Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació de la contractació de l'assegurança del parc mòbil de vehicles de l'Ajuntament
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sitges

ANUNCI de licitació

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per l'obtenció d'informació:

a) Organisme: Ajuntament de Sitges.

b) Dependència que tramita l'expedient: Departament de Contractació.

c) Obtenció de documentació i informació.

1) Dependència: Departament de Contractació.

2) Domicilio: C/ de les Pruelles 1, Pol. Ind. "Mas Alba".

3) Localitat i codi postal: 08870-Sitges.

4) Correu electrònic: aj270.contractacio@sitges.cat.

5) Direcció d'Internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?

ambit=5&keyword=sitges&reqCode=viewDetail&idCap=2106376&.

6) Data límit d'obtenció de documentació i informació: (Veure clàusula 32 del DCPACP).

d) Número d'expedient: 73/2015.

2. Objecte del Contracte.

a) Tipus: Serveis.

b) Descripció: Contractació de l'assegurança del parc mòbil de vehicles de l'Ajuntament de Sitges. Aquest parc mòbilestà integrat pels vehicles relacionats en l'annex del PPT. Inclourà tant l'assegurança dels vehicles actuals coml'assegurança dels futurs vehicles que disposi l'Ajuntament durant la vigència del contracte.

c) Divisió por lots: No.

Admissió: --

Descripció i import: --

Nombre màxim de lots als quals una empresa pot licitar: --

Nombre màxim de lots que es poden adjudicar a un únic licitador:-

d) Lloc d'execució/entrega:

1) Domicili: C/ Davallada, 12.

2) Localitat i codi postal: Sitges CP: 08870.

e) Termini d'execució/entrega: 1 any.

f) Admissió de pròrroga: 1 prorroga d'1 any de durada.

g) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.

h) Sistema dinàmic d'adquisició (en el seu cas): No.

i) CPV (Referència de Nomenclatura): 66514110-0.

CPC: 65.12.21.

3. Tramitació i procediment:.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

c) Subhasta electrònica: No.

d) Criteris d'adjudicació: Preu més baix.e) Contractes reservats en aplicació article 20 de la Directiva 2014/24/UE: No.

4. Valor estimat del contracte: 44.000.- EUR.

5. Pressupost base de licitació:

a) Import net: 20.000 EUR IVA exempt.

6. Garanties exigides. Provisional (import): No.Dimecres, 21 de setembre de 2016

Definitiva (%): 5% del preu global d'adjudicació o de l'oferta presentada pel licitador si aquest es el menor.

7. Requisits específics del contractista.

a) Classificació, en el seu caso (grup, subgrup i categoria): No.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional, en el seu cas: Veure punt V del PCAP.

c) Altres requisits específics: No.

d) Contractes reservats: No.

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació.

a) Data límit de presentació: 15è dia natural, comptador des de l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial dela Província de Barcelona.

b) Modalitat de presentació: Paper.

c) Lloc de presentació.

1. Dependència: Ajuntament de Sitges.

2. Domicili: Oficina d'Atenció al Ciutadà OAC (Horari d'hivern de l'1 d'octubre al 30 de maig: dilluns a divendres de 8:30ha 14:30h, els dijous de 16h a 18:30h i els dissabtes de 10h a 13h. i Horari d'estiu de l'1 de juny al 30 de setembre: dilluns a divendres de 8:30h a 14:30h).

3. Adreça: c/ Nou, 12.

4. Localitat i codi postal: Sitges ? 08870.

5. Direcció electrònica: aj270.oac@sitges.cat.

6. Telèfon: 93.811.48.04.

7. Telefax: 93.811.48.24.

d) Número previst d'empreses a les que es pretén invitar a presentar ofertes (procediment restringit): ---

e) Admissió de variants, si procedeix: No.

f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos.

9. Obertura d'Ofertes.

a) Direcció: Ajuntament de Sitges. Pol. Ind. Mas Alba, c/ Pruelles, 1.

b) Localitat i codi postal: Sitges ? 08870.

c) Data i hora: Es farà públic al perfil del contractant de l'Ajuntament de Sitges (Plataforma de Contractació Pública).

10. Despeses de Publicitat: Segons tarifes vigents, amb un import màxim de 1.00 EUR.

11. Data d'enviament de l'anunci al "Diari Oficial de la Unió Europea" (en el seu cas): No.

12. Altres Informacions: -Sitges, 1 de setembre de 2016

L'alcaldessa acctal., Aurora Carbonell Abella

La secretaria general acctal., Lourdes Abello Poveda