Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, exercici 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Montmeló

ANUNCI

Es fa públic per al general coneixement que l'Ajuntament Ple de data 26 de juliol de 2016, va aprovar inicialment lamodificació de la Plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Montmeló per l'exercici 2016. Enel cas de no presentar cap reclamació es considerarà aprovada definitivament.

PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ. 2016

Personal funcionari:

Escala Subescala

Grup

Denominació

Amortització

Creació

Habilitació Nacional

Tresoreria

A1

Tresorer

Administració general

Tècnica

A2

Tresorer

Administració especial

Tècnica

A2

Tècnic en comptabilitat i control pressupostari

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 2016

Denominació del l oc

Grup

C. Destí Escala

Reserva l oc

Provisió

C. Específic

Amort.

Creació

Tresorer

A1

25

HN

11,415,74

Tresorer

C1/A2

22

AG

CM/LLD

11,415,75

Tècnic en comptabilitat i control pressupostari

A2

23

AE

CM/LLD

11,415,74

Montmeló, 28 d'agost de 2016

L'alcalde, Antoni Guil Roman