Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació del projecte executiu de les obres de millora al Pati dels Tarongers de la Casa de la Misericòrdia, al districte de Ciutat Vella
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Districte de Ciutat Vella

ANUNCI d'aprovació única

La Gerent del Districte de Ciutat Vella en data 29 de juliol de 2016 ha adoptat la següent Resolució:

APROVAR el projecte executiu de les obres de millora al Pati dels Tarongers de la Casa de la Misericòrdia al Districtede Ciutat Vella, a Barcelona, d'iniciativa municipal d'acord amb la Conformitat Tècnica del projecte de data 21 de juliolde 2016, que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dona per reproduït, amb un import de234.200,78 EUR (Iva inclòs), d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pelqual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.

PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, a la Gaseta municipal i al Taulell d'anuncis del'Ajuntament.

Barcelona, 13 de setembre de 2016

La directora dels Serveis Jurídics-Secretaria, Yolanda Hernández i Darnés