Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació de la solució integral com a únic servei (programari i maquinari) del dipòsit digital per a documents de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona


Dimarts, 20 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Servei de Contractació

ANUNCI

En virtut de la resolució adoptada per Decret de l'Il·lm. Sr. diputat delegat d'Hisenda, Recursos Humans, Processos iSocietat de la Informació de data 6 de setembre de 2016 s'anuncia el procediment obert amb pluralitat de criteris,d'acord amb el detall següent:

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Diputació de Barcelona / Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació.

c) Obtenció de documentació i informació:

1. Dependència: Diputació de Barcelona.

2. Domicili: c/ Londres, 55, 5 planta.

3. Localitat i codi postal: Barcelona 08036.

4. Telèfon: 93 402 25 64.

5. Telefax: 93 402 06 47.

6. Adreça electrònica: scon.publicitat@diba.cat.

7. Adreça d'Internet del perfil de contractant: https://seuelectronica.diba.cat/perfilcontractant/default.asp.

8. Data límit d'obtenció de documentació i informació: De dilluns a divendres laborables, de 9 a 14 hores i fins el dia 21d'octubre de 2016.

9. Número d'expedient: 2016/0005312.

2. Objecte del contracte.

a) Tipus: Serveis.

b) Descripció de l'objecte: Solució integral com a únic servei (programari i maquinari) del dipòsit digital per a documentsde l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona.

c) Divisió per lots i núm.: No.

d) Lloc d'execució: Vegeu la clàusula 2.17 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

e) Termini d'execució: El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada de 2 anys a comptar des de l'inici de laprestació del servei.

f) Admissió de pròrroga: Sí. Incloses les pròrrogues no podrà excedir de 4 anys.

g) Establiment d'un acord marc: No.

h) Sistema dinàmic d'adquisició: No.

i) CPV (Referència de Nomenclatura): 72000000-5.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert amb pluralitat de criteris.

c) Subhasta electrònica: No.

d) Criteris d'adjudicació:

Fase 1.

Criteris que depenen d'un judici de valor:? Proposta tècnica, fins a 35 punts.

Per a passar a la fase 2 els licitadors hauran d'haver obtingut una puntuació mínima de 17 punts a la fase 1.

Fase 2.

Criteris avaluables de forma automàtica:Dimarts, 20 de setembre de 2016

? Preu, fins a 60 punts.

? Reducció del preu mensual d'1 Terabyte, previst a la clàusula 2.3 del PCAP, en cas de modificació contractual(clàusula 2.1 PPT), fins a 5 punts.

4. Valor estimat del contracte: 379.488,50 EUR IVA exclòs.

5. Pressupost total màxim de licitació.

Import: 164.995,00 EUR.

IVA (21%): 34.648,95 EUR.

Import total: 199.643,95 EUR.

Aquest pressupost és biennal i està desglossat en una part fixa i una part variable formulada en termes de preusunitaris.

6. Garanties.

Provisional: No s'exigeix.

Definitiva: Per a la part fixa el 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs i per a la part variable el 5% del pressupost delicitació, IVA exclòs.

7. Requisits específics del contractista.

a) Classificació: No.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica professional: Vegeu la clàusula 1.10 del Plec de ClàusulesAdministratives Particulars.

c) Altres requisits específics: Vegeu la clàusula 1.10 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

d) Contractes reservats: No.

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.

a) Data límit de presentació: La presentació de les ofertes es podrà efectuar de dilluns a divendres laborables de 9 a 14hores del matí fins el dia 28 d'octubre de 2016. Les proposicions enviades per correu, s'hauran de lliurar a l'oficina decorreu abans de les 14 hores de l'últim dia de presentació, i es comunicarà el mateix dia del seu enviament mitjançanttèlex, telegrama o fax al Servei de Contractació.

b) Modalitat de presentació: Vegeu la clàusula 1.9 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

c) Lloc de presentació:

1. Dependència: Diputació de Barcelona.

2. Domicili: carrer Londres, 55, 5 planta.

3. Localitat i codi postal: Barcelona 08036.

4. Adreça electrònica: scon.publicitat@diba.cat.

d) Nombre previst d'empreses que es pretén convidar a presentar ofertes (procediment restringit): No.

e) Admissió de variants: No.

f) Termini durant el qual el licitador resta obligat a mantenir l'oferta: 2 mesos a comptar des de la data d'obertura de lesofertes.

9. Obertura de les ofertes.

a) Domicili: C/ Londres, 55, planta baixa.

b) Localitat: 08036 Barcelona.

c) Data i hora: 9 de novembre de 2016, a partir de les 12:30 h. Obertura del sobre corresponent a la documentació tècnica relativa als criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor (sobre 2). Aquesta sessió serà oberta al públic.

10. Despeses de publicitat: 2.500,00 EUR.11. Data d'enviament de l'anunci en el DOUE: 16 de setembre de 2016.

VDimarts, 20 de setembre de 2016

12. Altres informacions:

a) L'obertura del sobre corresponent als criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica (sobre 3) es publicarà altauló d'anuncis de la web de la Diputació de Barcelona amb una antelació mínima de dos dies:https://seuelectronica.diba.cat/tauleranuncis (es podrà consultar telefònicament al núm. 93 402 25 64).

b) Condicions especials d'execució: No.

Barcelona, 9 de setembre de 2016

La secretària delegada, Anna Majó Capilla