables.

s) Les atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres d'assimilables.

t) Els correbous (festes amb bous sense mort de l'animal).

u) Realitzar els espectacles de circ amb animals que pertanyen a la fauna salvatge.

Article 10. Tinença i criança d'animals domèstics en els domicilis.

10.1 Amb caràcter general s'autoritza la tinença d'animals domèstics als domicilis particulars, sempre que es compleixiamb les condicions de manteniment higiènic- sanitàries, de benestar i de seguretat pels animals i les persones.10.2 La criança d'animals domèstics en domicilis particulars, tant si és en terrasses, terrats o patis, està condicionada alN

fet que es compleixin les condicions de manteniment higiènic-sanitàries, de benestar i de seguretat per l'animal i per lesV

persones. Si aquesta criança es realitza en més d'una ocasió serà considerada com a centre de cria i, per tant, sotmesa als requisits d'aquests centres.Dijous, 22 de setembre de 2016

En tot cas, les transaccions d'aquests animals de companyia entre persones particulars no tindran afany de lucre, deconformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció dels animals.

Article 11. Responsabilitat general dels posseïdors.

11.1 La persona posseïdora d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona propietària, ésresponsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni llur animal a les persones, a altres animals, a lescoses, a les vies i als espais públics i al medi natural en general, d'acord amb el que estableixi la legislació civilaplicable.

11.2 Quan es tracti d'animals salvatges o d'animals de companyia exòtics la tinença dels quals és permesa i que, perllurs característiques, pugui causar danys a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics i almedi natural, ha de mantenir-los en captivitat de manera que es garanteixin les mesures de seguretat necessàries. Aixímateix, no pot exhibir-los ni passejar-los per les vies i els espais públics i ha de tenir subscrita una pòlissad'assegurança de responsabilitat civil.

11.3 Així mateix, la persona posseïdora està obligada a evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com de les criesd'aquests.

11.4 Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia estan obligades a comunicar la desaparició del'animal a l'ajuntament on estigui censat en un termini de quaranta-vuit hores, de manera que en quedi constància.

Article 12. Responsabilitats pel que fa a la convivència.

12.1 Els posseïdors d'animals estan obligats a adoptar les mesures necessàries perquè la tranquil·litat dels seus veïnsno sigui alterada pel comportament dels seus animals.

12.2 Es prohibeix des de les 22 hores fins les 8 hores deixar en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais obertsanimals domèstics que amb els seus sons, crits o cants destorbin el descans del veïnat.

12.3 Es prohibeix deixar sols en patis, terrasses i balcons els gossos que per la seva especial condició o caràcterirritable es manifestin amb insistents bordats, encara que sigui en hores diürnes. Els seus propietaris o posseïdorstindran cura, en tot cas, que ni sols ni en la seva presència, aquests animals molestin al veïnat.

12.4 En balcons, terrasses i similars s'hauran de prendre mesures necessàries per evitar que els animals, especialmentgossos o gats, puguin afectar amb les seves deposicions i orines els pisos inferiors o a la via pública.

Article 13: Col·laboració amb l'acció inspectora.

Les persones posseïdores d'animals i les persones de titulars de nuclis zoològics han de permetre a les autoritatscompetents les inspeccions i facilitar-los la documentació exigible.

TÍTOL II: PRESÈNCIA D'ANIMALS A LA VIA PÚBLICA.

Article 14. Placa identificadora.

Els gossos, gats i les fures han de portar d'una manera permanent pels espais o les vies públiques una placaidentificadora o qualsevol altre mitja adaptat al collar en què han de constar el nom de l'animal i les dades de la persona que n'és posseïdora o propietària.

Article 15. Mètodes subjecció.

A les vies públiques, llocs i espais públics en general, els gossos, independentment de la raça, sempre han d'anarlligats, amb la corresponent corretja, i han de dur collar, en el seu cas.

L'ús del morrió és obligatori per als animals d'aquelles races per a les quals així ho estableixi l'ordenament sectoriald'aplicació com és el cas de les races considerades perilloses.

Dijous, 22 de setembre de 2016

Article 16. Deposicions.

16.1 Les persones propietàries o posseïdores dels animals domèstics tenen l'obligació d'evitar en tot moment queaquest causin danys o embrutin els espais públics i les façanes.

16.2 Com a mesura higiènica ineludible es prohibeix deixar les deposicions fecals dels gossos i altres animals a les viespúbliques, o a qualsevol lloc destinat all trànsit de vianants i especialment en els parcs infantils, zones d'esbarjo iproximitats a centres educatius. El conductor de l'animal està obligat a la retirada d'aquestes de la part de la via públicaque resulti afectada i a dipositar-les als llocs adequats que estableixi l'ajuntament.

16.3 Així mateix, es prohibeix que els animals orinin en els parcs infantils, zones d'esbarjo, proximitats a centreseducatius, façanes d'edificis i mobiliari urbà, havent de realitzar les seves necessitats en els llocs expressamenthabilitats o en tot cas en els embornals de la xarxa de clavegueres, en la part inferior de la vorada de la vorera, en elsescocells dels arbres o espais verds no urbans.

Article 17. Transport públic.

17.1 Es podran traslladar animals domèstics per mitjà del transport públic sempre i quan el volum permeti el seu trasllata l'interior dels transportins, en les condicions d'higiene i seguretat oportunes i amb la documentació que correspongui.El trasllat d'animals domèstics, el volum dels quals no permeti l'ús del transport públic, es realitzarà d'acord amb lesdisposicions vigents i les que dictin l'Administració de la Generalitat de Catalunya o les autoritats competents encadascun dels casos.

17.2 Els gossos pigall i els dels cossos i empreses de seguretat podran circular lliurament en els transports públicsurbans, sempre que vagin acompanyats per la persona amb discapacitat visual i l'agent de seguretat, respectivament, igaudeixin de les condicions higiènic-sanitàries i de seguretat previstes a la normativa.

Article 18. Accés llocs de pública concurrència.

En l'accés dels animals a llocs de pública concurrència, es tindrà en compte el següent:

18.1 L'entrada de gossos, gats o altres animals a tota mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge,transport, venda o qualsevol tipus de manipulació d'aliments queda expressament prohibida.

18.2 A les piscines públiques, riu i altres llocs públics de bany, tant en zones d'ús general com en les zones d'ús privatd'establiments turístics, queda prohibida la circulació o permanència de gossos o altres animals durant la temporada debany. En tot cas, les autoritats municipals determinaran els punts i les hores en què podran circular i romandre elsgossos sobre els esmentats llocs públics de bany del terme municipal.

18.3 Està prohibida la presència de gossos als parcs infantils o jardins d'ús per part de nens i el seu entorn ambl'objectiu d'evitar les deposicions i miccions dins d'aquests espais.

18.4 Es podrà permetre l'entrada d'animals als edificis i instal·lacions municipals quan formin part d'una activitatexpressament autoritzada per l'Ajuntament, i sempre que observin les mesures adients, de seguretat, d'higiene i altrestant per a les persones com per al mateix animal. En aquests casos caldrà, al marge de l'autorització expressa, i si escau, permís del Servei municipal corresponent.

També es podrà accedir amb animals de companyia a les dependències municipals habilitades per a la realització detràmits i gestions administratives, sempre que no estigui expressament prohibit i sempre que els animals vagin lligats i/oamb morrió si fos necessari i no provoquin molèsties a la resta d'usuaris.

18.5 Les anteriors limitacions no són aplicables als gossos pigall de les persones invidents.

Article 19. Prohibicions.

19.1 No es permet l'accés d'animals als parcs infantils ni rentar-los a la via pública ni a les fonts o riu del termemunicipal, ni fer-los beure aigua en contacte amb els sortidors de les fonts públiques.19.2 Es prohibeix fixar anuncis a la via pública sobre transaccions d'animals on no consti el número de nucli zoològic delV

centre venedor o donant. En especial, es prohibeixen els anuncis de particulars per la cria i/o venda o qualsevol transacció de llurs animals de companyia.Dijous, 22 de setembre de 2016

Article 20. Alimentació a la via pública.

No és permès alimentar de manera general els animals (gossos, gats, coloms, etc.) a la via pública, parcs, solars oaltres espais similars, amb excepció de les zones que l'Ajuntament establirà a aquest efecte, a les quals per raonssanitàries i d'higiene, s'haurà de fer seguint els criteris establerts pel municipi.

TÍTOL III: GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS.

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS.

Article 21. Definició.

Es consideren gossos potencialment perillosos:

1. Els que pertanyen a una de les races següents o llurs encreuaments: bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog deBurdeos, fila brasileiro, mastí napolità, pit-bull, presa canari, rottweiler, staffordshire Bull Terrier, American StaffodshireTerrier, tosa japonès, i Akita Inu.

Aquest llistat pot ser modificat per l'autoritat competent.

2. Aquells que per les seves característiques racials i d'acord amb la normativa vigent poden ser consideratspotencialment perillosos.

3. Els que han estat ensinistrats per a l'atac i defensa.

4. Els que presentin un caràcter marcadament agressiu i els que hagin protagonitzat episodis d'agressions a persones oaltres gossos sigui quina sigui la seva raça.

5. Els que presentin totes o gran part de les característiques següents.

? Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.

? Marcat caràcter i gran valor.

? Pel curt.

