Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 2/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Casserres

EDICTE

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 14 de juliol de 2016, va aprovar l'expedient de modificació de crèditsnúm. 2/16, dins del pressupost de l'any 2016.

L'acord d'aprovació ha estat exposat al públic i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 1 d'agostde 2016, i durant el període d'exposició pública no s'ha produït cap reclamació, esdevenint la modificació de crèditaprovada definitivament.

El que es fa públic en compliment d'allò que disposen els articles 169.1 i 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Pressupost de despeses:

C.1

524.000,00

C.2

694.317,19

C.3

8.000,00

C.4

55.000,00

C.6

204.682,12

C.9

97.145,56

Total

1.583.144,87

Pressupost d'ingressos:

C.1

491.000,00

C.2

15.000,00

C.3

188.200,00

C.4

461.943,42

C.5

40.834,92

C.7

91.966,64

C.8

294.199,89

C.9

0,00

Total

1.583.144,87

Casserres, 8 de setembre de 2016

L'alcalde, Josep Colillas Sabartés