Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació de la contractació, per procediment obert, del servei d'autocars d'empresa pel trasllat del personal de l'Àrea Metropolitana
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Àrea Metropolitana de Barcelona


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Àrea Metropolitana de Barcelona

ANUNCI

Resolució de la Gerència de data 5 de setembre de 2016 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per la qual es convocala licitació de la contractació, per procediment obert, del servei d'autocars d'empresa pel trasllat del personal de l'ÀreaMetropolitana de Barcelona.

D'acord amb el preceptuat a l'article 142 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es procedeix a la publicació de la següent licitació:

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció d'informació.

a) Organisme: Àrea Metropolitana de Barcelona.

b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació.

c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Veure 1 b).

2) Domicili: Carrer 62 número 16-18, Edifici A, 2ª Planta. (Zona Franca).

3) Localitat i codi postal: 08040 Barcelona.

4) Telèfon: 93 223 51 51.

5) Fax: 93 223 51 31.

6) Correu electrònic: Contractacio@amb.cat.

7) Direcció d'internet del perfil de contractant: http://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/perfil-contractant.

8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: Durant el termini de presentació d'ofertes.

d) Número d'Expedient: 1594/16.

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: Serveis.

b) Descripció: Autocars d'empresa pel trasllat del personal de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

d) Lloc d'execució: La realització del contracte es durà a terme a la ciutat de Barcelona, en les dependencies delcontractista i si les necessitats ho requereixen, en les oficines de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

e) Termini d'execució: El contracte tindrà una durada de dos anys comptador a partir de la signatura.

f) Admissió de pròrroga: possibilitat de pròrroga de mutu acord de les parts per dos anys més.

i) CPV (Referència de nomenclatura): 34121500-6 (Autocars).

3. Tramitació i procediment.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

d) Criteris d'adjudicació: Veure plecs.

4. Valor estimat del contracte: 358.500,00 EUR IVA exclòs.

5. Pressupost base de licitació:

a) Import net: 179.250,00 EUR. Import total: 197.176,00 EUR.

6. Garanties exigides.

Provisional (import): 5.377,50 EUR.Definitiva (%) 5 per cent de l'import d'adjudicació, Iva exclòs.Dimecres, 21 de setembre de 2016

7. Requisits específics del contractista:

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: veure plecs.

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: fins les 11 hores del dia 21 d'octubre de 2016.

b) Modalitat de presentació:

c) Lloc de presentació:

1.2.3.: Veure punt 1.

4. Direcció electrònica: http://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/perfil-contractant.

f) Termini durant el qual el licitador és obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos.

9. Obertura d'ofertes:

a) Descripció: l'obertura dels sobres número 2 i 3 s'avisarà oportunament als licitadors al perfil de contractant.

b) Direcció: Carrer 62 número 16-18, Edifici A, 7ª Planta. (Zona Franca).

c) Localitat i codi postal: 08040 Barcelona.

10. Despeses de publicitat: a càrrec de l'adjudicatari fins a màxim de 3.500,00 EUR.

11. Data de tramesa de l'anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: 12 de setembre de 2016.

Barcelona, 12 de setembre de 2016

El secretari general, Sebastià Grau Àvila