Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de les bases de la convocatòria per a la selecció d'una plaça de vigilant municipal interí
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons

ANUNCI d'aprovació de les bases de la convocatòria per a la selecció d'una plaça de vigilant municipal interí

La Junta de govern del dia 12 de setembre de 2016 ha aprovat íntegrament les bases de la convocatòria per a laselecció d'una plaça de vigilant municipal amb caràcter de funcionari interí, pel sistema de concurs oposició, mitjançanttorn lliure, d'acord amb el següent redactat:

"BASES PER A LA SELECCIÓ DE FUNCIONARI INTERÍ.

1 VIGILANT MUNICIPAL, PER CONCURS-OPOSICIÓ.

Primera.- Objecte de la convocatòria.

És objecte de la convocatòria la provisió, pel procediment de concurs oposició lliure, d'una plaça de vigilant municipal,com a funcionari interí fins que el lloc es cobreixi amb caràcter definitiu per funcionari de carrera, enquadrada en l'escalad'administració especial, grup C, subgrup C2, dotada amb el sou corresponent als funcionaris d'aquest grup i amb les altres retribucions que corresponguin, d'acord amb la legislació vigent i la creació d'una borsa de treball amb una duradamàxima de dos anys.

Segona.- Normativa aplicable.

Normativa d'aplicació directa:

? Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

? Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'EmpleatPúblic (TRLEBEP).

Normativa específica:

? Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.

? Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals de Catalunya.

? Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policieslocals.

Tercera.- Funcions de la plaça.

Les funcions a desenvolupar són, entre d'altres, les següents:

? Ordenar i regular el trànsit dins dels nuclis urbans, d'acord amb les normes de circulació.

? Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.

? Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions iactes municipals, practicant totes aquelles notificacions, comunicacions i tràmits precisos pel bon funcionament delsserveis municipals.? Participar en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil, d'acord amb el que disposen les lleis.

? Informar, orientar i ajudar als ciutadans en aquells casos en que sigui requerit.

? Redactar l'informe d'incidències, així com els informes preceptius resultants de les actuacions que així ho requereixin.Dimecres, 21 de setembre de 2016

? Conduir i tenir cura del manteniment i posta a punt del vehicle, realitzant trasllats d'autoritats i personal de l'ajuntamentquan així sigui requerit.

? Controlar la presència d'animals (gossos, principalment) abandonats a la via pública, realitzant les tasques necessàriesper a la seva captura (donar avís, recollir-los, etc.).

? Portar i recollir documentació diversa (expedients, notificacions, permisos, etc.) i encàrrecs a altres administracions o aentitats privades (Bancs, Gestoria, Consell Comarcal, Delegacions dels diversos Departaments de la Generalitat deCatalunya, Diputació de Barcelona, Tresoreria General de la Seguretat Social, Hisenda, CAP, etc.), així com repartirnotificacions diverses.

? Donar suport a l'àmbit d'urbanisme en el control de les obres que es fan al municipi, així com dels diversos locals quesol·liciten la llicència d'obertura i de l'ocupació de la via pública.

? Altres de similars que se li puguin encomanar i les assimilables a un agutzil.

? Tasques de suport a la brigada municipal.

? I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Quarta.- Requisits dels aspirants.

Per ser admesos a aquest concurs, els/les aspirants hauran de complir els requisits següents, tots ells referits a la dataen què finalitzi el termini de presentació d'instàncies, les condicions fixades a l'article 56 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril,de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, amb les següents especificacions:

a) Ser ciutadà espanyol d'acord amb la legislació vigent.

b) Tenir complerts els 18 anys d'edat i no excedir de l'edat en què faltin deu anys per a la jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del Graduat en ESO o similar.

d) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions corresponents.

e) No estar condemnat per cap delicte i no estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública niestar separat del servei mitjançant expedient disciplinari.

f) Tenir una alçada mínima de 1'60 metres les dones i 1'65 metres els homes.

g) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B.

h) D'acord amb l'article 56.3 del TRLEBEP i donat que aquesta plaça implica tenir contacte habitual amb menors d'edat,cal acreditar que no ha estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat o indemnitat sexual,mitjançant certificació negativa emesa pel Registre Central de Delinqüents Sexuals.

