Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització del contracte d'eixamplament del pont sobre la riera de Sant Pol a la carretera B-603. TM. Sant Pol de Mar
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona


Dimarts, 20 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

ANUNCI de formalització

De conformitat amb el que disposa l'art. 154 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de laLlei de contractes del sector públic, s'anuncia la formalització del contracte següent:

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Diputació de Barcelona/ Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei Jurídico-Administratiu.

c) Núm. d'expedient: 2015/6783.

d) Direcció d'Internet del perfil de contractant: https:// seuelectronica.diba.cat/perfildelcontractant/default.asp.

2. Objecte del contracte.

a) Tipus de contracte: Obres.

b) Descripció de l'objecte: PROJECTE CONSTRUCTIU D'EIXAMPLAMENT DEL PONT SOBRE LA RIERA DE SANTPOL A LA CARRETERA B-603. TM SANT POL DE MAR.

c) Lots: No.

d) CPV: (Referència de nomenclatura): 45221119-9.

e) Acord marc (si procedeix): No.

f) Sistema dinàmic d'adquisició (si procedeix): No.

3. Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert amb un sol criteri de valoració.

c) Susceptible de recurs especial: No.

4. Pressupost total màxim de licitació.

a) Import net: 550.188,54 EUR.

b) IVA (21%): 115.539,59 EUR.

c) Import total: 665.728,13 EUR.

5. Adjudicació.

a) Data: 27 de juny de 2016.

b) Nombre d'empreses presentades: 13.

c) Contractista: XAVIER ALSINA, SA.

d) Import d'adjudicació: 349.450,00 EUR.

e) IVA (21%): 73.384,50 EUR.

f) Import total: 422.834,50 EUR.

g) Medi i data de publicació de l'anunci d'adjudicació: Perfil del contractant 12/07/2016.

6. Data de formalització.

6 de setembre de 2016.Barcelona, 14 de setembre de 2016

El secretari delegat, Francesc Bartoll i Huerta