Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria per cobrir temporalment absències o vacants de les places de tècnic/a superior, categoria enginyer/a
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

EDICTE

De l?Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en relació a la convocatòria per establir l?ordre de preferència per cobrirtemporalment absències o vacants de les places de l?escala d?administració especial: subescala tècnics superiors, grupA1, categoria Enginyer/a.

La Junta de Govern Local en sessió de data 9 de setembre de 2016, va acordar deixar sense efectes els acords de Junta de Govern de dates 8 i 29 de juliol de 2016, pel qual s?aprovava la convocatòria i les bases específiques perestablir l?ordre de preferència per cobrir temporalment el lloc de treball de Director/a de Manteniment i Serveis i aprovarla convocatòria i les bases especifiques per establir l?ordre de preferència per cobrir temporalment absències o vacantsdels llocs de treball que tenen com a referència les places, de l?Escala d?administració especial: subescala tècnicssuperiors, grup A1, categoria Enginyer/a, que es puguin produir a conseqüència que no hi hagi titular o que aquest tinguireserva de plaça en trobar-se en situació de llicència, comissió de serveis o excedència, en regim de personal funcionarii fins que no es reincorpori el seu titular o es proveeixi de forma definitiva pel sistema legalment establert a l?efecte i quees regirà per les següents bases:

PRIMERA. Característiques dels llocs de treball.

Funcionari/ària interí/na.

Durada: Fins a la provisió reglamentària o fins la incorporació de la persona titular de la plaça, o la provisióreglamentària de la mateixa.

Jornada: La que estableixi el lloc de treball.

Horari: De dilluns a divendres en horari de matí.

La persona seleccionada tindrà unes retribucions bàsiques corresponents al grup de classificació "A1", i les retribucionscomplementàries seran les establertes a cadascun dels llocs de treball corresponents a les places de l'escalad'Administració Especial, Subescala Tècnics Superiors, Enginyers.

SEGONA. Requisits dels llocs de treball.

2.1. Titulació requerida.

Titulació mínima requerida:

Donat que les tasques assignades als llocs de treball requereixen de les habilitacions específiques que les normesatribueixen als llicenciats en Enginyeria Industrial Superior.

La titulació requerida serà:

Enginyeria Industrial Superior, o Graduat en Enginyeria més el Mestratge Universitari d'Enginyeria Industrial d'habilitació(Ordre CIN/311/2009).

2.2 Coneixement de la llengua catalana.

Els aspirants que en el moment de presentar la instància, NO acreditin el coneixement de llengua catalana mitjançant la

possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C) de la Secretaria de Política Lingüística (abans, DireccióGeneral de Política Lingüística), o equivalent o superior hauran de realitzar una prova consistent en la realitzaciód'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana i, si escau, en la realització d'unaentrevista amb una persona experta que permeti valorar-ne els coneixements orals.

També estan exemptes de fer aquesta les persones candidates que hagin participat i obtingut plaça en processosE

anteriors de selecció de personal per accedir a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en que hi hagués establerta unaCDimecres, 21 de setembre de 2016

prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixaoferta pública d'ocupació, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.

La prova de llengua catalana es qualificarà com a APTE o NO APTE essent, per tant, de caràcter eliminatori i suposal'exclusió del procés selectiu.

Per realitzar aquestes proves, l'òrgan de selecció ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniquesespecialitzades en normalització lingüística.

2.3. Presentació d'instàncies.

Les sol·licituds per participar en el procediment selectiu s'han de formular en document normalitzat.

Tots els requisits per a l'accés a la plaça convocada s'han de complir i aportar documentalment dintre del termini depresentació d'instàncies.

Les sol·licituds i els documents acreditatius abans esmentats, si s'escau, es poden presentar:

- Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, Plaça de l'Església,1, de dilluns a divendres, dins del seu horari d'atenció al públic.

El termini per la presentació d'instàncies comptarà des de la data d'aprovació de les presents bases i fins a 10 diesnaturals a partir de l'endemà de la publicació el Taulell de la Corporació.

2.4. Justificació dels requisits i mèrits al·legats.

La sol·licitud ha d'anar acompanyada de:

1. La relació de la documentació corresponent, on s'especifiqui el compliment de tots els requisits exigits en la basesegona. La documentació justificativa dels requisits és:

a. Fotocòpia del DNI vigent. En el cas de no ser espanyol, cal presentar una fotocòpia acreditativa de la sevanacionalitat o, si hi manca, una fotocòpia del passaport.

b. Fotocòpia del títol acreditatiu del coneixement adequat de la llengua catalana, d'acord amb el que s'indica al 2n puntdel requisits generals.

En cas de no estar en possessió del nivell requerit, l'òrgan de selecció acordarà la celebració d'una prova específica decaràcter obligatori i eliminatori, i que es qualificarà com a apte/a o no apte/a.

c. Fotocòpia de la titulació exigida per a l'esmentat lloc de treball.

d. Currículum Vitae.

Cal que amb la sol·licitud es presenti una relació dels mèrits al·legats així com els justificants acreditatius d'aquestsmèrits. Els serveis prestats s'acreditaran amb el certificat de l'empresa o el document de la vida laboral junt amb elcontracte, especificant, en tots dos casos, el temps exacte de prestació del servei, l'empresa o administració on es va prestar el servei i les tasques o funcions que va desenvolupar durant el període esmentat, no podent-se acceptar lesnòmines com a document acreditatiu. Les fotocòpies de la documentació acreditativa no cal que siguin compulsades.Tota aquesta documentació s'ha de presentar dins del termini de presentació de sol·licituds. En cas contrari, no serà valorada pel tribunal. Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats. Només es valoraran els mèrits recollits en labase tercera.

Es podrà sol·licitar altres documents que l'òrgan de selecció consideri necessaris per a la correcta valoració del mèritsal·legats.

2.5. Funcions:Amb caràcter general, assumeix les funcions d'estudi, proposta, control, execució i inspecció de les tasques tècniquesV

que es desenvolupen en les Àrees de Manteniment i Serveis i d'Activitats econòmiques derivades de la titulació acadèmica requerida per accedir-hi.Dimecres, 21 de setembre de 2016

En particular, i a títol orientatiu, li corresponen les tasques professionals següents:

a) Realització d'informes tècnics derivats de la implantació de noves activitats econòmiques al municipi, analitzant elsprojectes tècnics o memòries tècniques aportades, verificant la correcta aplicació de la normativa vigent per cadaactivitat.

b) Realització de controls inicials, controls periòdics o inspeccions d'ofici i la realització dels informes tècnicscorresponents.

c) Realització dels informes tècnics i/o inspeccions en els expedients disciplinaris, i en especial els relacionats ambproblemàtiques generades per contaminació acústica.

d) Realització dels informes tècnics per ampliacions, reduccions, canvis, modificacions introduïdes a activitatslegalitzades.

e) Realització dels informes tècnics necessaris en l'aprovació de projectes d'obra municipals, implantació de serveis odesenvolupament d'activitats diverses.

f) Coordinar-se amb les altres àrees o professionals que intervenen en els procediments, expedients, plans o programesen que estigui involucrat el departament de Manteniment i Serveis.

g) Revisar i supervisar el compliment normatiu en matèria de seguretat i de l'aplicació de les normes de prevenció delsriscos laborals en cada un dels àmbits en que intervingui.

h) La definició dels estàndards de manteniment i la supervisió de la seva aplicació en les instal·lacions i edificis Municipals, redacció dels plecs de prescripcions tècniques dels serveis que calgui contractar, i supervisar i fer elseguiment de l'execució d'aquests contractes i la despesa que se'n derivi.

i) La supervisió de les instal·lacions i els serveis de manteniment i conservació de l'espai públic: neteja viària, recollidade residus, clavegueram, enllumenat públic, instal·lacions semafòriques, conservació de les zones verdes, arbrat,instal·lacions de reg i altres assimilables. S'encarrega de definir els estàndards de manteniment, redactar plecs decondicions tècniques dels serveis que calgui. contractar externament, supervisar i fer el seguiment de l'execuciód'aquestes contractes i la despesa que se'n derivi."

