Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació de crèdits en el pressupost municipal de 2016 de suplement de crèdit mitjançant majors ingressos
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Òrrius

ANUNCI

Aprovat per l'Ajuntament ple, en sessió del dia 8 de setembre de 2016, l'expedient núm. 1 de Modificació de crèdits en elPressupost municipal de 2016 de suplement de crèdit mitjançant majors ingressos, se sotmet a informació pública iaudiència dels interessats en un termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte alButlletí Oficial de la província, a fi que durant aquest període pugin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacionsque considerin oportunes.

De conformitat amb el que disposa el mateix acord, l'expedient esdevindrà aprovat definitivament, si durant el períoded'exposició pública no es presenta cap reclamació, publicant-se a continuació el resum dels capítols modificats delPressupost municipal de conformitat amb el que disposa l'article 169,3 del Text refós de la llei d'hisendes locals, aprovatpel RDL 2/2004, de 5 de març.

PRESSUPOST MUNICIPAL: ESTAT D'INGRESSOS

CAPITOLS

CONCEPTE DELS

PREVISSIO

MODIFICACIÓ DE CREDIT PREVISSIO INGRESSOS

CAPITOLS D'INGRESSOS

INICIAL

Augments

Disminucions

DEFINITIVA

1r

Impostos directes

383.100,00

19.000,00

402.100,00

2n

Impostos indirectes

25.000,00

25.000,00

3r

Taxes i altres ingressos

214.956,43

214.956,43

4t

Transferències corrents

305.102,00

21.000,00

326.102,00Ingressos patrimonials

19.000,00

19.000,00Alienacions d'inversions reals

0,00

0,00Transferències de capital

45.641,57

45.641,57Actius financers

200,00

200,00Passius financers

50.000,00

50.000,00

TOTAL DESPESES

1.043.000,00

40.000,00

1.083.000,00

PRESSUPOST MUNICIPAL: ESTAT DE DESPESES

CAPITOLS CONCEPTE DELS

PREVISSIO

MODIFICACIÓ DE CREDIT PREVISSIO DESPESES CAPITOLS DESPESES

INICIAL

Augments

Disminucions

DEFINITIVA

1r

Despeses de personal

267.190,00

261.935,06

2n

Desp. bens corrents i serveis

499.800,00

33.500,00

533.300,00

3r

Despeses financeres 11.200,00

11.200,00

4t

Transferències corrents

38.310,00

6.500,00

44.810,00Inversions reals

110.000,00

110.000,00Transferències de capital

0,00

0,00Passius financers

200,00

200,00Actius financers

116.300,00

116.300,00

TOTAL INGRESSOS

1.043.000,00

40.000,00

0,00

1.083.000,00

Òrrius 9 de setembre de 2016

L'alcalde, Jordi Rull i Claus