Cinquena.- Sol·licituds.

En les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu els aspirants han de manifestar que reuneixen totes lescondicions exigides en la base primera.

S'han d'adreçar al president de la corporació i s'han de presentar al registre general de l'Ajuntament dins el termini devint dies naturals a comptar des del següent al de la publicació de la convocatòria en el DOGC.

Les sol·licituds han d'anar acompanyades d'un currículum vitae de l'aspirant, de fotocòpies del DNI, dels permisos i delstítols acadèmics exigits a la base segona i de la documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per a la fase deconcurs.Tots els documents es poden presentar mitjançant fotocòpies, la compulsa de tots els documents es realitzarà un copN

superades totes les proves i previ a l'inici del període de pràctiques.

VDimecres, 21 de setembre de 2016

Si alguna de les sol·licituds té defectes, es requerirà l'interessat perquè en el termini de deu dies esmeni les errades,amb l'advertiment que si no ho fa s'arxivarà la sol·licitud sense més tràmits i serà exclòs de la llista d'aspirants.

Les sol·licituds també poden presentar-se en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992 de règim jurídic deles administracions públiques i del procediment administratiu comú. Els drets d'examen, que es fixen en la quantitat de12 EUR, s'han de satisfer prèviament per l'aspirant que ha d'adjuntar el resguard acreditatiu del pagament a lasol·licitud.

Sisena.- Admissió dels aspirants.

Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, la presidència de la Corporació dictarà una resolució en el terminide 10 dies, en què declararà aprovada la llista provisional dels aspirants que s'han admès i que s'han exclòs.

En aquesta resolució, que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, s'exposarà al tauler d'edictes de la Corporació ia la pàgina web, s'establirà un termini de 10 dies hàbils perquè es puguin esmenar els defectes d'admissió, com tambées farà referència al lloc, data i hora de començament del concurs oposició i del tribunal qualificador.

Les reclamacions, si n'hi hagués, seran acceptades o rebutjades en la resolució en la qual s'aprovi la llista definitiva, quees publicarà en la forma abans indicada. En el cas de no presentar-se reclamacions, es considerarà elevada a definitivala llista provisional, sense necessitat de nova publicació.

Les errades de fet que es puguin advertir es podran esmenar en qualsevol moment del procés, d'ofici o a petició de l'interessat.

Setena.- Tribunal qualificador.

D'acord amb l'article 60 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, l'òrgan de selecció seràcol·legiat i la seva composició haurà d'ajustar-se als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, senseque pugui comptar entre els seus membres personal d'elecció o de designació política, funcionaris interins o personaleventual.

El tribunal qualificador estarà integrat per un nombre senar de persones designades per la corporació i formades per unpresident i vocals amb la següent distribució:

? Un terç ha de ser integrat per membres o persones funcionàries de la mateixa corporació.

? Un altre terç ha de ser integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta matèria.

? El terç restant ha de ser proposat pel Departament d'Interior, entre els quals hi haurà com a mínim, una personaproposada per l'Institut de Seguretat Pública i una altra per la Direcció General d'Administració de Seguretat.

El Tribunal Qualificador estarà constituït de la següent forma:

President:

? El secretari de la corporació o funcionari/ària en qui delegui.

Vocals:

? Un funcionari de carrera de l'ajuntament d'igual o superior categoria a la de la plaça convocada.

? Un tècnic del cos policial o similar d'igual o superior categoria designat per l'ajuntament.

? Un representant de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

? Un representant de la Direcció General d'Administració de Seguretat.

Secretari/a:

? Una funcionària de carrera de l'ajuntament, amb veu i sense vot.Hi podrà assistir el delegat sindical o membre en qui delegui, que tindrà veu i sense vot.

VDimecres, 21 de setembre de 2016

En la resolució de designació de membres del Tribunal, s'inclouran els suplents que, en defecte dels titulars, integraranel Tribunal.