? Perímetre de tòrax entre 60 i 80 cm, altura a la creu entre 50 i 70 cm i pes superior als 20Kg.

? Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i grosses. Mandíbules grans i fortes, bocarobusta, ampla i profunda.

? Coll ample, musculós i curt.

? Pit robust, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.

? Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculades, amb potes relativamentllargues formant un angle moderat.

Article 22. Determinació perillositat.

Correspon als ajuntaments determinar la potencial perillositat dels gossos que manifestin un caràcter marcadamentagressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o altres animals. La potencial perillositat s'haurà dedeterminar en atenció a criteris objectius, bé d'ofici o després d'una notificació o denúncia, amb l'informe previ d'un/aveterinari/ria habilitat/ada per a aquesta tasca.

A efectes d'aquest article les persones propietàries o posseïdores de gossos que hagin causat lesions a persones oaltres animals estan obligats a:a) Facilitar les dades de l'animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida i als agents de l'autoritat que hoV

sol·licitin.Dijous, 22 de setembre de 2016

b) Comunicar l'agressió i presentar la documentació sanitària de l'animal, en un termini màxim de 24 hores posteriors alsfets, a les autoritats municipals, i posar-se a la seva disposició.

c) Sotmetre l'animal agressor a observació veterinària i presentar el corresponent certificat veterinari amb lesespecificacions de l'apartat següent als serveis municipals en el termini de 15 dies d'haver-se iniciat la observacióveterinària. Quan les circumstàncies ho requereixin i l'autoritat municipal ho consideri necessari, es podrà obligar arecloure l'animal agressor en un centre autoritzat per sotmetre'l a observació veterinària sent les despeses ocasionadesa càrrec de la persona propietària o posseïdora.

També els veterinaris clínics d'Abrera tenen l'obligació de notificar a l'administració municipal els casos que hagin atèsconsistents en lesions produïdes per agressions entre gossos. Aquesta comunicació es realitzarà mitjançant unainstancia o correu electrònic a info@ajuntamentabrera.cat i haurà d'especificar la potencial perillositat dels gossos aefectes de considerar-los potencialment perillosos.

Article 23. Llicència per la tinença i conducció.

23.1 Tots els gossos potencialment perillosos que resideixin habitualment en el municipi hauran d'estar censats enaquest ajuntament i el seu propietari disposar de la corresponent llicència administrativa emesa per aquest ajuntament,per l'obtenció de la qual és preceptiu ser major d'edat.

23.2 Tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós haurà de disposar i portar a sobrel'oportuna llicència.

23.3 Els requisits per l'atorgament d'aquesta llicència són els establerts per la legislació específica de gossospotencialment perillosos i té un període de validesa de 5 anys tot podent ser renovada successivament.

No obstant, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en què el seu titular deixi de complir qualsevol delsrequisits establerts per la seva obtenció.

23.4 La intervenció, mesura cautelar o suspensió que afecti a la llicència administrativa en vigor, acordada en via judicialo administrativa seran causa per denegar l'expedició d'altra nova o la renovació de la que es té, fins que aquestess'hagin aixecat.

23.5 Qualsevol variació de les dades que figurin en aquesta llicència haurà de ser comunicada pel seu titular en el termini de quinze dies, comptats de la data en què es produeixi.

Article 24. Identificació.

És obligatòria la identificació dels gossos considerats potencialment perillosos mitjançant microxip homologat, aquestrequisit és previ a qualsevol transacció i s'ha d'acreditar prèviament a l'obtenció de la llicència.

Article 25. Obligacions.

25.1 Les persones propietàries i posseïdores dels gossos potencialment perillosos han de prendre les mesuresnecessàries per evitar possibles molèsties i perjudicis a les persones, animals i bens, i hauran de complir elsrequeriments previstos a la legislació vigent de gossos potencialment perillosos.

25.2 En particular, les condicions d'allotjament han de complir els següents requisits:

a) Les parets i les balles o tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d'estar ben fixades amb l'objectiude suportar el pes i la pressió de l'animal.

b) Les portes de les instal·lacions han de ser resistents i efectives com la resta del contorn i el seu disseny ha d'evitarque els animals puguin desencaixar o obrir, ells mateixos, els mecanismes de seguretat.

c) El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertència que hi ha un gos d'aquests tipus.25.3 Les persones propietàries o posseïdores de gossos potencialment perillosos han de complir les següentsN

obligacions:

V

a) Disposar de llicència municipal per la tinença de gossos potencialment perillosos.Dijous, 22 de setembre de 2016

Aquesta llicència té un període de validesa de 5 anys podent ser renovada successivament, qualsevol variació de lesdades que figuren han de ser comunicada per el seu titular en el termini de 15 dies des de la data que es produeixi.

b) Contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi les indemnitzacions per danys o lesions que aquestsanimals poguessin provocar a les persones i altres animals i, en tot cas, no inferior a 150.253 EUR i que inclogui lesdades d'identificació de l'animal.

c) Totes aquelles obligacions per a qualsevol propietari o posseïdor d'un animal de companyia.

CAPÍTOL II: SEGURETAT I ENSINISTRAMENT.

Article 26. Mesures seguretat.

Els propietaris i posseïdors de gossos considerats potencialment perillosos hauran de complir les mesures següents:

1. Les persones menors d'edat i les que hagin estat privades judicial o governativament per a la tinença d'aquestsanimals no poden conduir, adquirir o ser propietaris d'aquest tipus de gossos.

2. A les vies públiques, parts comunes d'immobles col·lectius, transports públics i llocs i espais d'ús públic en general,han d'anar lligats, amb cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres, i proveïts de morrió. No es pot portar mésd'un gos per persona.

3. No s'autoritza la cria d'aquests gossos als propietaris particulars.

4. La sostracció o pèrdua de l'animal haurà de ser comunicada pel seu titular immediatament al Registre Municipal en eltermini màxim de 24 hores des que es tingui coneixement dels fets.

Article 27. Ensinistrament.

No es permet a particulars l'ensinistrament de gossos per a l'atac i defensa. Les instal·lacions degudament autoritzadespodran realitzar aquesta activitat amb gossos destinats a activitats de vigilància i de guarda pròpies d'empreses deseguretat i dels cossos de seguretat de les diferents administracions públiques.

TÍTOL IV: EXÒTICS I ALTRES ANIMALS.

CAPÍTOL I: ANIMALS EXÒTICS I ALTRES ANIMALS NO CONSIDERATS DE COMPANYIA.

Article 28. Animals exòtics.

La tinença d'animals exòtics o salvatges en domicilis particulars està condicionada a què es compleixin les condicionssegüents:

1. La tinença d'animals d'espècies no autòctones es regeix pel que estableixen els tractats i convenis internacionalssignats per l'Estat espanyol, per la normativa comunitària, nacional i autonòmica de protecció dels animals, i lesdisposicions que les desenvolupen.

2. Els propietaris d'una espècie de fauna no autòctona, sempre que sigui permesa la seva tinença, hauran d'acreditardocumentalment la seva procedència legal.

3. No és permesa la tinença d'animals d'agressivitat manifesta o que poden representar un perill sense autoritzacióexpressa de l'Ajuntament, sens perjudici de la normativa aplicable. Es consideren animals que poden representar unperill, aquells animals salvatges en captivitat que compleixi algun dels requisits següents:

a) Els rèptils consistents en cocodrils, caimans, i ofidis verinosos i la resta que superin els 2 kg de pes actual o adult; elsartròpodes i peixos la inoculació dels quals requereixi l'hospitalització de l'agredit; els mamífers que superin els 10kg en estat adult.b) Els animals que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin agredit a les persones o a altres animals.Dijous, 22 de setembre de 2016

4. En tot moment aquests animals estaran allotjats en un entorn adequat a la seva espècie que garanteixi les sevesnecessitats i benestar.

5. L'ajuntament determinarà, si s'escau, les espècies sotmeses a autorització expressa.

6. La persona posseïdora d'un animal salvatge no autòcton en captivitat ha de tenir subscrita una pòlissa d'assegurançade responsabilitat civil.

7. Els animals salvatges en captivitat estaran inscrits al registre censal municipal d'animals salvatges en captivitat quecontindrà, com a mínim, les dades del propietari o posseïdor relatius al nom i cognoms.

Article 29. Fauna autòctona.

Queda prohibida la tinença i exhibició pública d'animals d'espècies protegides o llurs parts, ous o cries (vius o dissecats)excepte aquells què, d'acord amb la normativa vigent s'autoritzin excepcionalment per raons d'ordre educatiu, cultural id'altres regulats per la normativa específica. Es prohibeix qualsevol altra actuació, activitat o transacció relacionada ambaquests.

Article 30. Animals domèstics no considerats de companyia

30.1 La tinença i criança de coloms així com la d'altres animals domèstics considerats de consum humà (conills, aus decorral, etc.) en domicilis particulars resta sotmesa a autorització expressa d'aquest Ajuntament. L'autoritzaciódeterminarà les obligacions del propietari de l'animal no considerat de companyia, i farà referència a les condicionshigièniques i sanitàries i les referents a l'absència de molèsties i perillositat per part de l'animal.

30.2 La tinença i criança dels animals a què fa referència el paràgraf anterior serà considerada una activitat econòmicaquan el nombre d'animals excedeixi el límit de les necessitats de consum immediates de la unitat familiar del posseïdor.En aquest cas caldrà que el posseïdor sol·liciti i obtingui la corresponent llicència municipal d'activitats.

