Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació dels Estatuts del Consorci Sociosanitari de Viladecans
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Consorcis


Dimarts, 20 de setembre de 2016

ALTRES ENTITATS

Consorci Sociosanitari de Viladecans

ANUNCI

La Junta de Govern del Consorci Sociosanitari de Viladecans en sessió d'11 de maig de 2016, va aprovar inicialment lamodificació dels articles 1r., 2n., 6è., 8è., 9è., 10è., 11è., 12è., 13è., 14è., 15è., 21è., 22è, 23è, 24è., 26è i 27è. delsestatuts, així com sotmetre l'acord aprovat a informació pública per període de trenta dies i concedir audiència alsinteressats durant el mateix termini.

El text íntegre de l'acord de modificació dels estatuts és el que seguidament s'especifica: "S'acorda aprovar la modificació els articles, 1r., 2n., 6è., 8è., 9è., 10è., 11è., 12è., 13è., 14è., 15è., 21è., 22è, 23è, 24è.,26è i 27è. dels estatuts del Consorci Sociosanitari de Viladecans que a continuació es relacionen i quedaran redactatsde la manera següent.

Estatuts del Consorci Sociosanitari de Viladecans

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1

Entitats que integren el Consorci

1.1. Amb la denominació de CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILADECANS es constitueix un consorci, de caràcterlocal, en el qual participen el Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya (CSC, consorci inscrit amb el núm.9804040003 en el registre d'entitats locals) i l'Ajuntament de Viladecans.

1.2. El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat amb l'admissió d'entitats públiques o privades sense ànim delucre que vulguin col·laborar amb les finalitats del Consorci, efectuar les aportacions o prestar els serveis que enconstitueixen l'objectiu. L'acord d'admissió de nous socis requerirà la majoria que preveu l'article 14.2 d'aquests Estatutsi comportarà l'establiment del seu percentatge de participació.

1.3 El CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILADECANS queda adscrit al Consorci de Salut i d'Atenció Social deCatalunya als efectes de la Disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de lesAdministracions Públiques i del procediment administratiu comú.

Article 2

Objectiu i finalitats

2.1. L'objectiu bàsic del Consorci és la construcció, la posta en marxa i la gestió d'un equipament on tingui lloc activitatsociosanitària i social a Viladecans. El Consorci realitzarà activitats assistencials (sociosanitàries i socials), preventives,rehabilitadores i docents.

2.2. Seran finalitats específiques del Consorci la prestació dels següents serveis:

2.2.1. La gestió i l'explotació del Centre Sociosanitari situat al carrer Eslida, 6-8, de Viladecans, en terrenys quel'Ajuntament de Viladecans va cedir al Consorci.

2.2.3. La gestió, en el seu cas, d'altres serveis, projectes, activitats o centres, tots ells de caràcter sociosanitaris i socials ubicats a Viladecans.

2.2.4. La participació en la promoció de campanyes o tasques preventives.

2.2.5. Organització d'activitats de debat científic i de divulgació en matèria de salut i benestar social.2.2.6. La docència i la recerca en els camps de la salut i benestar social. E

2.2.7. Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats esmentades anteriorment i queC

acordi la Junta de Govern.Dimarts, 20 de setembre de 2016

2.3. Les esmentades finalitats, les podrà portar a terme el mateix consorci directament o a través d'entitats instrumentalscreades a l'efecte, o cedint la gestió a d'altres entitats externes.

2.4. El Consorci Sociosanitari de Viladecans té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament deViladecans, del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya i de tots i cadascun dels seus associats, als efectes del'article 24.6 de la Llei de Contractes del Sector Públic. Les tasques que se li encomanin s'acompanyaran de lacorresponent dotació pressupostària per al cobriment de tots els costos que la seva execució comporti per al Consorcid'acord amb les tarifes que, en el seu cas, aprovi l'entitat associada.

Article 3

Personalitat i capacitat jurídica

El consorci regulat en aquests Estatuts constitueix una entitat jurídica pública, de caràcter associatiu, dotada depersonalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereix la realització dels seus objectius. El Consorci regulat en aquests estatuts tindrà caràcter local.

En conseqüència, el Consorci Sociosanitari de Viladecans, per mitjà dels seus òrgans representatius, podrà adquirir,posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, excepte els de domini públic adscrits als ensconsorciats i afectes als serveis que presta el consorci, signar contractes, assumir obligacions, interposar recursos iexercitar les accions previstes a les lleis.

S'atribueixen expressament al Consorci les potestats reglamentària i d'autoorganització, la tributària referida al'establiment de taxes i contribucions especials, la de programació o planificació, la d'investigació, d'atermenament i derecuperació d'ofici de llurs béns, la d'execució forçosa i la sancionadora i la de revisió d'ofici de llurs actes i acords.