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de la meitat més un dels seus membres, siguinindistintament titulars o suplents, necessitant la presència del President/a i del Secretari/a. Les decisions s'haurand'adoptar per majoria de vots dels membres presents, i en cas d'empat, decidirà el vot de qualitat del/de la president/a.

El Tribunal podrà disposar la incorporació a les seves tasques d'assessors especialistes per a totes o algunes de lesproves, les quals actuaran amb veu i sense vot per debatre, en les sessions del Tribunal, les qüestions que se'lssotmetin relatives a les matèries de la seva competència.

Els membres del tribunal s'hauran d'abstenir d'intervenir en les decisions quan concorrin les circumstàncies que preveul'article 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i delProcediment Administratiu Comú. De la mateixa manera, els/les aspirants podran recusar-los en els mateixos casos.

Els membres del tribunal meritaran les indemnitzacions i assistències que mereixen per raó de servei, d'acord amb elReial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei, excepte els membres del tribunal quepertanyen a la corporació municipal, que no meritaran les indemnitzacions i assistències, excepte en aquells casos enquè les assistències tinguin lloc en dies festius o cap de setmana.

A tots els efectes, la seu del tribunal serà la de la Corporació, carrer Major, 36 de Sant Llorenç d'Hortons.

Vuitena.- Desenvolupament de la fase d'oposició.

L'ordre d'actuació dels opositors en els exercicis que no puguin realitzar-se conjuntament s'establirà per sorteig.

Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l'horaassenyalats, fins hi tot per raons de força major, seran definitivament exclosos del procés selectiu.

Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar en laconvocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de l'interessat, la sevaexclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades alsefectes pertinents.

El dia, l'hora i el lloc d'inici de la primera prova es publicarà al tauler d'anuncis, com a mínim, amb 15 dies d'antelació.

La data, l'hora i el lloc de realització de la segona prova i següents seran determinats pel tribunal i se'n donarà publicitat juntament amb els resultats de la prova anterior, i per qualsevol altre mitjà, si així ho creu necessari, per tal de facilitar-

ne la màxima divulgació. Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l'oportuna notificació als interessats.

La fase d'oposició constarà de 8 proves.

Novena.- Exercicis de l'oposició.

1r. exercici: Proves físiques.

Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d'altres, les condicions de força, agilitat, rapidesa i resistència del'aspirant.

Per a la realització d'aquesta prova els i les aspirants han de lliurar al tribunal un certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme. La no presentació d'aquest certificatcomporta l'exclusió automàtica de l'aspirant del procés selectiu.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades eneducació física.

Aquestes proves físiques consistiran en:1. Course navette.

Consisteix a recórrer, durant el màxim temps possible i a una velocitat progressiva marcada per una cintaE

magnetofònica, un trajecte d'anada i tornada de 20 metres.

CDimecres, 21 de setembre de 2016

2. Llançament de pilota medicinal.

Dempeus i amb les cames separades, s'agafa la pilota medicinal (3 quilos) amb les dues mans i, de darrera el clatell, esllança cap endavant per sobre el cap, sense aixecar el talons ni les puntes dels peus (2 intents).

3. Abdominals en 1 minut.

Elevació successiva del tronc durant 1 minut amb les cames flexionades, els braços al clatell i els peus subjectats.

4. Salt vertical.

Dempeus davant d'una paret i amb el braç estès. Flexió profunda de cames i extensió fins tocar amb la mà el punt mésalt de la paret (2 intents).

5. Velocitat.

Córrer al màxim de les possibilitats 50 metres.