30.3 En principi, i llevat d'autorització expressa que recollirà les condicions específiques de l'excepció, no s'autoritzaràdins del nucli urbà, el manteniment de bovins de producció làctia (vaqueries), la tinença i criança de grans animals(estiguin o no destinats al consum o a l'oci), les activitats de pasturatge i el pas de ramats.

CAPÍTOL II: ANIMALS PERIDOMÈSTICS.

Article 31. Control.

L'Ajuntament és el responsable del control de les poblacions d'animals peridomèstics.

Article 32. Mesures.

És obligació dels propietaris dels immobles l'establiment de mesures dissuasives o correctores adients en els mateixos,així com, en aquells que el seu estat precari ho requereixi, l'establiment d'aquelles obres infraestructurals necessàries,per tal d'evitar la instal·lació, establiment i cria d'animals peridomèstics.

TÍTOL V: ESTABLIMENTS DE VENDA I ALTRES NUCLIS ZOOLÒGICS.

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS.

Article 33. Definició.

Es consideren nuclis zoològics els establiments de venda d'animals així com tots aquells que alberguen col·leccionszoològiques d'animals de la fauna salvatge amb finalitats científiques, culturals o recreatives i de reproducció, derecuperació, d'adaptació i/o de conservació d'aquests animals, així com les instal·lacions per al manteniment temporald'animals domèstics de companyia, els establiments per a la pràctica de l'equitació i el domicili dels particulars on es fanvendes o altres transaccions amb animals i els de característiques similars que es determinin per via reglamentària. Enqueden excloses les instal·lacions que allotgin animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d'algun altre

producte útil per a l'ésser humà i els animals de càrrega i els que treballen en l'agricultura.

10Dijous, 22 de setembre de 2016

Article 34. Certàmens.

Queda totalment prohibida la venda d'animals de companyia fora dels certàmens o d'altres concentracions d'animalsvius i establiments de venda i de cria autoritzats.

Article 35. Venda ambulant.

Queda prohibida la venda ambulant d'animals de companyia, així com els anuncis a la via pública o en revistes o diaris, que ofereixin la venda o donació d'animals sense el número de nucli zoològic o de l'associació protectora legalmentreconeguts.

Article 36. Intervenció municipal.

Totes les activitats relacionades amb l'allotjament, comercialització, manteniment i reproducció d'animals quedensubjectes a l'atorgament de la corresponent llicència municipal i inscripció en el Registre de nuclis zoològics. En aquestsupòsit s'inclouen el domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals o que disposin de diverses espècies zoològiques diferents i/o en un nombre que pugui comportar riscos sanitaris.

Article 37. Inspecció.

L'Ajuntament podrà inspeccionar els nuclis zoològics permanents i itinerants així com els certàmens i altres activitatsque es realitzin amb animals.

CAPÍTOL II: ESTABLIMENTS DE VENDA.

Article 38. Requisits generals.

Els establiments de venda d'animals han de tenir l'autorització municipal d'obertura, estar inscrits en el Registre deNuclis Zoològics del Departament de Medi Ambient i Habitatge, i complir els requisits següents:

a) Tenir en perfectes condicions higiènic-sanitàries tant l'establiment com els animals que romanen a dins.

b) Disposar d'un llibre de registre oficial o diligenciat per l'Administració competent on consti data d'entrada,procedència, identificació individual de l'animal, data de sortida i destinació.

c) Tenir l'acreditació de la procedència de tots els animals dipositats a l'establiment.

d) Vendre els animals de companyia identificats.

e) Vendre els animals en bones condicions sanitàries, desparasitats i sense símptomes aparents de patologiespsíquiques o físiques. Els establiments són responsables de les malalties d'incubació i genètiques diagnosticables, enells i en els seus progenitors, no detectades en el moment de la venda.

f) Lliurar al comprador un document on s'acrediti la data de venda, tipus, raça, edat, procedència, criador de l'animal,estat sanitari i altres característiques que ha de conèixer el comprador per mantenir l'animal en les òptimes condicionshigiènic-sanitàries i de benestar.

g) Prendre les mesures necessàries per a l'eliminació sanitària dels cadàvers i deixalles.

h) Prendre mesures adients per tal d'evitar molèsties al veïnat, sorolls, olors, etc.

i) Tenir en lloc visible l'acreditació de llur inscripció en el Registre de nuclis zoològics, quan es tracti d'establimentsd'accés públic.

j) Els animals han de col·locar-se a una distància no inferior a 1 metre de l'accés de l'establiment, a zones en que nopuguin ser molestats ni vistos des de la via pública o des dels passadissos interior dels establiments comercialscol·lectius.k) Les manipulacions dels animals s'han d'efectuar a zones de l'establiment adients per a tal efecte i per part deV

personal que disposi del curs de cuidador o cuidadora dels animals.

11Dijous, 22 de setembre de 2016

l) Els establiments hauran de disposar de productes alimenticis en perfecte estat de conservació per atendre lesnecessitats de les especies animals que tenen a la venda.

Article 39. Documentació.

La sol·licitud de llicència municipal d'obertura dels establiments de venda, de cria i de manteniment d'animals, s'hauràde presentar acompanyada de la documentació exigida a tots els establiments i la següent documentació addicional:

1. Memòria tècnica subscrita pel facultatiu veterinari amb les determinacions següents:

a. Condicions tècniques de l'establiment.

b. Pla de control de desratització, desinsectació i desinfestació.

c. Programa d'higiene i profilaxi de les diferents espècies d'animals que es venen, que preveurà: inspecció a l'entradadels exemplars, desparasitació externa, desparasitació interna, règim de vacunes, inspecció sanitària (periodicitat idocumentació sanitària), identificació i cens dels animals que ho requereixin, neteja de gàbies i recintes, existència defarmaciola o no, descripció de la sala i sistemes d'aïllament sanitari, gestió de cadàvers i gestió de residus sanitaris (xeringues, medicaments, etc.).

d. Pla d'alimentació per mantenir als animals en un estat de salut adequat.

e. Definició de mesures de protecció i seguretat aplicades per evitar la fugida dels animals i la producció de danys.

2. Document acreditatiu de la superació del curs de cuidador o cuidadora dels animals.

3. Dades identificatives del Servei Veterinari al qual queda adscrit l'establiment per a l'atenció dels animals objecte de laseva activitat.

Article 40. Condicions.

Tots els establiments comercials hauran de comptar amb el següent condicionament.

a) Extensió suficient de les instal·lacions dels animals per assegurar el seu benestar, respectant les mesures higiènic-

sanitàries adients i requeriments comportamentals de les diferents espècies allotjades.

b) Sistemes d'aireació natural o artificial que assegurin l'adequada ventilació del local.

c) Safareigs, estris per a la gestió dels residus i tot allò que sigui necessari tant per a mantenir netes les instal·lacionscom per a preparar en condicions l'alimentació dels animals.

d) Revestiments de materials que assegurin la perfecta i fàcil neteja i desinfecció. Les unions entre el sòl i les paretsseran preferiblement de perfil còncau.

e) Il·luminació natural o artificial suficient (festius inclosos) per a permetre realitzar les operacions pròpies de l'activitat enperfectes condicions i el manteniment dels animals en perfectes condicions.

f) Mesures d'insonorització adequades al tipus d'animals de l'establiment.

g) Control ambiental de plagues.

h) Els habitacles han de situar-se de manera que els animals que hi hagi a cada habitacle no puguin ser molestats pelsque es troben en altres habitacles. Si uns habitacles estan situats sobre dels altres es prendran les mesures per impedirque es comuniquin els residus orgànics sòlids o líquids generats per aquests.

i) El número d'animals de cada habitacle estarà en funció dels requisits de manteniment de cada espècie de manera quees pugui garantir el benestar dels animals.j) Tots els habitacles tindran un recipient per al subministrament d'aigua potable, de la mateixa manera el menjar esV

dipositarà en menjadores i l'aigua en abeuradors de manera que no puguin ser fàcilment embrutats. Els recipients hauran de ser de materials de fàcil neteja.

12Dijous, 22 de setembre de 2016

k) Els habitacles i els animals es netejaran amb la freqüència que especifiqui la memòria tècnica realitzada per unveterinari facultatiu.

Article 41. Dades identificatives dels animals.

41.1 A cada un dels habitacles ha de figurar una fitxa a la que consti el nom comú i científic de l'animal, amb la finalitat de facilitar que els possibles compradors disposin d'àmplia informació sobre els animals a adquirir.

41.2 Sense perjudici del que disposa el punt anterior d'aquest article, cada establiment ha de disposar de fitxes,agrupades per famílies, a les que constin les característiques dels animals que allotgin i, en particular, les següents:

a) Mesura màxima a la que pot arribar l'animal d'adult.

b) Particularitats alimentícies.

c) País i zona d'origen de l'animal i àrea de distribució de l'espècie.

d) Tipus i dimensió de la instal·lació adient, amb indicació dels elements accessoris recomanables.

e) Particularitats i incompatibilitats de les espècies.

f) Condicions de manteniment, sanitàries i de benestar necessàries.

g) Consells d'educació.

h) Procedència de l'animal fent constar si ha estat criat en captivitat o ha estat objecte de captura.

Aquestes fitxes hauran d'estar signades per un veterinari.

CAPÍTOL III: ALTRES NUCLIS ZOOLÒGICS.