Article 4

Règim jurídic

El consorci, que té caràcter voluntari i indefinit, es regirà per aquests Estatuts i per les disposicions legals de caràctergeneral que li siguin aplicables.

Article 5

Domicili

El Consorci tindrà el seu domicili a Viladecans, carrer d'Angel Guimerà, 2 (Torre Baró). Això no obstant, per acord de laJunta de Govern, aquest domicili podrà ser canviat.

Article 6

Dels drets dels beneficiaris o usuaris

Es respectaran en tot moment els drets de les persones beneficiàries o usuàries dels serveis sanitaris i d'atenció socialque el Consorci prestarà.

CAPÍTOL II

Govern del Consorci

Article 7

Òrgans de Govern

El govern del Consorci correspon als òrgans següents:

a) La Junta de Govern.

b) El president o la presidenta.

c) El vicepresident o la vicepresidenta.d) El gerent o la gerent.Dimarts, 20 de setembre de 2016

Secció 1

La Junta de Govern

Article 8

Composició

8.1. La Junta de Govern, òrgan superior del Consorci, està formada pels membres següents, nomenats i substituïtslliurement per les entitats consorciades:

a) Un màxim de sis representants del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya (CSC), designats d'acord ambels seus estatuts. Els representants del CSC tindran sempre 6 vots, amb independència del número de membresdesignats. Aquests vots es repartiran proporcionalment entre els membres designats pel CSC.

b) Un màxim de quatre representants de l'Ajuntament de Viladecans. Els representants de l'Ajuntament tindran sempre 4vots, amb independència del número de membres designats. Aquests vots es repartiran proporcionalment entre elsmembres designats per l'Ajuntament.

Els representants de les administracions locals han de ser nomenats pels òrgans plenaris respectius.

Els membres de la Junta podran delegar el seu vot, de forma expressa i escrita, en algun altre membre de l'òrgan degovern.

8.2. Assistiran a les sessions de la Junta de Govern, amb veu però sense vot, el secretari o la secretària i el gerent o la gerent del Consorci, llevat que el secretari o la secretària sigui membre de la Junta, supòsit en què aquest hi assistiràamb veu i vot.

8.3. En el cas que s'ampliï el consorci per l'admissió de noves entitats, en l'acord corresponent de la Junta figurarà la nova composició de la Junta de Govern, el nombre de membres que s'assigna a cadascuna de les noves entitats i la possible variació dels atribuïts a les entitats ja integrades. En tot cas, els representants del Consorci de Salut i d'AtencióSocial de Catalunya ha de tenir atribuïda la majoria absoluta dels vots que s'emetin en el si de la Junta de Govern.

Article 9

Secretari o secretària

9.1. La Junta de Govern designarà un secretari o una secretària, que podrà ser membre o no de la Junta, per un períodede quatre anys, reelegible per períodes de temps iguals.

9.2. Correspon al secretari o a la secretària estendre acta dels acords presos a les reunions de la Junta, la qual,degudament signada per ell mateix i amb el vist-i-plau del president o la presidenta, serà transcrita al llibre d'actes, comtambé totes aquelles altres funcions que siguin pròpies del càrrec.

Les certificacions dels acords de la Junta de Govern hauran de ser emeses amb aquestes mateixes signatures.

Article 10

Funcions

10.1. Corresponen a la Junta de Govern les funcions següents:

a) L'orientació general de les funcions del Consorci dins els objectius estatutaris i la consegüent aprovació d'un plageneral i de plans plurianuals d'actuació, que han de ser reflectits al pressupost anual, que inclourà el pla d'inversions iels projectes d'obres, d'instal·lacions i de serveis, que també aprovarà.

b) L'aprovació dels comptes anuals, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre, el compte de pèrdues iguanys i la memòria corresponent a l'exercici anterior.

c) L'aprovació de la liquidació del pressupost anual.d) L'aprovació dels reglaments de règim interior, d'organització i de funcionament de les diverses activitats.Dimarts, 20 de setembre de 2016

e) L'aprovació de les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrecs directius, règim de prestació defuncions, plantilles i remuneracions, i els convenis col·lectius de treball.

f) El nomenament i la separació del secretari o de la secretària i de la Gerència del Consorci.

g) El nomenament i la separació dels càrrecs directius del Consorci, a proposta del gerent o de la gerent.

h) Els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns immobles.

i) Els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns mobles consistents en aparells i instal·lacions queintegren el seu patrimoni.