Tanmateix, i d'acord amb el que preveu l'article 17.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova elReglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, cal establir uns barems que distingeixin entre sexes itambé per raó d'edat:

Barem d'aptitud física HOMES:

Punts

Course Navette

Llançament

Abdominals

Salt vertical

Velocitat

Punts

10

13

12

65

50

6"7

10

12

11

60

48

6"9

11

10.5

55

46

7"1

10

10

50

44

7"4

45

42

7"8

8.5

40

40

8"4

7.5

35

38

8"8

7.5

30

36

9"1

6.5

25

34

9"3

6.5

20

32

9"6

Barem d'aptitud física DONES:

Punts

Course Navette

Llançament

Abdominals

Salt vertical

Velocitat

Punts

10

10

55

44

7"6

10

50

42

8"

6.5

45

40

8"4

40

37

9"

7.5

5.8

35

35

9"2

5.5

30

30

9"5

5.5

25

28

9"7

4.5

20

24

9"8

4.5

15

20

9"9

3.5

10

18

10

Als opositors/es que superin els 30 anys d'edat se'ls aplicarà les següents bonificacions a les puntuacions establertes enels quadres anteriors:

? De 31 a 35 anys es sumarà el 5% de la puntuació obtinguda.? De 36 a 40 anys es sumarà el 10% de la puntuació obtinguda.

? De 41 a 45 anys es sumarà el 20% de la puntuació obtinguda.Dimecres, 21 de setembre de 2016

2n exercici: Coneixements teòrics.

Consistirà en contestar per escrit, en un període màxim d'una hora, diverses preguntes obertes o tipus test, proposadespel Tribunal i relacionades amb els temes de l'annex 1.

3r exercici: Coneixements pràctics.

Consistirà en respondre per escrit, durant un període màxim d'una hora, un supòsit pràctic proposat pel Tribunal, sobreles matèries incloses en la part específica de l'annex 1.

4t exercici: Coneixements d'informàtica.

Consistirà en demostrar el coneixement pràctic de mecanografia, del sistema operatiu i d'aplicacions informàtiquesusuals de tractaments de textos, fulls de càlcul i bases de dades, de la forma que determini el tribunal.

5è exercici: Prova de llengua catalana.

Consisteix en la realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana i, si escau, enla realització d'una entrevista amb una persona experta que permeti valorar-ne els coneixements orals.

Queden exempts de realitzar aquesta els i les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació deles sol·licituds, posseir el certificat de nivell intermedi de català (B) de la Direcció General de Política Lingüística delDepartament de Cultura, o equivalent o superior.

Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que hagin superat una prova o un exercicide coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que es demana, en aquest ajuntament, sempre iquan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades ennormalització lingüística.

6è exercici: Proves psicotècniques.

Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat baremats,estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts.

Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat adequades al perfil requerit pera l'exercici de les funcions policials.

A criteri del tribunal, es podrà complementar aquest exercici amb una entrevista personal dels aspirants, a fi d'integrartots els elements explorats anteriorment. En aquest cas, a les entrevistes hi ha d'estar present, com a mínim, unmembre del tribunal.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades enproves psicotècniques.

La falsedat demostrada en les respostes comportarà l'eliminació de l'aspirant.

7è. exercici: Proves mèdiques:

Reconeixement mèdic per valorar si es posseeixen les condicions físiques necessàries per exercir la professió.

8è exercici: Període de pràctiques:

Superar un període de sis mesos de pràctiques al municipi.

Durant aquest període de pràctiques el tribunal comptarà amb l'assessorament de dues persones avaluadores que

presentaran una proposta de valoració dels i de les aspirants, basada en ítems conductuals predeterminats.Dimecres, 21 de setembre de 2016

Desena.- Qualificació dels exercicis.

Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris.

L'exercici primer puntuarà com a apte o no apte, restaran eliminats els opositors que no superin el mínim exigit enalguna de les proves. Tots els qui superin els mínims seran considerats aptes.

Els exercicis segon (coneixements teòrics) i tercer (coneixements pràctics) puntuaran entre 0 i 10 punts i quedaraneliminats els aspirants que no obtinguin un mínim de 5 en cada un d'ells.

L'exercici quart (coneixements d'informàtica) puntuarà entre 0 i 5 punts i quedaran eliminats els aspirants que noobtinguin un mínim de 2,5 punts.

La resta d'exercicis puntuaran com a apte o no apte.