j) Revisió dels projectes d'instal·lacions i seguretat de les instal·lacions i edificis de titularitat Municipal i fer el seguimentde l'execució de les obres de construcció i manteniment.

k) El seguiment, avaluació, control i resolució d'incidències dels immobles de titularitat Municipal.

l) Gestió i el control del manteniment de la xarxa de clavegueram i l'enllumenat públic, i de garantir l'eficiència i eficàciadels serveis de neteja viaria i recollida d'escombreries, així com el seguiment i la resolució d'incidències en els citatsserveis.

m) Control els aspectes tècnics, econòmics i administratius de les contractacions relacionades amb el clavegueram,enllumenat públic, de neteja viaria, de recollida d'escombreries i tots els altres que es realitzen en el departament deManteniment i Serveis.

n) Es responsable de la supervisió sobre el control i seguiment de la prestació dels serveis contractats externament peldepartament de manteniment i Serveis, així com de la planificació i supervisió de les tasques d'inspecció dels mateixos.

o) Assumeix el comandament superior i la planificació de les tasques que desenvolupa la Brigada Municipal (paletes,pintors, jardiners, fusters, ferrers, equips de transport i trasllat de materials i consergeria d'escoles i d'edificis públics).

TERCERA. Concurs ? oposició.

3.1. Desenvolupament del Concurs. Valoració de mèrits (màxim 10 punts).Valoració de mèrits. Consistirà en la valoració dels mèrits al·legats per les persones candidates en el currículum iV

provats.Dimecres, 21 de setembre de 2016

3.1.1. Valoració dels mèrits al·legats i provats segons el barem següent:

a) Per experiència professional/serveis prestats, un màxim de 5,00 punts:

- En el sector privat, degudament acreditada, en tasques d'Enginyer/a Superior, o graduat amb l'habilitació tècnicaequivalent, relacionades amb manteniment d'edificis i/o gestió de serveis en via pública, a raó de 0,20 punts per any deservei. Els temps inferiors a l'any es computaran per mesos complets.

L'experiència professional en el sector privat, s'haurà d'acreditar mitjançant fotocòpia del/s contracte/s de treball ocertificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps,data de finalització i el règim de dedicació juntament amb certificat de vida laboral expedit per la Tresoreria General dela Seguretat Social, essent necessari la presentació d'ambdós documents.

- En el sector públic, degudament acreditada, en tasques d'Enginyer/a Superior o graduat amb l'habilitació tècnicaequivalent, relacionades amb manteniment d'edificis i/o gestió de serveis en via pública, a raó de 0,40 punts per any deservei. Els temps inferiors a l'any es computaran per mesos complets.

L'experiència professional en les administracions públiques s'ha d'acreditar mitjançant un certificat de vida laboralexpedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social, junt amb una certificació de l'òrgan competent, nomenament ocontracte laboral, amb indicació expressa de la categoria professional desenvolupada, període de temps, data definalització, i règim de dedicació, essent necessari la presentació d'ambdós documents.

Els serveis prestats a les administracions públiques en qualitat de personal eventual no es valoren.

En cas que la dedicació no sigui del 100%, la puntuació obtinguda pel temps treballat amb aquesta dedicació espuntuarà proporcionalment.

b) Experiència en el comandament i direcció de personal, un màxim de 2 punts:

Experiència en execució de projectes d'obres o serveis relacionats amb manteniment d'edificis i/o gestió de serveis envia pública, en el sector públic o privat, amb direcció i comandament expressa de personal, en quantia igual o superior a30 persones per un període igual o superior a 3 anys.

L'experiència en comandament i direcció de personal s'haurà d'acreditar mitjançant certificat de l'empresa o de laCorporació Pública corresponent, amb expressió concreta del tipus de projecte, del personal a càrrec i el tempsd'exercici de les tasques de direcció i comandament.

c) Formació específica. Un màxim de 3 punts.

- Per disposar del títol de tècnic acreditat per a la realització de Plans d'Autoprotecció d'interès local i de la Generalitatde Catalunya (Annexos A, B i C del decret 30/2015): 1,5 punts.

