Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del subministrament amb fabricació de la producció de la museografia de l'exposició A la vora de la Mar. Instruments musicals de la Mediterrània
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Servei de Contractació

ANUNCI

En virtut de la resolució adoptada pel director general del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim deBarcelona de data 8 de setembre de 2016 s'anuncia el procediment obert, amb un únic criteri, d'acord amb el detallsegüent:

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

b) Dependència que tramita l'expedient: Diputació de Barcelona / Servei de Contractació.

c) Obtenció de documentació i informació:

1. Dependència: Diputació de Barcelona.

2. Domicili: c/ Londres, 55, 5 planta.

3. Localitat i codi postal: Barcelona 08036.

4. Telèfon: 93 402 25 64.

5. Telefax: 93 402 06 47.

6. Adreça electrònica: scon.publicitat@diba.cat.

7. Adreça d'Internet del perfil de contractant: https://seuelectronica.diba.cat/perfilcontractant/default.asp.

8. Data límit d'obtenció de documentació i informació: De dilluns a divendres laborables, de 9 a 14 hores i fins el dia 3d'octubre de 2016.

9. Número d'expedient: 2016/0008849.

2. Objecte del contracte.

a) Tipus: Subministrament.

b) Descripció de l'objecte: Subministrament amb fabricació de la producció de la museografia de l'exposició "A la Vorade la Mar. Instruments musicals de la Mediterrània".

c) Divisió per lots i núm.: No.

d) Lloc d'execució: Vegeu la clàusula 2.17 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

e) Termini d'execució: El contracte tindrà una durada màxima de 3 mesos a comptar des de la formalització delcontracte, i en tot cas haurà d'estar finalitzat el 15 de març de 2017.

f) Admissió de pròrroga: No.

g) Establiment d'un acord marc: No.

h) Sistema dinàmic d'adquisició: No.

i) CPV (Referència de Nomenclatura): 39154000-6.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert amb un únic criteri.

c) Subhasta electrònica: No.

d) Criteris d'adjudicació:

? El preu.

4. Valor estimat del contracte: 46.838 EUR IVA exclòs.5. Pressupost total màxim de licitació.

Import: 46.838,00 EUR.

IVA (21)%: 9.835,98 EUR.

Import total: 56.673,98 EUR.Dimecres, 21 de setembre de 2016

6. Garanties.

Provisional: No s'exigeix.

Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.

7. Requisits específics del contractista.

a) Classificació: No.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica professional: Vegeu la clàusula 1.10 del Plec de ClàusulesAdministratives Particulars.

c) Altres requisits específics: Vegeu la clàusula 1.10 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

d) Contractes reservats: No.

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.

a) Data límit de presentació: La presentació de les ofertes es podrà efectuar de dilluns a divendres laborables de 9 a 14hores del matí fins el dia 10 d'octubre de 2016. Les proposicions enviades per correu, s'hauran de lliurar a l'oficina decorreu abans de les 14 hores de l'últim dia de presentació, i es comunicarà el mateix dia del seu enviament mitjançanttèlex, telegrama o fax al Servei de Contractació.

b) Modalitat de presentació: Vegeu la clàusula 1.9 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

c) Lloc de presentació:

1. Dependència: Diputació de Barcelona.

2. Domicili: carrer Londres, 55, 5 planta.

3. Localitat i codi postal: Barcelona 08036.

4. Adreça electrònica: scon.publicitat@diba.cat.

d) Nombre previst d'empreses que es pretén convidar a presentar ofertes (procediment restringit): No.

e) Admissió de variants: No.

f) Termini durant el qual el licitador resta obligat a mantenir l'oferta: 15 dies a comptar des de la data d'obertura de lesofertes rebudes.

9. Obertura de les ofertes.

a) Domicili: C/ Londres, 55, planta baixa.

b) Localitat: 08036 Barcelona.

c) Data i hora: 19 d'octubre de 2016, a partir de les 12:30 h. Obertura del sobre relatiu a la proposició econòmica (sobre2). Aquesta sessió serà oberta al públic.

10. Despeses de publicitat: 400 EUR.

11. Data d'enviament de l'anunci en el DOUE: No procedeix.

12. Altres informacions:

a) Condicions especials d'execució: No.

Barcelona, 19 de setembre de 2016

La secretària delegada, Dènia Lázaro Ardila