Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària número 9 de l'exercici 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Martorell

EDICTE

Aprovat inicialment per l'Ajuntament en Ple, amb el quòrum legalment establert, en sessió ordinària celebrada el dia 19de setembre d'enguany, l'expedient de modificació de crèdit número 9, dintre del vigent pressupost de la pròpia Entitatlocal, per concessió de crèdit extraordinari, a finançar mitjançant l'aplicació de part del romanent líquid de tresoreriaresultant de la liquidació del pressupost de l'exercici 2015, per import de 1.561.078,04 EUR; en compliment del quedisposa l'article 179.2, en relació amb l'article 169, ambdós, del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estarà de manifest al públic a la Intervenció deFons d'aquest Ajuntament, per espai de quinze dies hàbils, des de l'endemà al de la seva publicació, durant els qualsels interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple de l'Ajuntament. L'esmentat expedient esconsiderarà aprovat definitivament si durant el termini d'exposició al públic no s'hagués presentat cap reclamació, ja queen cas contrari, el Ple corporatiu disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les, abans de la seva aprovaciódefinitiva.

Martorell, 20 de setembre de 2016

L'alcalde, Xavier Fonollosa Comas