Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria de subvencions a projectes i activitats esportives
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cubelles

ANUNCI de subvencions a projectes i activitats esportives

Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de setembre de 2016 de l'Ajuntament de Cubelles per a lapresentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions per a la realització de projectes i/o activitats esportives pera l'any 2016.

BDNS(Identif.): 317214

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3b y 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General deSubvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet del qual pot ser consultat a la Base de DadesNacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

Primer. Beneficiaris:

Entitats i associacions que reuneixin, entre altres, els requisits següents: - Estar legalment constituïts, ser una entitat sense afany de lucre i estar inscrits en el registre d'entitats municipal i elregistre d'Entitats esportives de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.

Esportistes del municipi de Cubelles que reuneixin, entre altres, els requisits següents:

- Ser residents i empadronats a Cubelles.

- Desenvolupar la seva activitat a títol personal, i no professional.

Segon. Objecte:

Fomentar projectes i/o activitats d'interès públic o social que tinguin por finalitat les activitats esportives federades,escolars o populars desenvolupades per les entitats esportives i esportistes del municipi de Cubelles.

Tercer. Bases reguladores:

Acord de Junta de Govern de data 27 de juliol de 2016, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de8 d'agost de 2016 (https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&08/022016013793.pdf&1).

Quart. Import:

L'import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de 50.994,02 EUR.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

El termini és de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquest extracte en el Butlletí Oficial de la Provínciade Barcelona.

Cubelles, 15 de setembre de 2016

L'alcaldessa presidenta, Rosa M. Fonoll i Ventura

ANUNCIO de subvenciones a proyectos y actividades deportivas

Convocatoria para la concesión de subvenciones de proyectos y actividades deportivas para el año 2016.Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de septiembre de 2016 del Ayuntamiento de Cubelles para la presentación de solicitudes para la concesión de subvenciones para la realización de proyectos y/o actividadesdeportivas para el año 2016.

BDNS(Identif.): 317214

Dimecres, 21 de setembre de 2016

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General deSubvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de DatosNacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index). Primero. Beneficiarios:

Entidades y asociaciones que reúnan, entre otros, los requisitos siguientes:

Estar legalmente constituidos, ser una entidad sin afán de lucro y estar inscritos al registro de entidades municipal y alregistro de entidades deportivas de la Secretaría General del Deporte de la Generalitat de Cataluña.

Deportistas del municipio de Cubelles que reúnan, entre otros, los requisitos siguientes:

Ser residentes y empadronados en Cubelles.

Desarrollar su actividad a título personal, y no profesional.

Segundo. Objeto:

Fomentar proyectos y/o actividades de interés público o social que tengan por finalidad las actividades Deportivasfederadas, escolares o Populares desarrolladas por las entidades deportivas y deportistas del municipio de Cubelles.

Tercero. Bases reguladoras:

Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 27 de julio de 2016, publicadas en el Butlletí Oficial de la Província deBarcelona de 8 de agosto de 2016 (https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&08/022016013793.pdf&1).

Cuarto. Importe:

El importe total máximo destinado a esta convocatoria es de 50.994,02 EUR.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

En el plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Butlletí Oficial de laProvíncia de Barcelona.

Cubelles, 15 de septiembre de 2016

La alcaldesa presidenta, Rosa M. Fonoll i Ventura