Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Notificació d'incoació de procediment de rescabalament envers herència jacent
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 21 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santpedor

EDICTE

En compliment del que disposa l'art. 59.5 de la Llei de Règim Jurídic de les administracions públiques i del procedimentadministratiu comú, i atès que es desconeix el domicili de la persona destinatària, es fa públic que l'Ajuntament deSantpedor ha resolt els expedients les dades dels quals s'exposen en l'Annex adjunt.

Contra les esmentades resolucions procedeixen els recursos que igualment consten en l'esmentat Annex.

ANNEX.

Núm. d'expedient: 254/2015.

Persona interessada: HERÈNCIA JACENT DE MIQUEL PALOMAS SOLER.

Població de l'últim domicili conegut: SANTPEDOR.

Extracte de la resolució: Incoació expedient de rescabalament derivat d'execució subsidiària d'enderroc finca.Requeriment de pagament per import de 19.911,91 EUR.

Termini pagament: els establerts al Reglament General de Recaptació.

Recursos, òrgan i terminis d'interposició: Recurs de reposició preceptiu. Interposició en el termini d'un mes davant del'Alcalde. Els primers deu dies es consideren tràmit d'audiència per formular al·legacions.

Santpedor, 19 d'agost de 2016

L'alcalde actal., Agustí Comas Guitó