- Estar en possessió de la Certificació Tècnica de Nivell Avançat en prevenció i Seguretat en cas d'incendi (Llei 3/2010,de 18 de febrer): 1,5 punts.

- Estar en possessió de la Certificació tècnica de Nivell Bàsic de Prevenció i Seguretat en cas d'Incendi: 0,75 punts.

En el cas de estar en possessió de les certificacions tècniques de nivell bàsic i avançat, sols es valorarà la certificació denivell avançat.

3.2. Oposició.

Es realitzarà una prova pràctica consistent en respondre per escrit una o varies qüestions que valoraran elsconeixements relacionats amb l'annex I, en relació amb les funcions descrites a la base 2.5. En la valoració, actuarancom element de ponderació, els criteris enunciats en el perfil de competències professionals enunciats a l'annex II de lespresents bases.La prova pràctica serà eliminatòria i es puntuarà fins a un màxim de 10 punts, essent imprescindible obtenir unaN

puntuació mínima de 5 punts per superar-la.

VDimecres, 21 de setembre de 2016

3.3. Entrevista.

Es realitzarà una entrevista a la que el tribunal valorarà les competències professionals de cada candidat enunciades al'annex II de les presents bases tenint com a referència els coneixements relacionats amb l'annex I i les funcionsdescrites a la base 2.5.

L'entrevista serà eliminatòria i es puntuarà fins a un màxim de 10 punts, essent imprescindible obtenir una puntuaciómínima de 5 punts per superar-la.

QUARTA. Composició de la Òrgan de Selecció.

Es constituirà un Òrgan de Selecció per portar a terme el procés de selecció.

Aquest Òrgan estarà constituït per:

President/a:

? Sra. Maria Luz Araujo Canton, Director de Política Territorial, i com a suplent Sra. Lourdes Peruchet Font, Tècnicad'Urbanisme, Habitatge i Infraestructures.

Vocals:

? Sr. Joaquín Morales González, Enginyer d'Activitats i com a suplent el Sr. Antonio Amenós Álamo, Cap deContractació.

? Sr. Carlos González Cayuela, Cap d'Obra Privada i com a suplent el Sr. David Calabuig Aracil, Tècnic de MediAmbient.

? El Sr. Benjamín García Angosto, Director de Recursos Humans i com a suplent la Sra. Patricia Schmitt Iñiguez, Cap de Personal.

? Sra. Laura Pérez Gálvez, Cap Administratiu de Polítiques d'Espai Públic i com a suplent la Sra. Carme CostafredaRoda, Directora d'Activitats i Ordenances Cíviques.

El tribunal podrà nomenar un/a assessor/a tècnic que actuarà amb veu però sense vot en una o en totes les provestècniques a realitzar.

SECRETARIA:

La Secretària General d'aquest Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui.

Hi podrà assistir un membre de la Junta de Personal amb veu però sense vot.

CINQUENA.

El resultat d'aquesta convocatòria serà elevat a l'Òrgan competent als efectes de la seva aprovació i del seu contingutes donarà compte al Departament de Recursos Humans als efectes de que les vacants temporals que es produeixinsiguin ofertades per l'ordre obtingut en la present convocatòria i es pugui proposar la contractació que en cada cas siguiprecís dur a terme.

SISENA. Règim de serveis.

Quant a la determinació i adscripció al lloc de treball, comeses i règim d'horari de jornada, li serà d'aplicació el que fixil'Ajuntament per mitjà dels acords o resolucions que adopti o hagi adoptat la corporació o la seva Presidència.

SETENA. Període de pràctiques.

S'estableix un període de pràctiques, de sis mesos de durada. Un cop finalitzat aquest període, una Comissiód'Avaluació formada per la Directora d'Acció Territorial, l'Enginyer d'Activitats i el Director de Recursos Humans, emetràun informe del seguiment realitzat en base als coneixements de l'Annex I i a les competències professionals de l'Annex

II que es remetrà al Tribunal que qualificarà amb un apte o no apte el període de pràctiques.Dimecres, 21 de setembre de 2016

VUITENA. Facultats de l'Òrgan de Selecció.

