Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del projecte d'Ordenança reguladora del Mercat de venda no sedentària al municipi d'Òrrius
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Òrrius

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament d'Òrrius, en sessió ordinària de 8 de setembre de 2016, va aprovar inicialment i, en el seu casdefinitivament, el projecte d'ordenança reguladora del "Mercat de venda no sedentària al municipi d'Òrrius" que ha deregir al terme municipal d'Òrrius, alhora que acordava la submissió de l'acord i expedient al tràmit d'informació públicapel període de trenta dies hàbils.

En el seu compliment l'expedient de referència -que inclou el text de l'ordenança-, podrà ser examinat i consultat perqualsevol interessat a les oficines municipals els dies feiners, de dilluns a divendres, entre les nou del matí i la una delmigdia, durant el termini que finalitzarà trenta dies hàbils després d'haver estat publicat el present anunci en el ButlletíOficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Durant l'esmentat termini d'informació pública, qualsevol interessat podrà presentar per escrit, davant l'Ajuntament, lesreclamacions, al·legacions o suggeriments que hom consideri pertinents. Els escrits es podran adreçar a la Corporaciómunicipal emprant qualsevol dels mitjans a que fa referència l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si durant el termini d'informació pública no es presenta cap reclamació, al·legació o suggeriment en temps i forma, elReglament esdevindrà aprovat definitivament de forma automàtica, sense cap tràmit ulterior, sense perjudici de la sevapublicació oficial; l'article 70.2 de la Llei 7/1985, 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i l'article 66 delreglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Òrrius, 9 de setembre de 2016

L'alcalde, Jordi Rull i Claus

V