Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del Projecte d'urbanització del sector PM-SKE001 Saifa Keller de Terrassa
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Terrassa

EDICTE

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Terrassa, en data 9 de setembre de 2016, ha acordat aprovar inicialment el "Projecte d'urbanització del Sector PM-SKE001 Saifa Keller", promogut per BOBEVÍ NOVES PROMOCIONSIMMOBILIÀRIES, SL, i redactat pel Sr. Victor Fraga Cano, en data agost de 2016, amb un pressupost total decontractació de sis-cents trenta-un mil dos-cents sis EUR amb noranta-set cèntims (631.206,97 EUR)(IVA exclòs) i set-

cents seixanta-tres mil set-cents seixanta EUR amb quaranta-quatre cèntims (763.760,44 EUR)(IVA inclòs) i unpressupost per coneixement de l'administració de vuit-cents seixanta-tres mil set-cents quaranta-vuit EUR amb noranta-

un cèntims (863.748,91 EUR).

El pressupost desglossat en 3 fases és el següent:

FASE 1

FASE 2

FASE 3

TOTAL

Pressupost d'execució per contracte (sense IVA)

196.420,51 EUR

149.522,86 EUR

285.263,60 EUR

631.206,97 EUR

Pressupost d'execució per contracte (amb IVA)

237.668,82 EUR

180.922,66 EUR

345.168,96 EUR

763.760,44 EUR

Pressupost per coneixement de l'administració

297.920,02 EUR

181.942,88 EUR

383.886,01 EUR

863.748,91 EUR

El termini d'execució de les obres es preveu que sigui de la següent manera:

? Fase 1: Sis (6) mesos.

? Fase 2: Sis (6) mesos (dependrà de l'evolució de l'edificació residencial adjacent).

? Fase 3: Sis (6) mesos.

El document s'exposa a informació pública durant un període d'un (1) MES comptat des de la darrera publicaciód'aquest edicte, que serà inserit al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament(e-tauler). El document es pot consultar en la pàgina web de la corporació, dins l'espai de la seu electrònica municipal:https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/projectes-d-obres, i a les dependències de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat,(c/ Pantà, 20 2a planta).

Terrassa, 13 de setembre de 2016

El tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol i Puig