La puntuació total de la fase d'oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en els exercicis segon i tercer.

Onzena.- Desenvolupament de la fase de concurs.

En la fase de concurs els opositors seran puntuats a partir dels criteris establerts en la taula següent:

1.- Experiència professional:

1.1.- Per l'experiència demostrada a l'administració pública, com a personal funcionari o laboral, en lloc o plaça defuncions i continguts iguals o similars a la plaça objecte de la convocatòria, 0'1 punts per cada mes treballat, fins a unmàxim de 1,5 punts.

1.2.- Per l'experiència demostrada en llocs de treball similars fora de l'administració pública, 0,1 punts per cada mestreballat, fins a un màxim d'1 punt.

1.3.- Per l'experiència adquirida en l'exercici de funcions de vigilant, segons l'article 1.2 i 13 de la Llei 16/1991, de 10 dejuliol, de les policies locals, 0,25 punts per cada any complert, fins a un màxim de 0,5 punts.

L'experiència s'acredita amb l'informe de vida laboral emès dins el mes anterior a la finalització del termini depresentació d'instàncies. I a més:

L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació del'òrgan competent amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions,període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administracióno caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran amb base a les dades que obrin en els expedientspersonals de les persones aspirants.

L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant certificació del'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim dededicació i l'experiència adquirida, o fotocòpia del/s contracte/s de treball.

2.- Formació acadèmica:

2.1.- Per cursos de formació adients al lloc de treball objecte de la contractació, sempre i quan aquests cursos s'hagindesenvolupat en els 5 anys anteriors a la convocatòria.

Es valorarà fins a un màxim de 2 punts. Els cursos han de ser homologats i/o propis d'un ens o organisme reglat. Elscursos de formació s'hauran d'acreditar mitjançant còpia de la certificació o títol, amb especificació de l'entitatorganitzadora, denominació del curs, programa formatiu i duració del curs en hores, d'una durada mínima de 20 hores.

En referència als cursos de formació es valoraran els corresponents a l'àmbit de:? Seguretat.

? La protecció civil, els primers auxilis i les emergències.

V

? L'atenció al públic.Dimecres, 21 de setembre de 2016

? Altres cursos que el tribunal consideri relacionats amb el lloc de treball i l'àmbit de treball.

? Curs de 20 a 49 hores: 0,35 punts.

? Curs de 50 en endavant: 0,50 punts.

2.2.- Per titulacions acadèmiques:

Batxillerat superior o equivalent: 0,50 punts.

Diplomatura universitària o equivalent: 0,75 punts.

Llicenciatura universitària: 1 punt.

La màxima puntuació que es podrà assolir és d'1 punt.

2.3.- Coneixements d'idiomes:

Per coneixement de qualsevol idioma, diferent del castellà i català, degudament acreditats es valorarà 0,5 punts percadascú. Es valorarà fins a un màxim de 1 punt.

2.4.- Coneixements d'informàtica:

Per coneixements d'informàtica, degudament acreditats es valorarà en 0,5 punts per cadascú. Es valorarà fins a unmàxim d'1 punt.

2.5.- Llengua catalana:

Per estar en possessió d'un títol de català de nivell superior al B, que es demana com a requisit, 1 punt.

La valoració d'aquests mèrits no té caràcter eliminatori. La puntuació màxima assumible en el conjunt del concurs seràde 9 punts. Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats.

Per tal de poder valorar aquells mèrits contrets pels aspirants que no estiguin en català o castellà, llengües oficials a Catalunya, caldrà que estiguin acompanyats per una traducció feta mitjançant titulat habilitat a l'efecte.

La qualificació final de cada aspirant s'obté sumant, a les qualificacions obtingudes a la fase d'oposició, les obtingudes ala fase de concurs.

Dotzena.- Relació d'aprovats, presentació de documents i nomenaments.

Desprès del cinquè exercici, el tribunal farà públic un llistat ordenat dels aspirants amb les puntuacions atorgades acada un d'ells i cridarà els primers, en nombre igual al de places a cobrir, per tal que facin la prova mèdica.

