Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de la Palma de Cervelló

EDICTE

Es dóna publicitat de que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de la Palma de Cervelló, en sessió ordinària del dia 5 de setembre de 2016, ha acordat aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2016, que comprèn les següentsplaces:

RÈGIM

GRUP

PLAÇA

ACCÉS TERMINI DE CONVOCATÒRIA SISTEMA SELECTIU

Escala

Sots-escala

Classe

Denominació Núm.

Funció Pública C2

Especial Serveis Especials Policia Local Agent policia local 1

Lliure

3rt. Trimestre

Concurs Oposició

Aquest acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciósadministrativa davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. Potestativament,es podrà interposar recurs de reposició davant de l'òrgan titular legal de la competència en el termini d'un mes.Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.

La Palma de Cervelló, 7 de setembre de 2016

L'alcalde, Xavier González Alemany