Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Exposició pública del compte general 2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Maria de Martorelles

EDICTE

En compliment del que es disposa a l'article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el qual s'aprova el Text Refós de la llei Reguladora d'Hisendes Locals, i una vegada ha sigut degudament informat per la ComissióEspecial de Comptes, s'exposa al públic a la secretaria d'aquest ajuntament, el Compte General corresponent al'exercici pressupostari de l'any 2015 per un termini de 15 dies, a comptar des de el dia següent de la seva publicació alButlletí oficial de la Província, durant els quals i 8 dies més, els interessats poden presentar les reclamacions,reparaments u observacions que estimin convenients, que seran examinades e informades per la Comissió especial deComptes.

Santa Maria de Martorelles, 12 de setembre de 2016

L'alcalde, Julián Trapero Frias