Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm. 4/2016 del pressupost municipal de l'any 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues

EDICTE

L'expedient de modificació de crèdits del Pressupost Municipal per a l'exercici 2016 núm. 4/2016 mitjançant Suplementde Crèdits a finançar mitjançant Romanent Afectat de Tresoreria, s'ha publicat al BOP del dia 18 de juliol de 2016 i a l'e-

tauler entre els dies 6 de juliol de 2016 i 23 de juliol de 2016, i no s'hi ha presentat cap reclamació, ni cap suggeriment. L'expedient ha quedat definitivament aprovat i es fan públiques les aplicacions pressupostàries modificades, que són lessegüents:

A. MODIFICACIÓ PER ASSUMIR LA PART ECONÒMICA CORRESPONENT A L'AJUNTAMENT PER DUR A TERMELA CONSTRUCCIÓ DE L'ITINERARI DE VIANANTS A LA CTRA. BV-2429.

SUPLEMENT DE CRÈDIT EN BASE A ROMANENT AFECTAT DE TRESORERIA.

I. Despeses.

Partida pressup

Descripció de la partida

Crèdits inicials

Modificació 4/2016

Crèdit definitiu

151 761.01

Diputació. Itinerari de Vianants

68.000,00 EUR

16.751,05 EUR

84.751,05 EUR

II. Finançament.

Descripció

Liquidació Exercici 2015

Modificació 4/2016

Romanent Afectat de Tresoreria

949.983,94 EUR

16.751,05 EUR

B. MODIFICACIÓ PER A REALITZAR LES OBRES DEL PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE SALES COMPLEMENTÀRIESDEL CENTRE CÍVIC DE SANT CUGAT SESGARRIGUES.

SUPLEMENT DE CRÈDIT EN BASE A ROMANENT AFECTAT DE TRESORERIA.

I. Despeses.

Partida pressup

Descripció de la partida

Crèdits inicials Modificació 4/2016

Crèdit definitiu

1522 610.44

Nou Hotel d'Entitats Centre Cívic

30.000,00 EUR

5.915,15 EUR 35.915,15 EUR

II. Finançament.

Descripció

Liquidació Exercici 2015

Modificació 4/2016

Romanent Afectat de Tresoreria

949.983,94 EUR

5.915,15 EUR

Sant Cugat Sesgarrigues, 5 de setembre de 2016

L'alcalde accidental, Cisco de la Cruz Muñoz

V