En cas que algun aspirant no superi la prova mèdica, el tribunal cridarà el següent de la llista que hagi superat lesproves anteriors per tal que la realitzi.

Els aspirants que siguin considerats aptes en la prova mèdica seran proposats a l'alcaldia per al seu nomenament coma funcionaris en pràctiques. El número d'aspirants proposats no podrà ser superior al de places convocades.

Els aspirants proposats hauran de presentar a la secretaria de la corporació, en el termini màxim de vint dies, elsdocuments acreditatius de les condicions exigides a la base primera. Hauran de presentar els documents originals de ladocumentació i si no coincideixen amb les fotocòpies presentades quedaran exclosos del procés selectiu.

L'aspirant que superi el període de pràctiques al municipi serà nomenat funcionari interí en la categoria de vigilantmunicipal.

S'admet la possibilitat de que la plaça quedi deserta.

Si el candidat proposat no superés el període de pràctiques quedarà exclòs del procés selectiu. En aquest cas, el

President de la Corporació durà a terme el nomenament com a funcionari en pràctiques de l'aspirant que, haventN

superat totes les proves realitzades, figuri a continuació en el llistat de puntuacions.

VDimecres, 21 de setembre de 2016

La persona inclosa en la proposta de nomenament haurà de presentar al servei de recursos humans de l'ajuntament elsdocuments que acreditin les condicions de capacitat i requisits que s'exigeixen a la base tercera per prendre part alconcurs-oposició, abans de que es dugui a terme el nomenament, i sense que se'ls hagi de requerir prèviament.Aquests documents seran els següents:

a) Original o fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat, NIE o altres documents oficials on es fa constar lanacionalitat.

b) Original o fotocòpia compulsada dels documents acreditatius dels mèrits al·legats.

c) Original o fotocòpia compulsada del títol exigit a la convocatòria o copia compulsada del resguard del pagament delsdrets per a la seva expedició.

d) Original o fotocòpia compulsada del document que acredita el nivell exigit de llengua catalana, en el cas de quel'aspirant hagi quedat exclòs/a de la corresponent prova.

e) Certificat acreditatiu de no tenir cap malaltia o defecte físic que impedeixi exercir les funcions corresponents, expeditpel centre mèdic o entitat sanitària que designi el President de la Corporació.

f) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Estat, de lesComunitats Autònomes o de l'Administració local, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

g) Declaració referida a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de lesAdministracions Públiques i de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, del Parlament de Catalunya.

Els que tinguin la condició de funcionaris estaran exempts de justificar documentalment les condicions i requisits que norequereixin actualització. Únicament hauran de presentar un certificat de l'organisme que custodiï el seu expedientpersonal i acreditar la seva condició i les altres circumstàncies de les quals no hi hagi constància.

Si l'aspirant proposat no presenta la documentació dins del termini assenyalat, llevat de causa de força majordegudament acreditada, o no reunís els requisits exigits, no podrà ser nomenat, i quedaran anul·lades totes les sevesactuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagués pogut incórrer per falsedat en la instància sol·licitantprendre part en el concurs.

Tretzena.- Borsa de treball.

Els/les aspirants/es que es presentin a les proves selectives i que havent superat tot el procés, no hagin obtingut plaça,passaran a formar part d'una borsa de treball que servirà per cobrir les necessitats que es produeixin en un termini dedos anys, a comptar de la data de publicació de la llista definitiva.

Els/les integrants de la borsa de treball podran ser cridats d'acord amb l'ordre de preferència establert i segons lesnecessitats que es produeixin, i podran ser nomenats amb caràcter interí segons les necessitats del servei i els requisitsdel lloc de treball.

L'ordre de preferència vindrà determinat per la puntuació total assolida al procés selectiu.

