Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Exposició pública del compte general de l'exercici 2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Corbera de Llobregat

EDICTE

Formulat i retut el Compte General de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat corresponent a l'exercici 2015, integratúnicament pel de la pròpia Entitat, s'exposa al públic, amb els seus justificants i l'informe de la Comissió Especial deComptes durant quinze dies. En aquest termini i vuit dies més els interessats podran presentar reclamacions, objeccionsu observacions, de conformitat amb l'establert a l'article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Corbera de Llobregat, 20 de setembre de 2016

L'alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera