Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria de licitació per a la contractació de les obres ordinàries del projecte de reparació de voreres a diversos carrers del nucli urbà del Masnou
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament del Masnou

ANUNCI

En data 15 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, ha acordat convocar licitació, pelprocediment obert, per a la contractació de les obres ordinàries del projecte de reparació de voreres a diversos carrersdel nucli urbà del Masnou.

1) Entitat adjudicatària:

a) Organisme: Ajuntament del Masnou.

b) Dependència que tramita l'expedient: Urbanisme.

c) Número d'expedient: LIC 13/2016.

2) Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Obres ordinàries del projecte de reparació de voreres a diversos carrers del nucli urbà del Masnou.

b) Durada del contracte: 3 mesos.

3) Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

c) Criteris d'adjudicació: Únic criteri de valoració, el preu (clàusula 16a del plec particular).

4) Pressupost base de licitació:

Import total: 230.680,44 EUR, IVA exclòs.

IVA 21%: 48.442,89 EUR.

5) Garanties:

a) Provisional: NO.

b) Definitiva: 5% del preu del contracte.

6) Obtenció de documentació i informació:

Ajuntament del Masnou. ? Urbanisme. Passeig Prat de la Riba, 1, 2a planta. 08320 El Masnou. Tel. 93 557 16 21. Elprojecte executiu en format paper es podrà consultar a l'oficina abans esmentada.

El plec de clàusules administratives particulars, aquest anunci i el projecte executiu aprovat es podran trobar al perfil delcontractant de la pàgina web d'aquest Ajuntament: www.elmasnou.cat.

Data límit per a l'obtenció de documentació i informació: durant els 26 dies naturals a partir de l'endemà de la publicaciód'aquest anunci al BOP.

7) Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: Tots els dies feiners, de 8:30 a 14 hores, durant el termini de 26 dies naturals comptadorsdes de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província. En el cas que l'últim dia finalitzi endissabte, diumenge o festiu, s'ajornarà fins el primer dia hàbil següent.b) Documentació a presentar: La documentació per a prendre part en la licitació es presentarà en dos sobres, 1 i 2, juntamb una instància, de conformitat amb el que s'estipula al plec de clàusules administratives particulars.

Lloc de presentació: Ajuntament del Masnou, Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) ? Registre Oficial d'Entrada, carrerRoger de Flor, 23, 08320 El Masnou.

c) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos a partir de la data de l'obertura de les proposicions.

d) Admissió de variants: No s'ha previst.

VDimecres, 21 de setembre de 2016

8) Obertura d'ofertes:

a) Entitat: Ajuntament del Masnou.

b) Domicili: Passeig Prat de la Riba, 1 - El Masnou.

c) Data: Finalitzat el termini de presentació de proposicions, la Mesa de Contractació procedirà a la qualificació de ladocumentació administrativa presentada en el sobre 1, en acte privat.

L'acte públic d'obertura de la proposició del sobre 2, se celebrarà a la Sala de Plens de l'Ajuntament del Masnou, a les9.30 hores del cinquè dia hàbil d'haver-se complert el termini de presentació de proposicions.

Si algun licitador anuncia a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta per correu, mitjançant telegrama o telefax rebutdins del termini de presentació de proposicions, l'obertura del sobre 2 es realitzarà l'11è dia hàbil següent al d'expiraciód'aquest termini i se'n donarà coneixement als licitadors.

9) Requisits específics del contractista:

Solvència financera, econòmica i tècnica de l'empresa licitadora, que haurà d'acreditar d'acord amb els mitjans detallatsa la clàusula 10a del plec administratiu.

10) Altres informacions.

La despesa de l'adjudicació s'aplicarà amb càrrec a la partida MS 15320.61901 del Pressupost Municipal de 2016.

11) Despeses dels anuncis.

Les despeses dels anuncis i les publicacions a Butlletins Oficials són a càrrec de l'adjudicatari i s'han valorat en unimport màxim de 1.000 EUR.

El Masnou, 19 de setembre de 2016

L'alcalde, Jaume Oliveras i Maristany