L'Òrgan de selecció queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords necessaris per albon ordre del concurs en tot el que no estigui previst en aquestes bases, i per apreciar lliurement els mèrits delsaspirants, com també si els considera suficientment provats.

Les seves decisions s'adoptaran, en tot cas, per majoria de vots dels membres presentats. En cas de produir-se empat,el vot del / de la President/a serà de qualitat.

NOVENA. Recursos.

Aquestes bases i la convocatòria del concurs podran ser impugnades pels qui es considerin interessats legítimsmitjançant els recursos següents:

? Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del diasegüent al de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Taulell d'anuncis Municipal, d'acord amb el que disposen elsarticles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i delprocediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; o, directament.

? Recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, o bé,alternativament, si el seu domicili és en una altra província, davant els jutjats contenciosos administratius ambcompetència territorial a la província de la localitat on resideix, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següental de la inserció de l'anunci de la convocatòria a l'e-Tauler, de conformitat amb el que preveu l'article 46 de la Llei29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

ANNEX I:

1.- Contractació d'obres a les Corporacions Locals. Projectes d'obres, avantprojectes i estudis previs. Estructura delprojecte. Supervisió del projecte. Aprovació tècnica.

2.- Plecs de clàusules administratives. Plecs de prescripcions tècniques. L'expedient de contractació. La adjudicació delcontracte. Execució del contracte. Resolució del contracte. Conservació durant el període de garantia. Liquidació iRecepció. Penalitzacions en l'execució del contracte.

3. El contracte de prestació de serveis vs el contracte de gestió de servei públic.

4. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

5. Codi Tècnic de la edificació (CTE). Document bàsic HS. Salubritat. Higiene, salut i protecció del medi ambient.

6. Mesures d'eficiència energètica, d'estalvi i altres criteris ambientals a incorporar als diferents edificis i instal·lacionsmunicipals. Criteris generals per a l'estalvi energètic en els edificis i en les instal·lacions publiques. L'energia reactiva.Codi tècnic de l'edificació: Document basic HE estalvi d'energia i secció HE 1 limitació de la demanda energètica.

7. Auditories energètiques.

8. Codi Tècnic de la edificació (CTE). Document bàsic SI. Seguretat en cas d'incendi. Instal·lacions de protecció contraincendi.

9. Instal·lacions elèctriques. Conceptes. Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) i instruccions complementaries:Instal·lacions d'enllaç. Instal·lacions interiors o receptores. Proteccions. Verificacions, aplicat a les diferents tipologiesd'edificis municipals. Instal·lacions elèctriques en locals de publica concurrència, locals de característiques especials iamb risc d'incendi o explosió. Prescripcions particulars.

10. Instal·lacions d'enllumenat públic. Criteris basics de dimensionat de les instal·lacions. Quadres de protecció, mesurai control. Elements basics de les instal·lacions. Proteccions contra contactes directes i indirectes. Normativa d'aplicació.Reglament d'Eficiència Energètica de les Instal·lacions d'Enllumenat Exterior. Contaminació lluminosa. Normativa

d'aplicació.Dimecres, 21 de setembre de 2016

11. Subministrament elèctric i de gas natural. Estructura del mercat energètic. Tarifes d'accés. Distribució icomercialització. Nous subministraments. Procediment de contractació. Mesura i control dels consums. Optimització detarifes segons tipologia d'edificis. Maxímetre. Energia reactiva i millora del factor de potencia.

12. Instal·lacions d'aigua i aigua calenta sanitària (ACS). Càlcul i disseny. Tipus d'instal·lacions. Normativa d'aplicació.Legionel·la: prevenció i control. Instal·lacions afectades. Normativa d'aplicació i protocols d'actuació.

13. Reglament d'instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o comercials. Instal·lació decomptadors de gas. Ventilació i evacuació dels gasos de combustió en aparell de gas.

14. Reglament d'Instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE). Tipus de sistemes. Bombes de calor, producció de caloramb calderes. Tipologia de calderes. Protocols de manteniment de sistemes de calefacció i climatització. Normativad'aplicació. Càlcul i disseny.

