Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Informació pública del compte general, exercici 2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Fogars de Montclús

ANUNCI

La Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament de Fogars de Montclús reunida el dia 13 de setembre de 2016, vaacordar per unanimitat elevar a informació pública a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el següentinforme:

Primer.- Informar favorablement l'aprovació dels Comptes Generals de la Corporació corresponents a l'exercici 2015integrat pel de la pròpia entitat i el de la societat mercantil de capital íntegrament municipal "Serveis de Fogars deMontclús, SL", corresponents a l'exercici 2015.

Segon.- Que s'exposi al públic els Comptes Generals de la Corporació corresponents al dit exercici, juntament amb elsseus justificants i l'informe de la Comissió Especial de Comptes, conforme estableix l'article 116 de la Llei 7/1985 il'article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, com a tràmit previ per a la seva aprovació pel Ple, a fi que puguin formular-se contra els mateixosreclamacions, reparaments o observacions, durant el termini de quinze dies. Durant aquest termini i vuit dies méss'admetran els reparaments i observacions que puguin formular-se per escrit, els quals seran examinats per aquestaComissió, la qual practicarà quantes comprovacions cregui necessàries, emetent nou informe abans de la sevaaprovació pel Ple. En cas que no es produeixi cap reclamació, es portarà a l'aprovació del Ple sense necessitat d'emetrenou informe.

Fogars de Montclús, 13 de setembre de 2016

L'alcalde, Albert Rovira i Rovira