Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Adjudicació del contracte de gestió de serveis públics del servei de recollida de sòlids urbans i neteja viària
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

ANUNCI d'adjudicació

1. Entitat adjudicadora.

a. Organisme: Ajuntament d'Olesa de Montserrat.

b. Dependència que tramita l'expedient: Departament de Contractació.

c. Número d'expedient: 1540/14.

Direcció internet Perfil del Contractant:

https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica/perfil-del-contractant.htm.

2. Objecte del contracte.

a. Tipus de contracte: servei públic.

b. Descripció de l'objecte: gestió del servei públic de recollida i transport dels residus municipals i la neteja viària delmunicipi d'Olesa de Montserrat.

c. CPA: 3900.

3. Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació.

a. Tramitació: ordinària.

b. Procediment: obert.

4. Pressupost de licitació.

a. Import net per vuit anys: 13.439.506,04 EUR.

b. IVA (10%): 1.343.950,60 EUR.

c. Import Total: 14.783.456,64 EUR.

5. Adjudicació.

a. Data: 28 de juliol de 2016.

b. Contractista: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA.

c. Import adjudicació pels vuit anys: 12.539.434,80 EUR.

d. IVA (10%): 1.253.943,52 EUR.

e. Import Total: 13.793.378,32 EUR.

6. Termini per a la formalització.

a. 15 dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació d'aquesta adjudicació.

Olesa de Montserrat, 5 de setembre de 2016

El secretari, Òscar González Ballesteros