Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 38/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

ANUNCI

En compliment de l'article 169.1 en relació amb el 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel ques'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i no havent-se presentat reclamacions durant eltermini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l'acord plenari de data 28 de juny de 2016d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 38/2016 corresponent a l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia i estranscriu el resum del pressupost, a nivell de capítols, amb les modificacions efectuades:

A) ESTAT D'INGRESSOS.

CAPITOL I

IMPOSTOS DIRECTES.

6.702.441,01 EUR

CAPITOL II

IMPOSTOS INDIRECTES.

180.667,45 EUR

CAPITOL III

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

2.881.065,20 EUR

CAPITOL IV

TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

3.382.683,49 EUR

CAPITOL V

INGRESSOS PATRIMONIALS.

32.005,56 EUR

CAPITOL VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

871.999,10 EUR

CAPITOL VIII ACTIUS FINANCERS.

2.631.195,88 EUR

CAPITOL IX

PASSIUS FINANCERS.

1.745.569,07 EUR

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

18.427.626,76 EUR

B) ESTAT DE DESPESES.

CAPITOL I

DESPESES DE PERSONAL.

6.538.248,78 EUR

CAPITOL II

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

5.278.613,84 EUR

CAPITOL III

DESPESES FINANCERES.

124.059,12 EUR

CAPITOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

661.231,49 EUR

CAPITOL V

FONS DE CONTINGENCIES

16.996,69 EUR

CAPITOL VI

INVERSIONS REALS

3.281.088,20 EUR

CAPITOL VIII

ACTIUS FINANCERS.

30.755,24 EUR

CAPITOL IX

PASSIUS FINANCERS.

2.496.633,40 EUR

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

18.427.626,76 EUR

Contra el present acord, en compliment d'allò que disposa l'article 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts als articles25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa.

Sens perjudici d'això, i d'acord amb l'article 171.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposiciód'aquest recurs no suspendrà per si mateixa l'efectivitat de l'acte o acord impugnat.

Sant Sadurní d'Anoia,15 de setembre de 2016

L'alcaldessa, Maria Rosell i Medall