Article 42. Requisits generals.

Els requisits contemplats a l'article 38 són d'aplicació als nuclis zoològics regulats en aquest capítol, en tot el que siguiaplicable.

Article 43. Atraccions amb animals.

Abrera és un municipi declarat lliure de circs amb animals i és contrari a l'exhibició d'animals salvatges en circs,atraccions o altres activitats que es trobin de manera permanent o temporal al nostre municipi, amb independència dellloc de residència de les persones propietàries o posseïdores d'aquests animals.

L'Ajuntament no emetrà llicències favorables que permetin l'entrada ni la instal·lació a Abrera d'animals salvatges decircs, encara que aquests no participin en l'espectacle.

Article 44. Certàmens.

Els certàmens d'animals (mercats, exhibicions, mostres...) que puguin celebrar-se a Abrera, siguin itinerants o no,hauran de sol·licitar l'informe favorable d'aquest Ajuntament, com a mínim en els 10 dies anteriors a la presentació de lasol·licitud d'autorització a l'oficina comarcal del Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat deCatalunya. La sol·licitud de l'informe anirà acompanyada de la documentació següent:

1. Identificació del certamen.

2. Descripció del lloc on es vol celebrar.

3. Dies i hores de celebració del certamen.

4. Nombre aproximat d'animals, classificat per espècies, que concorreran al certamen.

5. Programa de mesures sanitàries que s'adoptaran durant la celebració del certamen, signades pel veterinariresponsable.

6. Nom, adreça i telèfon de la persona o persones encarregades de l'organització del certamen, a efectes de

comunicació urgent.

13Dijous, 22 de setembre de 2016

7. Normes de participació i memòria justificativa dels mitjans de neteja i desinfecció de les instal·lacions o espais ques'utilitzin, zona d'aïllament sanitari dels animals, veterinari responsable i certificat de les condicions higiènic-sanitàriesdels animals i de les instal·lacions, característiques de les gàbies i/o tancats per allotjar els animals, sistema de recollidai eliminació de femtes i residus, acreditació de la procedència dels animals, i tot allò que sigui de rellevància o interèsper a l'emissió de l'informe.

TÍTOL VI: NORMES SANITÀRIES.

Article 45. Condicions generals.

Tot animal de companyia té el dret, i el propietari té el deure d'oferir-li les atencions sanitàries i els controls veterinaris necessaris per mantenir un bon estat de salut i evitar la transmissió de malalties a persones o altres animals.

Article 46. Documentació sanitària.

Els animals hauran de tenir la corresponent documentació sanitària en la que s'especifiquin les vacunes i tractamentsque se'ls hagi aplicat.

Article 47. Obligacions dels veterinaris.

1. Els veterinaris, consultoris veterinaris, clíniques veterinàries i hospitals veterinaris estan obligats a:

a. Comunicar tota malaltia transmissible a l'Ajuntament de forma que estigui establerta, perquè independentment de lesmesures zoosanitàries individuals, es posin en marxa les corresponents mesures higiènico-sanitàries de protecció civil.

b. Informar la persona propietària o posseïdora de l'obligatorietat d'identificar al seu animal en el cas que pertanyi a unaespècie d'identificació obligatòria i no estigui identificat, i també de l'obligatorietat de registrar-lo en el cens del municipion resideixi habitualment l'animal o en el Registre general d'animals de companyia.

c. Dur un arxiu amb la fitxa clínica dels animals atesos, el qual ha d'estar a disposició de les administracions que ho requereixin per a portar a terme actuacions dins llur àmbit competencial, quan portin a terme vacunacions i tractamentsde caràcter obligatori.

2. L'ajuntament només podrà utilitzar aquestes dades amb finalitats estadístiques, de promoció i prevenció sanitària. Encap cas podran ser cedides per interessos privats o comercials.

3. També els veterinaris clínics d'Abrera tenen l'obligació de notificar a l'administració municipal els casos que haginatès consistents en lesions produïdes entre gossos. De la mateixa manera haurà d'especificar la potencial perillositatdels gossos als efectes de considerar-los potencialment perillosos.

Article 48. Sacrifici i esterilització.

48.1 El sacrifici dels animals només podrà realitzar-se en els casos previstos per la normativa aplicable i, en tot cas, s'ha d'efectuar de manera indolora i amb atordiment previ de l'animal, en la mesura que tècnicament sigui possible.

48.2 El sacrifici i l'esterilització dels animals de companyia han d'ésser fets sempre per professionals veterinaris.

Article 49. Protocol mossegades.

49.1 En cas que un animal de companyia mossegui o lesioni a una persona o a un altre animal, la persona propietària oposseïdora ha de:

a. Facilitar les seves dades i les de l'animal a la persona agredida o als seus representants legals i a les autoritatscompetents que ho sol·licitin.

b. Comunicar el fet a la secció competent de l'ajuntament en el termini màxim de 24 hores, aportant la cartilla sanitàriade l'animal.c. Sotmetre l'animal a un període d'observació veterinària de 14 dies en el termini màxim de 24 hores des de l'agressió.

V

14Dijous, 22 de setembre de 2016

Durant el període d'observació veterinària, quan sigui possible i sota responsabilitat de la persona propietària oposseïdora, l'animal podrà romandre al seu allotjament habitual, havent de realitzar controls veterinaris en cas de canvisen el comportament o estat de salut de l'animal i amb l'obligació de comunicar al veterinari qualsevol canvi sanitari ocomportamental que observi. Quan ho aconselli alguna circumstància, es farà en un centre veterinari o en el centre quedisposi l'Ajuntament, essent les despeses a càrrec del propietari.

d. Presentar al servei competent de l'Ajuntament el comprovant de l'inici d'observació veterinària en el termini màxim de48 hores que s'hagi produït la lesió i el comprovant de finalització de l'observació veterinària en el termini màxim de les48 hores posteriors a la terminació.

49.2 Si l'animal agressor és rodamón o no té propietari conegut, el servei competent de l'Ajuntament es farà càrrec de laseva captura i de la seva observació veterinària.

TÍTOL VII: CENS MUNICIPAL I IDENTIFICACIÓ.

Article 50. Inscripció.

Els propietaris o posseïdors d'animals de companyia, els han d'inscriure en el cens municipal d'animals de companyiaen el termini màxim de tres mesos des del naixement i de trenta dies des de la data de adquisició o canvi de residència de l'animal. El propietari o posseïdor que faci la inscripció haurà d'aportar les seves dades, el document acreditatiu de laidentificació de l'animal i, si es tracta d'un gos considerat potencialment perillós, la documentació específica requeridaper aquest tipus d'animals.

En el moment de la inscripció en el Cens serà lliurat un document acreditatiu de l'esmentada inscripció. L'Ajuntamentpodrà establir la periodicitat de renovació del censal.

Article 51. Comunicacions al cens.

La mort, cessió o canvi de residència de l'animal s'ha de comunicar al cens municipal en el termini màxim de 30 dies desque s'hagi produït.

La sostracció o pèrdua d'un animal de companyia s'ha de comunicar al cens municipal en el termini màxim de 48 horesdes que es tingui coneixement d'aquests fets que s'hagi produït.

Article 52. Identificació.

1. Els gossos, gats i fures, i altres espècies d'animals, si s'escau, han d'estar identificats mitjançant una identificacióelectrònica amb la implantació d'un microxip homologat.

2. La persona o l'entitat responsable de la identificació de l'animal ha de lliurar a la persona posseïdora de l'animal undocument acreditatiu en què constin les dades de la identificació de l'animal establertes per la legislació vigent enmatèria de tinença d'animals. Així mateix, ha de comunicar les dades al Registre general d'animals de companyia en eltermini de vint dies, a comptar de la identificació.

3. La identificació dels gossos, els gats i les fures constitueix un requisit previ i obligatori per a fer qualsevol transaccióde l'animal i ha de constar en qualsevol document que hi faci referència.

TÍTOL VIII: RECOLLIDA ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS.

CAPÍTOL I. DELS ANIMALS ABANDONATS.

Article 53. Prohibicions.

Està prohibit abandonar els animals.

Article 54. Servei de recollida.54.1 L'Ajuntament es farà càrrec de l'animal abandonat o rodamón fins que sigui recuperat, cedit o sacrificat d'acordN

amb la normativa aplicable i disposarà d'instal·lacions de recollida d'animals abandonats o perduts adequades i ambV

capacitat suficient per al municipi.

15Dijous, 22 de setembre de 2016

54.2 L'Ajuntament pot delegar la responsabilitat a que fà referència l'apartat anterior a administracions o entitats localssupramunicipals o entitats externes, preferentment a associacions de protecció i defensa dels animals legalmentconstituïdes.

54.3 Els mitjans emprats en la captura i transport dels animals de companyia tindran les condicions higienic-sanitàriesadients i els animals seran adequadament atesos.

CAPÍTOL II: DE LA RECUPERACIÓ D'ANIMALS.

Article 55. Termini i procediment.

55.1 El termini per a recuperar un animal sense identificació és de vint dies. L'animal s'ha de lliurar amb la identificaciócorresponent i amb el pagament previ de totes les despeses originades.

55.2 Si l'animal porta identificació, s'ha d'avisar la persona propietària, la qual té un termini de vint dies per a recuperar-

lo i abonar prèviament totes les despeses originades. Un cop passat aquest termini, si la persona propietària oposseïdora no ha recollit aquest es considera abandonat i pot ésser cedit, acollit temporalment o, en últim extrem,sacrificat d'acord amb la normativa aplicable.

