Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la modificació 02/2016 de suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de Tresoreria
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Consorcis


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ALTRES ENTITATS

Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat

EDICTE

El Consell Plenari del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, en sessió del dia 10 de juny del 2016 va aprovarl'expedient de modificació de crèdits 02/2016, mitjançant transferència de suplement de crèdit finançat amb romanentlíquid de tresoreria.

De conformitat amb aquest acord de Consell Plenari i un cop transcorregut el termini des de la publicació al ButlletíOficial de la Província de Barcelona del 06.07.2016 sense que s'hagin produït al·legacions, aquesta modificació de crèditqueda aprovada definitivament.

El resum per capítols és el següent:

INGRESSOS

EUR

87000 Romanent Líquid de Tresoreria

50.000,00

TOTALS

50.000,00

DESPESES

EUR

179 46500 transferència a la Diputació de Barcelona (*)

50.000,00

TOTALS

50.000,00

(*) en compliment de l'article 32, i de la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Barcelona, 14 de setembre de 2016

El secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez