Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de padrons de la taxa de conservació del Cementiri Municipal (vell) i del Cementiri Municipal de la Vall de Clarà, corresponents a l'exercici 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Argentona

ANUNCI

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 26 de juliol de 2016 va aprovar els padrons de la taxa deconservació del Cementiri Municipal (vell) i del Cementiri Municipal de la Vall de Clarà, corresponents a l'exercici 2016.

El període de cobrament de l'esmentada taxa s'estableix del dia 26 de setembre al dia 30 de novembre de 2016,ambdós inclosos, per als dos padrons. Pel que fa als rebuts domiciliats, el càrrec en el compte bancari corresponents'efectuarà durant els primers cinc dies del mes d'octubre de 2016.

Una vegada finalitzat aquest període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés corresponent, s'exigiranels interessos de demora i els recàrrecs del període executiu en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei58/2003 de 17 de desembre, General Tributària i, si s'escau, de les costes del procediment de constrenyiment.

El pagament es farà a través de les entitats bancàries establertes als rebuts.

La qual cosa se sotmet al tràmit d'informació pública durant el termini d'UN MES a comptar des de quinze dies abans del'inici del període de cobrament. Durant aquest termini es podrà examinar l'expedient a la Intervenció de l'Ajuntament ipresentar les reclamacions que es considerin oportunes.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagin presentat al·legacions, els anteriors acords s'entendran elevats adefinitius sense necessitat de nou acord.

Si es vol impugnar la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposiciódavant la Junta de Govern Local, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de finalització del terminid'exposició pública.

Argentona, 1 de setembre de 2016

L'alcalde, Eudald Calvo Català