Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Exposició pública de la sol·licitud de permís d'obres per a la rehabilitació de coberta i forjats interiors a la Casa Cal Pujol de Claret de Cavallers
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Mateu de Bages

EDICTE

Es posa en general coneixement que el Sr. Josep M. Duocastella Selvas, ha presentat sol·licitud de permís d'obres pera la rehabilitació de coberta i forjats interiors a la Casa Cal Pujol de Claret de Cavallers.

D'acord amb el que estableix la Llei 3/2012, de 22 de febrer de modificació del Text Refós de la Llei d'urbanisme, essotmet el projecte a exposició pública, durant el termini 20 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la últimapublicació d'aquest Edicte al BOP.

L'expedient es podrà examinar a les oficines de l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages, en horari d'atenció al públic i a lapàgina web de l'Ajuntament.

Sant Mateu de Bages, 9 de setembre de 2016

L'alcalde, Joan Ullé Castellà