Article 56. Despeses.

Per recuperar un animal el seu propietari haurà d'acreditar la seva propietat i abonar les despeses que hagi originat,inclosa, si és el cas, la d'identificació i registre censal i la taxa municipal corresponent de recollida i manteniment. Si aquests tràmits finalment no es realitzen, l'animal es considerarà legalment abandonat.

Article 57. Captura de gossos i gats ensalvatgits.

57.1 Correspon l'ajuntament la captura en viu de gossos i gats ensalvatgits per mètodes d'immobilització a distància.

57.2 En els casos en què la captura per immobilització o mitjançant llaços, xarxes, gàbies trampa no sigui possible, elDepartament de Medi Ambient i Habitatge pot autoritzar excepcionalment l'ús d'armes de foc i determinar qui had'emprar aquest sistema de captura excepcional.

Article 58. Control de gats assilvestrats.

58.1 Els gats que conviuen en el municipi i que s'han agrupat en colònies formen part de la fauna urbana i com a talse'ls ha de respectar la forma de viure i en la mesura que tècnicament sigui possible se'ls ha de mantenir en l'espai queocupen.

58.2 El control d'aquestes colònies de gats es realitzarà mitjançant el sanejament dels animals, procedint al control de lanatalitat de la colònia mitjançant l'esterilització d'aquests i la millora de les condicions de salubritat dels indrets ons'ubiquen.

58.3 L'ajuntament determinarà aquells indrets on s'han de situar els dispositius per alimentar i abeurar als animals i aixícom la resta d'elements necessaris per mantenir les condicions de salubritat de la colònia ? sorrals, zones d'aixopluc...58.4 L'ajuntament és el responsable del correcte manteniment dels animals que formen la colònia, podent-lo portar aterme ell mateix o mitjançant voluntaris i associacions interessades.

TÍTOL IX: RÈGIM SANCIONADOR.

CAPÍTOL I. RÈGIM D'INFRACCIONS.

Article 59. Règim d'infraccions.

Constitueixen infraccions administratives susceptibles de sanció municipal les accions i omissions que contravenen a lesobligacions, deures, càrregues i prohibicions que estableixen la legislació vigent en matèria de protecció dels animals, la

Llei sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la Llei de sanitat animal, les normes que lesN

desenvolupen i la present ordenança, en tot allò que és relacionat amb les competències i responsabilitats deV

l'Ajuntament.

16Dijous, 22 de setembre de 2016

Seran responsables de les infraccions administratives i destinataris de les sancions qualsevol persona física o jurídicaque per acció u omissió hagi comès la infracció.

Article 60. Tipificació de les infraccions.

Sens perjudici del previst en l'article anterior, les conductes tipificades com infracció en aquesta ordenança esclassifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 61. Infraccions lleus.

Són infraccions administratives lleus d'aquesta ordenança, del decret legislatiu 2/2008 pel qual s'aprova el text refós dela llei de protecció dels animals i la Llei sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, les accions oles omissions següents:

1. Tenir en possessió un gos, un gat, una fura no inscrit en el registre censal o tenir altres animals que s'han de registrarobligatòriament.

2. No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d'un animal de companyia.

3. No inscriure el gos considerat potencialment perillós en el Registre específic del municipi.

4. No dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que s'hagin d'identificar d'acord amb el reglament, oincomplir els requisits establerts la Llei de protecció dels animals i la normativa que la desenvolupa amb relació aaquesta identificació.

5. No aportar els certificats veterinaris oportuns quan així ho requereixi l'Ajuntament.

6. Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals, sense l'autorització administrativa prèvia.

7. Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de poblacions d'animals vertebrats.

8. Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam.

9. Fer donació d'un animal com a premi o recompensa.

10. Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de llur benestar, si no els comporta un riscgreu per la salut.

11. No evitar la fugida d'animals.

12. Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.

13. Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut o del comportament, llevat dels casosemparats per la normativa vigent.

14. No donar als animals l'atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut, si això no els causa perjudicis greus.

15. Fixar anuncis que no compleixin amb el previst a l'article 19 d'aquesta ordenança.

16. Alimentar els animals a les vies o espais públics, excepte en els casos previstos l'article 20 d'aquesta ordenança.

17. Rentar animals a la via pública, parcs, solars o altres espais, incloses les vies urbanes, i/o deixar-los beure aiguaamorrats als brolladors o a les fonts públiques.

18. No senyalitzar les instal·lacions que allotgin a gossos considerats potencialment perillosos.

19. Transportar animals de forma que s'incompleixin els requisits establerts en l'article 17 d'aquesta Ordenança o, en

general, els requisits establerts en la legislació vigent.

17Dijous, 22 de setembre de 2016

20. No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el certificat corresponent al curs de cuidador ocuidadora d'animals, reconegut oficialment.

21. No tenir en lloc visible l'acreditació de la inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics.

22. No tenir actualitzat el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics i per a les institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de taxidèrmia.

23. No portar un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s'han de vacunar o tractar obligatòriament, d'acord amblo establert amb del decret legislatiu 2/2008 pel qual s'aprova el text refós de la llei de protecció dels animals.

24. Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a persones incapacitades sense l'autorització delsqui en tenen la potestat o la custòdia.

25. Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d'animals.

26. Vendre o fer donació d'animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions assimilables sense la inclusió delnúmero de registre del nucli zoològic.

27. Tenir espècies incloses en l'annex amb la categoria D de del decret legislatiu 2/2008 pel qual s'aprova el text refósde la llei de protecció dels animals, i també parts, ous, cries, o productes obtinguts a partir d'aquests exemplars, llevatdels casos reglamentats o autoritzats.

28. Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d'espècie de fauna vertebrada autòctona noprotegida, llevat dels supòsits reglamentats.

29. Accedir amb animals de companyia a les dependències municipals habilitades per a la realització de tràmits igestions administratives, quan estigui expressament prohibit o provoquen molèsties a la resta d'usuaris, a excepció degossos pigall.

30. Deixar en patis, terrasses, galeries, balcons o altres espais oberts, en qualsevol momento del dia, animals queprovoquin molèsties al veïnat amb els seus sons, crits o cants.

31. Tenir i criar coloms així com d'altres animals domèstics considerats de consum humà (conills, aus de corral, etc) endomicilis particulars sense l'autorització expressa d'aquest Ajuntament o incumplir les condicions higièniques i sanitàriesi les referents a l'absència de molèsties i perillositat per part de l'animal, contingudes en l'autorització municipal.

32. No recollir i retirar els excrements, la persona conductora de l'animal, ni dipositar-los de forma higiènicamentacceptable en els contenidors de recollida de deixalles, ni fins i tot, netejar la part de la via pública (zones verdes i zonesterroses i elements restants de la via pública destinats a pas o estança dels ciutadans i les ciutadanes) que hagi estatafectada.

33. No prendre les mesures necessàries, les persones propietàries o posseïdores d'animals, per evitar que lesdeposicions i els orins dels animals, especialment gossos i gats, puguin afectar els pisos inferiors, les façanes o la viapública.

34. No portar lligats els animals de companyia, a les vies i espais públics, amb la corretja corresponent o descuidar lesobligacions de vigilància i seguretat mentre es transita amb ells o en els espais específicament habilitats per a la sevaestada.

35. Qualsevol altra infracció de les disposicions d'aquesta ordenança no prevista expressament per aquest article i queno hagi estat tipificada de greu o molt greu.

Article 62. Infraccions greus.

Són infraccions administratives greus d'aquesta ordenança, del decret legislatiu 2/2008 pel qual s'aprova el text refós dela llei de protecció dels animals i la Llei sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, les accions o

les omissions següents: E

1. Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del punt de vista higiènicC

sanitari, de benestar i de seguretat, si els comporta risc greu per la salut.

18Dijous, 22 de setembre de 2016

2. Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap risc per a l'animal.

3. No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els tractaments obligatoris.

4. Anul·lar els sistemes d'identificació sense prescripció ni controls veterinaris.

5. Maltractar o agredir físicament els animals si els comporten conseqüències greus per a la salut.

6. Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la salut o del comportament, llevat dels casosemparats per la normativa vigent.

7. Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció d'instal·lacions que allotgin animals.

8. No donar als animals l'atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut.

9. Incomplir l'obligatorietat d'esterilitzar els animals de companyia en els supòsits determinats legalment.

10. No complir les mesures de seguretat establertes per les instal·lacions que allotgin a gossos consideratspotencialment perillosos.

11. Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de seguretat que presentin perill omolèsties greus pel veïnat o d'altres persones.

12. Permetre l'entrada d'animals als establiments relacionats a l'article 18 i la no senyalització, quan s'escaigui aquestaprohibició.

13. Fer matances públiques d'animals.

14. Instal·lar atraccions firals de cavallets en què s'utilitzin animals.

15. Fer un ús no autoritzat d'animals en espectacles.

16. En les zones de jocs o parcs infantils, no recollir i retirar els excrements, la persona conductora de l'animal, nidipositar-los de forma higiènicament acceptable en els contenidors de recollida de deixalles, ni fins i tot, netejar la partde la via pública que hagi estat afectada.

