Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització del contracte relatiu al servei per a l'organització, gestió i explotació de la Mitja Marató Ciutat de Mataró i de la Marató Escolar
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Mataró

ANUNCI de formalització de contracte

En data u d'agost de dos mil setze, s'ha formalitzat el contracte relatiu al servei per a l'organització, gestió i explotació dela Mitja Marató Ciutat de Mataró i de la Marató Escolar, mitjançant procediment obert (Exp. 100/2016).

L'aprovació d'aquest contracte i la seva adjudicació foren acordats per acord de la Junta de Govern Local de data 11 dejuliol de 2016 a favor de l'empresa Diversport, SC.

Diversport, SC haurà de fer una aportació econòmica a l'Ajuntament per repartiment de benefici aconseguit del 85%, iamb subjecció a la resta del contingut de la seva oferta.

L'adjudicatari prestarà el servei al seu risc i ventura, percebrà directament els ingressos per les inscripcions de la Mitja Marató, així com els ingressos provinents de patrocinis i col·laboracions que aconsegueixi. La inscripció a la MaratóEscolar serà gratuïta.

Mataró, 12 de setembre de 2016

El regidor delegat de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez Antequera