Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm. 6/2016 del pressupost municipal de l'any 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues

EDICTE

L'expedient de modificació de crèdits del Pressupost Municipal per a l'exercici 2016 núm. 6/2016 mitjançant CrèditExtraordinari finançat en base a baixes de crèdit d'altres aplicacions del Capítol 6 de Despeses, s'ha publicat al BOP deldia 16 d'agost de 2016 i a l'e-tauler entre els dies 28 de juliol de 2016 i 18 d'agost de 2016, i no s'hi ha presentat cap reclamació, ni cap suggeriment. L'expedient ha quedat definitivament aprovat i es fan públiques les aplicacionspressupostàries modificades, que són les següents:

1) CRÈDIT EXTRAORDINARI EN BASE A BAIXES DE CRÈDIT D'ALTRES APLICACIONS DEL CAPÍTOL 6 DEDESPESES.

I. Baixa de crèdits.

Aplicació pressup

Descripció de la partida

Crèdits inicials

Modificació 5/2016

Modificació 6/2016

Crèdit definitiu

150 610.46

Semàfor Ctra. N.340

30.000,00 EUR

46.013,88 EUR

-30.000,00 EUR 46.013,88 EUR

II. Crèdit Extraordinari.

Aplicació pressup

Descripció de la partida

Crèdits inicials

Modificació 6/2016

Crèdit definitiu

454 610.48

Inversions a la Via Pública

0,00 EUR

18.000,00 EUR 18.000,00 EUR

150 610.49

Inversions en equipaments Municipals

0,00 EUR

12.000,00 EUR 12.000,00 EUR

Sant Cugat Sesgarrigues, 5 de setembre de 2016

L'alcalde accidental, Cisco de la Cruz Muñoz