Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del contracte d'obres del projecte d'adequació de paviments 2016. Procediment obert i tràmit ordinari
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Granollers

ANUNCI

Exp.2016/095.

En sessió celebrada per la Junta de Govern Local del dia 13 de setembre de 2016, s'aprovà la contractació del contracted'obres del projecte d'adequació de paviments 2016 i els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniquesparticulars que han de regir la tramitació d'aquest expedient licitatori, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària,així com s'acordà convocar la licitació de forma simultània, d'acord amb allò previst als articles 191, 142.1 i 157 del ReialDecret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre que aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, d'acordamb les següents condicions:

1. Objecte del contracte: Execució de les obres d'adequació de paviments 2016.

2. Pressupost base de licitació: El pressupost tipus o preu màxim del contracte és de 103.294,16 EUR (IVA exclòs).

3. Garanties de la contractació: El licitador que presenti l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà de constituir unagarantia definitiva del 5% de l'import d'adjudicació, exclòs l'IVA, en el termini de 10 dies hàbils següents a comptar des del requeriment de l'òrgan de contractació.

Garantia complementaria: En cas d'adjudicació a un empresari quina proposició s'hagués presumit inicialment com aoferta amb valor anormals o desproporcionats, s'exigirà una garantia complementaria del 5% de l'import d'adjudicació,assolint una garantia total de un 10% de l'import d'adjudicació.

4. Termini d'execució: La durada d'aquest contracte d'obres serà de 8 mesos, a comptar des de la data de l'acta deComprovació del Replanteig.

5. Obtenció de documentació i informació: El plec de condicions administratives i tècniques particulars d'aquestacontractació es podran aconseguir a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers:https://seuelectronica.granollers.cat on es determina el perfil del contractant, dins el període de presentació deproposicions.

6. Presentació de pliques. Els licitadors presentaran els tres sobres tancats acompanyats d'instància al Registre Generalde l'Ajuntament "OAC" (C/Sant Josep, núm. 7 08401 Granollers) dins l'horari d'atenció al públic (de 8:30 h a 19 h, dedilluns a dijous, i de 8:30 a 14 h els divendres, excepte festius al municipi).

La data límit per a la presentació de pliques: 19 d'octubre de 2016 a les 19:00 hores.

7. Obertura de pliques: Sobre núm. 2: a la sala de reunions, situada al carrer Sant Josep, 7, 2ª planta de Granollers, ales 12:00 hores del dia 26 d'octubre de 2016.

8. Despeses dels anuncis: A càrrec del contractista adjudicatari del servei.

9. Criteris per a la valoració de les proposicions: Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'ofertaeconòmicament més avantatjosa es tindrà en compte els criteris d'adjudicació establerts en el Plec de clàusulesadministratives particulars.

10. Solvència econòmica i tècnica: Per a l'acreditació de la solvència econòmica i tècnica es tindran en compte elscriteris que figuren en el Plec de clàusules administratives particulars aprovat i publicat en el perfil del contractant.

11. Model de proposició i documentació que cal presentar: Els licitadors hauran de presentar la seva sol·licitud ajustadaal model de proposició que consta en el Plec de condicions aprovat.

0

Granollers, 14 de setembre de 2016

E

La cap del Servei de Contractació i Compres, Núria Blanchar i Cazorla

C