Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Notificació de resolució 330 d'un expedient d'ordre d'execució
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sitges

EDICTE

Atès que, segons constància documental que obra en l'expedient, la Resolució de la Regidora de l'Àrea de Territori iSostenibilitat, núm. 330/2016 de data 1 d'agost de 2016, dirigida al senyor Francisco Fernando Sangil Zapater, no s'hapogut practicar amb la impossibilitat de lliurar-lo en els intents establerts legalment.

En compliment de l'article 59.5 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiquesi del Procediment Administratiu Comú, per mitjà del present Edicte es comunica a l'interessat que, per tal que pugui tenirconeixement íntegre de l'acte que es detalla a continuació, ha de comparèixer a les dependències municipals del'Ajuntament de Sitges dins del termini de deu dies, a comptar des de l'endemà de la publicació del present Edicte alButlletí Oficial de la Província de Barcelona.

En cas de no comparèixer en el termini indicat, es considerarà produïda la notificació a tots els efectes legals a partir del dia següent del venciment del termini indicat.

Expedient número: Expedient d'Ordre d'Execució núm. 2016/0834

Interessat: FRANCISCO FERNANDO SANGIL ZAPATER (NIF: XXXXX652C)

Acte administratiu que es notifica: Resolució de la Regidora de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, núm. 330/2016,d'audiència prèvia a l'ordre d'execució i adopció de mesures cautelars, en relació a l'estat de conservació del solarubicat al carrer Passeig Fondo d'en Pere Joan núm. 41 (Quint Mar).

El que es fa públic per a general coneixement i als efectes procedents.

Sitges, 8 de setembre de 2016

El batlle, Miquel Forns Fusté

Davant meu, el secretari general accidental, Joaquim-Antoni Vidal i Puig