Catorzena.- Tractament de les dades de caràcter personal.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dadespersonals dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb elsprincipis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

Quinzena.- Incidències.El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.Dimecres, 21 de setembre de 2016

Setzena.- Recursos.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'alcalde, si aquests actes decideixen directament oindirectament els fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixenindefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d'acord amb l'article 116de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiucomú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes acomptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant de l'alcalde, o bé recurs contenciós administratiud'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en eltermini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant la Sala ContenciosaAdministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'acord amb el que preveu l'article 10 de la Lleiesmentada.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims decideixen directament oindirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensióo perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d'un mes a comptar apartir de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant de l'alcalde.

Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seusinteressos.

ANNEX 1.- Temari general i específic.

Temari general.

? Tema 1.- La Constitució Espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets fonamentals i les llibertatspúbliques. Els deures. El tribunal constitucional.

? Tema 2.- L'Administració local. Ens que integren l'Administració local. La Llei de bases del règim local. El municipi. Elsòrgans de representació política i la seva designació. Línies generals de l'organització i competències municipals.

? Tema 3.- L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Els procedimentsde reforma. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives de desenvolupament legislatiu i executives.

? Tema 4.- L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. L'òrgan administratiu: concepte, elements inaturalesa. Els òrgans col·legiats. La jerarquia administrativa. La coordinació administrativa.

Temari específic.

? Tema 5.- El vigilant municipal: objectius i funcions bàsiques. L'actuació del vigilant. Funcions preventiva i repressiva.Funció social.

? Tema 6.- La Llei 16/1991 de les Policies Locals de Catalunya. Els diferents cossos policials. L'ordenació de laseguretat en la legislació de Catalunya.

? Tema 7.- La funció dels vigilants en matèria de custòdia i vigilància de béns, serveis, instal·lacions i dependènciesmunicipals.

? Tema 8.- La funció dels vigilants en matèria d'ordenació i regulació del tràfic en el nucli urbà, d'acord amb les normesde circulació.

? Tema 9.- La funció dels vigilants en matèria de participació en les tasques d'auxili als ciutadans i de protecció civil,d'acord amb el disposat en les lleis.

? Tema 10.- La funció dels vigilants en matèria de vetllar pel compliment de reglaments, ordenances, bans, resolucions idemés disposicions i actes municipals.? Tema 11.- Delicte en que pugui incórrer els vigilants en l'exercici del seu càrrec. E

? Tema 12.- Els animals domèstics i de companyia. Responsabilitats del propietari.

10Dimecres, 21 de setembre de 2016

? Tema 13.- Drets i llibertats dels estrangers. Situació d'irregularitat. Actuacions a realitzar.

? Tema 14.- La Llei orgànica de seguretat ciutadana. Concepte de seguretat ciutadana. Competències de les diferentsadministracions, especials consideracions dels ajuntaments. Règim sancionador.

? Tema 15.- El codi penal. Garanties penals i aplicació de la Llei. Concepte de delicte i falta. Persones responsables. Lespenes.

? Tema 16.- La legislació sobre trànsit, circulació de vehicles amb motor i seguretat vial. Normes generals de circulació.Senyalització.

? Tema 17.- El procediment administratiu sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles amb motor i seguretatciutadana.

? Tema 18.- L'atenció al ciutadà en situacions de perill per a la vida i la integritat física. Els primers auxilis.

? Tema 19.- Les competències municipals i els serveis municipals. Ordenances i reglaments de les entitats locals:classes, procediment d'elaboració i aprovació.

Coneixement del municipi.

? Tema 20.- El municipi de Sant Llorenç d'Hortons: terme municipal, nuclis rurals i urbans, serveis i comunicacions,carrers i places, pistes i camins, accidents geogràfics, urbanitzacions i masies."

Aquestes bases es sotmeten a informació pública per un període de vint dies hàbils mitjançant anunci a publicar en elButlletí Oficial de la Província, en el tauler d'anuncis i web municipals.

En cas de no presentar-se al·legacions en el període d'informació pública, aquestes bases quedaran aprovadesdefinitivament.

Sant Llorenç d'Hortons, 13 de setembre de 2016

L'alcalde, Jordi Ferrer Durich

11