17. Deixar en patis, terrasses, galeries, balcons o altres espais oberts, des de les 22:00 hores fins a les 08:00 hores,animals que destorbin el descans del veïnat amb els seus sons, crits o cants.

18. La negativa o resistència per part dels posseïdors de gossos considerats potencialment perillosos a subministrar lesdades de l'animal o a facilitar la informació o documentació requerida pels agents de l'autoritat.

19. No tenir el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics i per a les institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de taxidèrmia, o no tenir-lo diligenciat per l'administració competent.

20. Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits establerts en el títol IV de la Llei deprotecció dels animals.

21. La manca d'inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics.

22. No sol·licitar la preceptiva llicència municipal pels establiments o activitats en els casos en què sigui preceptiva o l'incompliment dels requisits exigits per la seva instal·lació o funcionament.

23. No portar els gossos considerats potencialment perillosos amb el morrió o lligats amb una cadena o corretja noextensible de menys de dos metres a les vies públiques, parts comunes d'immobles col·lectius i als llocs i espais d'úspúblic en general.24. No contractar l'assegurança de responsabilitat civil exigida per la tinença o conducció de gossos consideratsN

potencialment perillosos.

V

19Dijous, 22 de setembre de 2016

25. Realitzar activitats d'ensinistrament sense acreditació professional oficial.

26. Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d'edat o privades judicial o governativament de la sevatinença.

27. No sotmetre l'animal a observació veterinària contemplada a l'article 49 d'aquesta ordenança.

28. Fer venda ambulant d'animals fora de mercats, fires i qualsevol altre certamen autoritzat.

29. Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria, si aquests no han estat declarats nuclis zoològics.

30. Incomplir l'obligació de vendre animals desparasitats i lliures de totes les malalties a què es refereix l'article 24.1.c.de la Llei de protecció dels animals.

31. No lliurar la documentació exigida en tota transacció d'animals.

32. No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentaria s'estableixi o exhibir i passejar per les vies i els espais públics animals salvatges pertanyents a espècies de comerç permès que per llurs característiques puguincausar danys a les persones, als béns i al medi ambient.

33. Fer tir al colom.

34. Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l'exhibició pública d'animals, i també departs, d'ous o de cries d'exemplars d'espècies de la fauna autòctona i no autòctona declarades protegides per tractats iconvenis internacionals vigents a l'Estat espanyol.

35. Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en l'annex de la Llei de Protecció d'animals amb la categoria C, i també de parts,d'ous, de cries o de productes obtinguts a partir d'aquests exemplars.

36. Practicar la caça, l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en l'annex amb la categoriaD, i també de parts, d'ous, de cries o de productes obtinguts a partir d'aquests exemplars, llevat dels casos reglamentatso autoritzats.

37. Caçar en espais declarats reserves naturals de fauna salvatge en què la caça està prohibida i en refugis de faunasalvatge, llevat dels casos autoritzats pel Departament de Medi Ambient.

38. Incomplir les obligacions establertes del decret legislatiu 2/2008 pel qual s'aprova el text refós de la llei de protecciódels animals per tal de procurar el benestar dels animals emprats en curses una vegada finalitzada llur participació enaquestes.

39. Participar en competicions i curses en les quals es fan apostes dels animals que no estan identificats i enregistratsen el Registre d'Animals de Competició.

40. Posseir o fer servir arts de caça o captura prohibits, o comerciar-hi, dels especificats en l'annex 3 del Reial decret 1095/1989, del 8 de setembre, pel qual es declaren les espècies de caça i pesca i s'estableixen les normes per a llurprotecció, o bé en la norma que els substitueixi, llevat dels casos reglamentats o autoritzats.

41. Reincidir en la comissió d'infraccions lleus durant l'últim any.

Article 63. Infraccions molt greus.

Són infraccions administratives molt greus d'aquesta ordenança, del decret legislatiu 2/2008 pel qual s'aprova el textrefós de la llei de protecció dels animals i la Llei sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, objectede la potestat sancionadora prevista en aquesta ordenança les accions o les omissions següents:

1. Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt greus per a la salut.2. Sacrificar gats i gossos fora dels casos esmentats per l'article 11.1 de la Llei de protecció dels animals.

V

20Dijous, 22 de setembre de 2016

3. Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que els puguin comportar danys greus.

4. Capturar gossos i gats ensalvatgits amb l'ús d'armes de foc sense l'autorització corresponent del Departament deMedi Ambient.

5. No evitar la fugida d'animals d'espècies exòtiques o d'espècies híbrides, de manera que pugui comportar unaalteració ecològica greu.

6. Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense control veterinari o en contra de lescondicions i els requisits establerts per la Llei de protecció dels animals.

7. Organitzar baralles de gossos, de galls o d'altres animals, i també participar en aquest tipus d'actes.

8. Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del punt de vista higiènic-

sanitari i de benestar, si els perjudicis als animals són molt greus.

9. Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l'exhibició pública d'animals o dels ous iles cries d'exemplars d'espècies de la fauna autòctona i de la no autòctona declarades altament protegides o en perilld'extinció per tractats i convenis internacionals vigents a l'Estat espanyol.

10. Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses a la Llei de protecció dels animals en l'annex amb les categories A i B, i també departs, d'ous i de cries d'aquests exemplars.

11. Realitzar activitats d'ensinistrament d'atac no autoritzades.

12. Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència.

13. Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o animal potencialment perillós a qui no disposi de llicència.

14. Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any.

CAPÍTOL II. EXERCICI DE LA POTESTAT SANCIONADORA MUNICIPAL.

Article 64. Potestat sancionadora i òrgans competents.

1. Per imposar les sancions tipificades en aquesta ordenança es tramitarà el procediment sancionador regulat per lanormativa legal d'aplicació i vigent.

2. La competència per a la imposició de les sancions derivades d'aquesta ordenança correspondrà a l'Alcalde tret delssupòsits següents:

a) Les infraccions greus tipificades en els apartats 1 a 9, 13 a 15, 19 a 21 i 27 a 41 de l'article 62, que correspondrà aldirector o la directora dels serveis territorials del departament de la Generalitat competent en matèria de medi ambient.

b) Les infraccions greus tipificades en els apartats 10, 23, 24, 25 i 26 de l'article 62 que correspondrà al Ple de l'Ajuntament.

c) Les infraccions molt greus tipificades en els apartats 1 a 11 i 14 de l'article 63, que correspondrà al Conseller o Consellera del departament competent de la Generalitat en matèria de medi ambient o a l'òrgan que legalment esdetermini.

CAPÍTOL III. SANCIONS I MESURES CAUTELARS.

Article 65. Sancions.

Les infraccions administratives previstes en aquesta ordenança es sancionaran de la següent manera:a) Amb multes de 100 a 400 EUR les considerades lleus en l'article 61, excepte les tipificades en els apartats 3 i 18 que V

seran sancionades amb multes de 60,10 EUR a 150,25 EUR; i excepte la tipificada en l'apartat 32 que serà sancionada amb multa de 80 EUR a 300 EUR.

21Dijous, 22 de setembre de 2016

b) Amb multes de 401 EUR fins a 2000 les considerades greus en l'article 62, excepte les tipificades en els apartats 11,12, 17 i 22 que seran sancionades amb multes de 401 EUR a 1000 EUR; la tipificada en l'apartat 16, que seràsancionada amb multa de 301 EUR a 1.000 EUR; i les tipificades en els apartats 10, 23, 24, 25 i 26, que seransancionades amb multes de 150,25 EUR fins a 1.502,53 EUR.

c) Amb multes de 2001 EUR fins a 20000 EUR les considerades molt greus en l'article 63, excepte la tipificada enl'apartat 11 que serà sancionada amb multa de 1.502,53 EUR a 30.050,61 EUR.

Article 66. Criteris de graduació de les sancions.

66.1. En la imposició de les sancions es tindrà en compte per graduar la quantia de les multes els següents criteris:

1) L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.

2) La transcendència social o sanitària i el perjudici causat per la infracció comesa, tant a persones com a animals.

3) La intencionalitat o negligència.

4) La reiteració o reincidència en la comissió d'infraccions.

5) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l'elevat cost de reparació.

6) El volum de negoci de l'establiment.

7) La capacitat econòmica de la persona infractora.

8) El fet que hi hagi requeriment previ.

66.2. Hi ha reincidència si en el moment de cometre'ls la infracció no ha transcorregut un any des de la imposició perresolució ferma d'una altra sanció amb motiu d'una infracció de la mateixa qualificació. Si s'hi aprecia reincidència, laquantia de les sancions es pot incrementar fins al doble de l'import màxim de la sanció corresponent a la infracciócomesa, sense excedir en cap cas el límit més alt fixat per a la infracció molt greu.

66.3. Davant la comissió d'infraccions de caràcter lleu, es poden dur a terme actuacions d'educació ambiental od'advertiment, sense necessitat d'iniciar un procediment sancionador.

66.4. En el supòsit que uns mateixos fets siguin constitutius de dues o més infraccions administratives, tipificades endiferents normes, s'imposarà la sanció de major quantia, sent competent per resoldre l'expedient, l'òrgan en el qualresideixi la potestat sancionadora.

Article 67. Concurrència de sancions.

No podran sancionar-se els fets que hagin estat sancionats penal o administrativament, en els casos que s'apreciïidentitat del subjecte, fet i fonament.

Article 68. El comís.