15. Dipòsits i basses anti ? dsu. Funció i criteris de manteniment.

16. Instal·lacions solars fotovoltaiques: Principis físics. Conceptes generals. Components d'un sistema fotovoltaic. Tipusd'instal·lacions fotovoltaiques. Normativa d'aplicació. Càlcul i disseny.

17. Instal·lacions solars tèrmiques: Principis físics. Conceptes generals. Components d'un sistema fotovoltaic. Tipusd'instal·lacions fotovoltaiques. Normativa d'aplicació. Càlcul i disseny.

18. Aparells elevadors: Reglamentació. Conceptes generals. Tipus d'elevadors. Normativa d'aplicació. Càlcul i disseny.

19. Criteris tècnic-sanitaris en el manteniment de Piscines. Sistemes de desinfecció. Protocols de manteniment.Normativa d'aplicació.

20. Plans d'autoprotecció d'equipaments de pública concurrència. Normativa d'aplicació. Disseny.

21 Autoritzacions, llicencies i comunicacions ambientals. La llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i controlambiental de les activitats.

22.- Comunicacions prèvies i declaracions responsables. Llei 16/2015 de simplificació de l'activitat administrativa del'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

23.- Regulació autonòmica sobre recollida, tractament i eliminació de residus industrials, i normativa reguladora de sòlscontaminants RD/92005.

24.- La Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

25.- El Codi Tècnic d'Edificació: Document bàsic SI 1 propagació interior i SI 2 propagació exterior, Document bàsic SI 3evacuació, Document bàsic SI 4 detecció, control i extinció de l'incendi, Document bàsic SI5 intervenció dels bombers,Document bàsic 6 resistència al foc de l'estructura.

26.- El reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD 2267/2004. Reglament d'Instal·lacionsde Protecció contra incendis RD 1942/1993.

27.- Locals i establiments de pública concurrència: Llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics ide les activitats recreatives i decret 112/2010, pel qual s'aprova el Reglament d'aquesta Llei.

28.- Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesuresd'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes i la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.Reial Decret 486/1997 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.

ANNEX II.

Perfil de competències professionals.1. Compromís amb l'organització i el servei públic.

VDimecres, 21 de setembre de 2016

Conèixer i comprendre les característiques específiques de l'Administració pública, sentir-se compromès/esa amb elsseus principis i valors, i actuar d'acord amb els principis ètics que inspiren la seva actuació.

2. Orientació als resultats i a la millora.

Tenir capacitat per treballar amb eficàcia i eficiència per assolir els resultats fixats i procurar la millora contínua.

3. Organització i planificació del treball.

Tenir capacitat per ordenar i prioritzar les tasques, accions, i projectes que s'han de desenvolupar, per tal d'assolir elsresultats esperats, en el termini adequat, amb qualitat i emprant els recursos necessaris.

4. Capacitat analítica.

Explicar tècnicament un problema o una situació determinada en l'àmbit de la seva especialitat, identificant les causes ipredient les conseqüències.

5. Presa de decisions tècniques.

Tenir capacitat per escollir, entre diferents alternatives, les que són més viables per a la consecució dels objectius,basant-se en una anàlisi dels possibles efectes i riscos així com de les possibilitats d'implementació, tant si ha deprendre directament les decisions com si les ha de proposar.

6. Treball en equip.

Tenir capacitat per participar, col·laborar i coordinar-se activament en un equip o grup de treball. Tenir disposició perintegrar-s'hi i fer que els altres també s'hi integrin, i potenciar la participació i la cohesió de l'equip o grup de treball, pertal d'assolir els objectius comuns.

7. Adaptabilitat.

Ajustar-se a situacions noves i canviants en el lloc de treball, acceptant nous enfocaments i canvis, adaptant-se itreballant eficaçment en diferents i variades situacions.

8. Actualització professional.

Tenir capacitat i interès per fer servir, millorar i ampliar els coneixements i les habilitats necessaris en relació amb lafeina.

Es fa públic per a informació general.

Cornellà de Llobregat, 15 de setembre de 2016

L'alcalde, per delegació de firma segons decret núm. 2814 de 22 de juny de 2015, la cap de Personal, Patrícia SchmittIñíguez