Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm. 5/2016 del pressupost municipal de l'any 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues

EDICTE

L'expedient de modificació de crèdits del Pressupost Municipal per a l'exercici 2016 núm. 5/2016 mitjançant Ampliacióde Crèdits, s'ha publicat al BOP del dia 1 d'agost de 2016 i a l'e-tauler entre els dies 22 de juliol de 2016 i 11 d'agost de 2016, i no s'hi ha presentat cap reclamació, ni cap suggeriment. L'expedient ha quedat definitivament aprovat i es fanpúbliques les aplicacions pressupostàries modificades, que són les següents: 1) AMPLIACIÓ DE CRÈDIT EN BASE A SUBVENCIÓ PREACORDADA.

I. Despeses

Partida pressup

Descripció de la partida

Crèdits inicials

Modificació 5/2016

Crèdit definitiu

150 610.46

Semàfor Ctra. N.340

30.000,00 EUR

46.013,88 EUR

76.013,88 EUR

II. Finançament

Aplicació Descripció de l?aplicació

Crèdits inicials

Modificació 5/2016

Crèdit definitiu

pressupostària

75525

Ajut Econòmic Diputació de Barcelona 0,00 EUR

46.013,88 EUR

46.013,88 EUR

"Instal·lació de Semàfor a la Ctra. N-340"

Sant Cugat Sesgarrigues, 5 de setembre de 2016

L'alcalde accidental, Cisco de la Cruz Muñoz