Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Exposició pública d'aprovació de l'inici de la tramitació del projecte d'actuació específica per a la Construcció d'un mirador i un monument a les Quatre Barres
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Mateu de Bages

EDICTE

JOAN ULLÉ CASTELLA, ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE SANT MATEU DE BAGES,

FA PÚBLIC: Que per acord de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages, s'ha aprovat l'inici de latramitació del Projecte d'actuació específica d'interès públic en Sòl no Urbanitzable, per a la "CONSTRUCCIÓ D'UNMIRADOR I UN MONUMENT A LES QUATRE BARRES" emplaçat al Pla del Putxó de Sant Mateu de Bages.

D'acord amb allò que s'estableixen els articles 48, del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el TextRefós de la Llei d'urbanisme, i 57.2.a) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Lleid'urbanisme, es sotmet el projecte presentat i la documentació complementària a informació pública, pel termini d'unmes, a comptar des del dia primer dia hàbil següent a la darrera publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de laProvíncia de Barcelona, o al Diari Regió 7, als efectes de presentació d'al·legacions i reclamacions. Es publica també altauló d'Edictes municipal i a la pàgina web www.santmateudebages.cat.

L'expedient i el projecte es podrà examinar durant el termini esmentat, en horari d'atenció al públic, a les oficinesmunicipals de l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages (dimarts, dijous de 9 a 13 hores, c/ Afores s/n) (dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 hores, oficines de la Pl. Sant Josep s/n, de Valls de Torroella).

Sant Mateu de Bages, 9 de setembre de 2016

L'alcalde, Joan Ullé Castellà