Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del projecte constructiu Millora accés parades de bus a la carretera BV-5011, PK 2+570 i PK 2+830. TM Badalona
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona


Dimarts, 20 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

ANUNCI sobre l'aprovació definitiva del projecte constructiu "Millora accés parades de bus a la carretera BV-5011, PK 2+570 i PK 2+830. TM. Badalona"

(D 7566/16).

En compliment de l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995,de 13 de juny, es fa saber que, en virtut de resolució dictada en data 25 de juliol de 2016, per l'Excma. Sra. Presidentade la Diputació de Barcelona, resta aprovat definitivament el projecte constructiu "Millora accés parades de bus a lacarretera BV-5011, PK 2+570 i PK 2+830. TM. Badalona", en no haver estat formulades reclamacions o al·legacionsdins del termini d'informació pública, el qual va acabar el dia 7 de setembre de 2016.

Per impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, cal interposar recurs contenciós administratiu davantel Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la sevapublicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en eltermini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Barcelona, 14 de setembre de 2016

El secretari delegat, Francesc Bartoll Huerta