En cas d'indicis racionals de faltes greus o molt greus, l'Ajuntament podrà comissar els animals, amb caràcter preventiufins a la resolució de l'expedient sancionador corresponent o la fi de les circumstàncies que el van determinar. En el casque la persona sigui sancionada es determinarà la destinació de l'animal.

Les despeses fins a la resolució de l'expedient i les de les actuacions relacionades amb aquest aniran a càrrec delpropietari o posseïdor de l'animal.

Article 69. Prescripcions.

1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greus al cap de dos anys i les lleus al cap de sis mesos.Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys, les imposades per faltes greus al cap dedos anys i les imposades per faltes lleus al cap d'un any.

2. El termini de prescripció de les infraccions es comença a comptar des del dia en què s'hagi comès la infracció. En casd'infraccions continuades o permanents, el termini comença a córrer des que va finalitzar la conducta infractora.

Interromp la prescripció la iniciació, amb coneixement de l'interessat, del procediment sancionador i el termini de

prescripció es reinicia si l'expedient sancionador està paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable alN

presumpte responsable.

V

22Dijous, 22 de setembre de 2016

3. El termini de prescripció de les sancions es comença a comptar des de l'endemà del dia en què sigui executable laresolució per la qual s'imposa la sanció o hagi transcorregut el termini per recórrer-la.

Interromp la prescripció la iniciació, amb coneixement de l'interessat, del procediment d'execució, i el termini torna atranscórrer si aquell està paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable a l'infractor.

Article 70. Multes coercitives.

70.1. Si la persona que hi està obligada no compleix les obligacions establertes pel decret legislatiu 2/2008 pel quals'aprova el text refós de la llei de protecció dels animals, se la podrà requerir perquè en un termini suficient, procedeixin al seu compliment, amb l'advertència que, en cas contrari, s'imposarà una multa coercitiva, amb assenyalament dequantia, si escau, i fins un màxim de 500 EUR sense perjudici de les sancions que pugessin ser aplicables.

70.2. En cas d'incompliment es podrà efectuar requeriments successius fins a un màxim de tres. En cada requeriment lamulta coercitiva pot ésser incrementada en el 20 per cent de l'acordada en el requeriment anterior.

70.3. Els terminis concedits han d'ésser suficients per a poder dur a terme la mesura de què es tracti, així com per evitarels danys que es puguin produir de no executar la mesura al seu temps.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.

Primera.- Règims d'inspecció i sanció.

Els règims d'inspecció i sanció regulats en aquesta ordenança s'apliquen sense perjudici dels establerts per altresnormes sectorials.

DISPOSICIÓ FINAL.

Aquesta ordenança entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovada definitivament, es publiqui aquesta aprovació i elseu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província i hagin transcorregut quinze dies des de la seva comunicació al'Administració General de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya.

ANNEX.

TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE LES INFRACCIONS I LES SANCIONS.

INFRACCIONS

SANCIONS

ART.

TEXT

TIPUS

IMPORT

POTESTAT

61.1

Tenir en possessió un gos, un gat o una fura no inscrit en el registre censal o tenir altres l eu

100 / 400

alcalde

animals que s'han de registrar obligatòriament.

61.2

No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d'un animal de companyia.

l eu

100 / 400

alcalde

61.3

No inscriure el gos considerat potencialment peril ós en el Registre específic del municipi.

l eu

60,10 / 150,25

alcalde

61.4

No dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que s'hagin d'identificar d'acord amb l eu

100 / 400

alcalde

el reglament, o incomplir els requisits establerts la Llei de protecció dels animals i la normativaque la desenvolupa amb relació a aquesta identificació.

61.5

No aportar els certificats veterinaris oportuns quan així ho requereixi l'Ajuntament.

l eu

100 / 400

alcalde

61.6

Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals, sense l'autorització l eu

100 / 400

alcalde

administrativa prèvia.

61.7

Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de poblacions d'animals l eu

100 / 400

alcalde

vertebrats.

61.8

Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam.

l eu

100 / 400

alcalde

61.9

Fer donació d'un animal com a premi o recompensa.

l eu

100 / 400

alcalde

61.10

Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de l ur benestar, si no l eu

100 / 400

alcalde

els comporta un risc greu per la salut.

61.11

No evitar la fugida d'animals.

l eu

100 / 400

alcalde

61.12

Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.

l eu

100 / 400

alcalde

61.13

Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions l eus de la salut o del l eu

100 / 400

alcalde

comportament, l evat dels casos emparats per la normativa vigent.

61.14

No donar als animals l'atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut, si això no els l eu

100 / 400

alcalde

causa perjudicis greus.

61.15

Fixar anuncis que no compleixin amb el previst a l'article 19 d'aquesta Ordenança.

l eu

100 / 400

alcalde

61.16

Alimentar els animals a les vies o espais públics, excepte en els casos previstos l'article 20 l eu

100 / 400

alcalded'aquesta Ordenança.

61.17

Rentar animals a la via pública, parcs, solars o altres espais, incloses les vies urbanes, i/o l eu

100 / 400

alcalde

deixar-los beure aigua amorrats als brol adors o a les fonts públiques.

61.18

No senyalitzar les instal·lacions que al otgin gossos considerats potencialment peril osos.

l eu

60,10 / 150,25

alcalde

C

23Dijous, 22 de setembre de 2016

INFRACCIONS

SANCIONS

ART.

TEXT

TIPUS

IMPORT

POTESTAT

61.19

Transportar animals de forma que s'incompleixin els requisits establerts en l'article 17 d'aquesta l eu

100 / 400

alcalde

Ordenança o, en general, els requisits establerts en la legislació vigent.

61.20

No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el certificat corresponent al l eu

100 / 400

alcalde

curs de cuidador o cuidadora d'animals, reconegut oficialment.

61.21

No tenir en l oc visible l'acreditació de la inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics.

l eu

100 / 400

alcalde

61.22

No tenir actualitzat el l ibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics i per a les l eu

100 / 400

alcalde

institucions, els tal ers i les persones que practiquen activitats de taxidèrmia.

61.23

No portar un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s'han de vacunar o tractar l eu

100 / 400

alcalde

obligatòriament, d'acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 2/2008 pel qual s'aprova eltext refós de la Llei de protecció dels animals.

61.24

Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a persones incapacitades l eu

100 / 400

alcalde

sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.

61.25

Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d'animals.

l eu

100 / 400

alcalde

61.26

Vendre o fer donació d'animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions assimilables l eu

100 / 400

alcalde

sense la inclusió del número de registre del nucli zoològic.

61.27

Tenir espècies incloses a la categoria D, en l'annex del Decret Legislatiu 2/2008, pel qual l eu

100 / 400

alcalde

s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, i també parts, ous, cries, o productesobtinguts a partir d'aquests exemplars, l evat dels casos reglamentats o autoritzats.

61.28

Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d'espècie de fauna vertebrada l eu

100 / 400

alcalde

autòctona no protegida, l evat dels supòsits reglamentats.

61.29

Accedir amb animals de companyia a les dependències municipals habilitades per a la l eu

100 / 400

alcalde

realització de tràmits i gestions administratives, quan estigui expressament prohibit o provoquenmolèsties a la resta d'usuaris, a excepció de gossos pigal .

61.30

Deixar en patis, terrasses, galeries, balcons o altres espais oberts, en qualsevol moment del dia, l eu

100 / 400

alcalde

animals que provoquin molèsties al veïnat amb els seus sons, crits o cants.

61.31

Tenir i criar coloms així com d'altres animals domèstics considerats de consum humà (conil s, l eu

100 / 400

alcalde

aus de corral, etc) en domicilis particulars sense l'autorització expressa d'aquest Ajuntament oincomplir les condicions higièniques i sanitàries i les referents a l'absència de molèsties iperil ositat per part de l'animal, contingudes en l'autorització municipal.

61.32

No recol ir i retirar els excrements, la persona conductora de l'animal, ni dipositar-los de forma l eu

80 / 300

alcalde

higiènicament acceptable en els contenidors de recol ida de deixal es, ni fins i tot, netejar la partde la via pública (zones verdes i zones terroses i elements restants de la via pública destinats a pas o estança dels ciutadans i les ciutadanes) que hagi estat afectada.

61.33

No prendre les mesures necessàries, les persones propietàries o posseïdores d'animals, per l eu

100 / 400

alcalde

evitar que les deposicions i els orins dels animals, especialment gossos i gats, puguin afectarels pisos inferiors, les façanes o la via pública.

61.34

No portar l igats els animals de companyia, a les vies i espais públics, amb la corretja l eu

100 / 400

alcalde

corresponent o descuidar les obligacions de vigilància i seguretat mentre es transita amb el s oen els espais específicament habilitats per a la seva estada.

61.35

Qualsevol altra infracció de les disposicions d'aquesta Ordenança no prevista expressament per l eu

100 / 400

alcalde

aquest article i que no hagi estat tipificada de greu o molt greu.

62.1

Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del greu

401 / 2.000

director SSTT

punt de vista higiènic-sanitari, de benestar i de seguretat, si els comporta risc greu per la salut.

62.2

Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap risc per a l'animal.

greu

401 / 2.000

director SSTT

62.3

No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els tractaments obligatoris.

greu

401 / 2.000

director SSTT

62.4

Anul·lar els sistemes d'identificació sense prescripció ni controls veterinaris.

greu

401 / 2.000

director SSTT

62.5

Maltractar o agredir físicament els animals si els comporten conseqüències greus per a la salut.

greu

401 / 2.000

director SSTT

62.6

Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la salut o del greu

401 / 2.000

director SSTT

comportament, l evat dels casos emparats per la normativa vigent.

