Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària número 2 de l'exercici 2016, del Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Martorell. Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones

EDICTE

Aprovat inicialment per l'Ajuntament en Ple, amb el quòrum legalment establert, en sessió ordinària celebrada el dia 19de setembre d'enguany, l'expedient de modificació de crèdit número 2, dintre del vigent pressupost del Patronatmunicipal de serveis d'atenció a le persones de Martorell, per suplement de crèdit i concessió de crèdit extraordinari, afinançar mitjançant l'aplicació de part del romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost del'exercici 2015, per import de 845.919,42 EUR; en compliment del que disposa l'article 179.2, en relació amb l'article169, ambdós, del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estarà de manifest al públic a la Intervenció de Fons d'aquest Ajuntament, per espai de quinze dieshàbils, des de l'endemà al de la seva publicació, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentarreclamacions davant el Ple de l'Ajuntament. L'esmentat expedient es considerarà aprovat definitivament si durant eltermini d'exposició al públic no s'hagués presentat cap reclamació, ja que en cas contrari, el Ple corporatiu disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les, abans de la seva aprovació definitiva.

Martorell, 20 de setembre de 2016

L'alcalde, Xavier Fonollosa Comas