62.7

Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció d'instal·lacions que greu

401 / 2.000

director SSTT

al otgin animals.

62.8

No donar als animals l'atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut.

greu

401 / 2.000

director SSTT

62.9

Incomplir l'obligatorietat d'esterilitzar els animals de companyia en els supòsits determinats greu

401 / 2.000

director SSTT

legalment.

62.10

No complir les mesures de seguretat establertes per les instal·lacions que al otgin gossos greu

150,25 / 1.502,53

Ple

considerats potencialment peril osos.

62.11

Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de seguretat que greu

401 / 1.000

alcalde

presentin peril o molèsties greus pel veïnat o d'altres persones.

62.12

Permetre l'entrada d'animals als establiments relacionats a l'article 18 i la no senyalització, quan greu

401 / 1.000

alcalde

s'escaigui aquesta prohibició.

62.13

Fer matances públiques d'animals.

greu

401 / 2.000

director SSTT

62.14

Instal·lar atraccions firals de caval ets en què s'utilitzin animals.

greu

401 / 2.000

director SSTT

62.15

Fer un ús no autoritzat d'animals en espectacles.

greu

401 / 2.000

director SSTT

62.16

En les zones de jocs o parcs infantils, no recol ir i retirar els excrements, la persona conductora greu

301 / 1.000

alcalde

de l'animal, ni dipositar-los de forma higiènicament acceptable en els contenidors de recol ida dedeixal es, ni fins i tot, netejar la part de la via pública que hagi estat afectada.

62.17

Deixar en patis, terrasses, galeries, balcons o altres espais oberts, des de les 22:00 hores fins a greu

401 / 1.000

alcalde

les 08:00 hores, animals que destorbin el descans del veïnat amb els seus sons, crits o cants.

62.18

La negativa o resistència per part dels posseïdors de gossos considerats potencialment greu

401 / 2.000

alcalde

peril osos a subministrar les dades de l'animal o a facilitar la informació o documentació

requerida pels agents de l'autoritat.

62.19

No tenir el l ibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics i per a les institucions, els greu

401 / 2.000

director SSTT

tal ers i les persones que practiquen activitats de taxidèrmia, o no tenir-lo diligenciat perE

l'administració competent.

C

24Dijous, 22 de setembre de 2016

INFRACCIONS

SANCIONS

ART.

TEXT

TIPUS

IMPORT

POTESTAT

62.20

Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits establerts en el títol IV greu

401 / 2.000

director SSTT

de la Llei de protecció dels animals.

62.21

La manca d'inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics.

greu

401 / 2.000

director SSTT

62.22

No sol·licitar la preceptiva l icència municipal per als establiments o activitats en els casos en greu

401 / 1.000

alcalde

què sigui preceptiva o l'incompliment dels requisits exigits a per la seva instal·lació ofuncionament.

62.23

No portar els gossos considerats potencialment peril osos amb el morrió o l igats amb una greu

150,25 / 1.502,53

Ple

cadena o corretja no extensible de menys de dos metres a les vies públiques, parts comunesd'immobles col·lectius i als l ocs i espais d'ús públic en general.

62.24

No contractar l'assegurança de responsabilitat civil exigida per la tinença o conducció de gossos greu

150,25 / 1.502,53

Ple

considerats potencialment peril osos.

62.25

Realitzar activitats d'ensinistrament sense acreditació professional oficial.

greu

150,25 / 1.502,53

Ple

62.26

Adquirir un gos potencialment peril ós persones menors d'edat o privades judicial o greu

150,25 / 1.502,53

Ple

governativament de la seva tinença.

62.27

No sotmetre l'animal a observació veterinària contemplada a l'article 49 d'aquesta Ordenança.

greu

401 / 2.000

director SSTT

62.28

Fer venda ambulant d'animals fora de mercats, fires i qualsevol altre certamen autoritzat.

greu

401 / 2.000

director SSTT

62.29

Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria, si aquests no han estat declarats nuclis greu

401 / 2.000

director SSTT

zoològics.

62.30

Incomplir l'obligació de vendre animals desparasitats i l iures de totes les malalties a què es greu

401 / 2.000

director SSTT

refereix l'article 24.1.c. de la Llei de protecció dels animals.

62.31

No l iurar la documentació exigida en tota transacció d'animals.

greu

401 / 2.000

director SSTT

62.32

No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentaria s'estableixi o exhibir i greu

401 / 2.000

director SSTT

passejar per les vies i els espais públics animals salvatges pertanyents a espècies de comerçpermès que per l urs característiques puguin causar danys a les persones, als béns o al mediambient.

62.33

Fer tir al colom.

greu

401 / 2.000

director SSTT

62.34

Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l'exhibició pública greu

401 / 2.000

director SSTT

d'animals, i també de parts, d'ous o de cries d'exemplars d'espècies de la fauna autòctona i noautòctona declarades protegides per tractats i convenis internacionals vigents a l'Estat espanyol.

62.35

Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l'exhibició pública i greu

401 / 2.000

director SSTT

la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en l'annex de la Llei de Protecció d'animalsamb la categoria C, i també de parts, d'ous, de cries o de productes obtinguts a partir d'aquestsexemplars.

62.36

Practicar la caça, l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en greu

401 / 2.000

director SSTT

l'annex de la Llei de Protecció d'animals amb la categoria D, i també de parts, d'ous, de cries ode productes obtinguts a partir d'aquests exemplars, l evat dels casos reglamentats oautoritzats.

62.37

Caçar en espais declarats reserves naturals de fauna salvatge en què la caça està prohibida i greu

401 / 2.000

director SSTT

en refugis de fauna salvatge, l evat dels casos autoritzats pel Departament de Medi Ambient.

62.38

Incomplir les obligacions establertes pel Decret Legislatiu 2/2008, pel qual s'aprova el text refós greu

401 / 2.000

director SSTT

de la Llei de protecció dels animals per tal de procurar el benestar dels animals emprats en curses una vegada finalitzada l ur participació en aquestes.

62.39

Participar en competicions i curses, en les quals es fan apostes, els animals que no estan greu

401 / 2.000

director SSTT

identificats i enregistrats en el Registre d'Animals de Competició.

62.40

Posseir o fer servir arts de caça o captura prohibits, o comerciar-hi, dels especificats en l'annex greu

401 / 2.000

director SSTT

3 del Reial Decret 1095/1989, del 8 de setembre, pel qual es declaren les espècies de caça ipesca i s'estableixen les normes per a l ur protecció, o bé en la norma que els substitueixi, l evat dels casos reglamentats o autoritzats.

62.41

Reincidir en la comissió d'infraccions l eus durant l'últim any.

greu

401 / 2.000

director SSTT

63.1

Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt greus per a la molt greu

2.001 / 20.000

consel er

salut.

63.2

Sacrificar gats i gossos fora dels casos esmentats per l'article 11.1 de la Llei de protecció dels molt greu

2.001 / 20.000

consel er

animals.

63.3

Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que els puguin comportar danys greus.

molt greu

2.001 / 20.000

consel er

63.4

Capturar gossos i gats ensalvatgits amb l'ús d'armes de foc sense l'autorització corresponent molt greu

2.001 / 20.000

consel er

del Departament de Medi Ambient.

63.5

No evitar la fugida d'animals d'espècies exòtiques o d'espècies híbrides, de manera que pugui molt greu

2.001 / 20.000

consel er

comportar una alteració ecològica greu.

63.6

Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense control veterinari o molt greu

2.001 / 20.000

consel er

en contra de les condicions i els requisits establerts per la Llei de protecció dels animals.

63.7

Organitzar baral es de gossos, de gal s o d'altres animals, i també participar en aquest tipus molt greu

2.001 / 20.000

consel er

d'actes.

63.8

Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del molt greu

2.001 / 20.000

consel er

punt de vista higiènic-sanitari i de benestar, si els perjudicis als animals són molt greus.

63.9

Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l'exhibició pública molt greu

2.001 / 20.000

consel er

d'animals o dels ous i les cries d'exemplars d'espècies de la fauna autòctona i de la noautòctona declarades altament protegides o en peril d'extinció per tractats i convenisinternacionals vigents a l'Estat espanyol.

63.10

Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l'exhibició pública i molt greu

2.001 / 20.000

consel er

la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en l'annex de la Llei de protecció dels

animals amb les categories A i B, i també de parts, d'ous i de cries d'aquests exemplars.

93.11

Realitzar activitats d'ensinistrament d'atac no autoritzades.

molt greu

1.502,53 / 30.050,61

consel er

63.12

Tenir gossos o animals potencialment peril osos sense l icència.

molt greu

2.001 / 20.000

alcalde

E

63.13

Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o animal potencialment peril ós a qui no disposi molt greu

2.001 / 20.000

alcalde

de l icència.

63.14

Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any.

molt greu

2.001 / 20.000

consel er

25Dijous, 22 de setembre de 2016

Disposició final.

Aquesta ordenança entra en vigor una vegada aprovada definitivament i publicat en el Butlletí oficial de la províncial'anunci d'aprovació definitiva amb el text íntegre d'acord amb el que estableix l'art. 65 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Abrera, 9 de setembre de 2016

L'alcalde, Jesús Naharro Rodríguez

26