j) Aprovar els projectes d'obres, instal·lacions i de serveis d'un termini d'execució superior al pressupost anual i el seupla de finançament.

k) Aprovar els convenis per a la prestació de serveis i els contractes amb el Servei Català de la Salut o altres entitatspúbliques o privades, i també els acords de participació que s'hi puguin establir.

l) Acordar les operacions de crèdit.

m) Aprovar les variacions pressupostàries que sobrepassin la xifra que la Junta mateixa estableixi durant l'exercici.

n) Exercir tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials i administratives, en defensa delsdrets i dels interessos del Consorci, sens perjudici de les facultats reconegudes a l'article 15.1.f).

o) Fixar els criteris d'ordenació de pagaments i assignar les atribucions del president o de la presidenta, de la direcció idels altres directius de l'entitat en aquesta matèria.

p) Ampliar les activitats del Consorci d'acord amb el que estableixen aquests Estatuts.

q) Constituir comissions o comitès amb les funcions que els siguin encomanades específicament, en l'àmbit de lesseves competències.

r) Adoptar les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i el millor funcionament del consorci.

s) La contractació de béns, serveis, obres i subministraments, facultat que podrà delegar total o parcialment a lagerència.

t) Totes aquelles altres no atribuïdes expressament als restants òrgans del consorci.

10.2. La Junta podrà delegar les funcions que li són pròpies en els altres òrgans de govern, en els seus òrgans directiuso en les comissions o comitès que constitueixi a aquest efecte, llevat d'aquelles a què es refereix l'article 11.1, lletres a),b), c), e), f), g), h), j), k), l), o) i p).

Article 11

Periodicitat de les sessions

11.1. La Junta de Govern es reunirà en sessió ordinària al menys una vegada cada trimestre.

11.2. La Junta de Govern es reunirà en sessió extraordinària sempre que la convoqui el president o la presidenta periniciativa pròpia, o a petició de qualsevol entitat de les que la constitueixen.

Article 12

Convocatòria i ordre del dia

12.1. Les convocatòries de les reunions es faran per escrit amb l'ordre del dia corresponent, i seran notificades acadascun dels membres amb una antelació mínima de set dies. Juntament amb la convocatòria, es facilitarà,

preferentment amb mitjans electrònics, la documentació bàsica referent als temes a tractar. E

En casos d'urgència la convocatòria es farà, almenys, amb vint-i-quatre hores d'anticipació.

CDimarts, 20 de setembre de 2016

En aquest cas, i una vegada considerat l'ordre del dia, la Junta de Govern haurà d'apreciar la situació d'urgència permajoria absoluta dels membres presents. Si aquesta no s'estima, es procedirà a convocar la reunió de la Junta d'acordamb el que estableix el paràgraf anterior.

12.2. L'ordre del dia haurà de contenir tots els temes a tractar en les reunions que es convoquin. Fora d'aquest no es podran prendre acords vàlids llevat que, a la reunió, hi siguin presents la majoria dels membres de la Junta i es trobin representades totes les entitats consorciades, i ho consentin expressament.

12.3 El quòrum d'assistència de la Junta de Govern serà el de la majoria absoluta del nombre legal de membresnomenats en cada moment, ja sigui presents o representats.

Article 13

Adopció d'acords

13.1. Els acords de la Junta de Govern s'adoptaran per a majoria simple dels vots presents o representats. En casd'empat decidirà el vot de qualitat del president o presidenta, després d'efectuar-se una segona votació i de persistiraquest.

13.2. S'exceptuen del règim previst en l'apartat anterior els acords relatius a l'admissió de nous membres en el Consorci,a la creació d'organismes instrumentals i a la cessió de la gestió a d'altres entitats externes de les finalitats específiquesassenyalades en l'article 2.2. que requeriran per a la seva vàlida adopció el vot favorable de les dues terceres parts delnombre legal dels vots de la Junta de Govern.

13.3. Els acords de dissolució o liquidació del Consorci i qualssevol altres que comportin noves aportacionseconòmiques així com la modificació dels seus Estatuts, requeriran, a més de la majoria qualificada a què es refereixl'apartat anterior, la ratificació de les entitats respectives que l'integren.

Secció 2

Del president o presidenta

Article 14

El president o la presidenta

14.1. Serà president o presidenta de la Junta de Govern un dels seus membres, designat pel Consorci de Salut id'Atenció Social de Catalunya.

14.2. Serà vicepresident o vicepresidenta de la Junta de Govern un dels seus membres, designat per l'Ajuntament deViladecans.

14.3. Els càrrecs de president o presidenta i vicepresident o vicepresidenta de la Junta tindran una durada de quatreanys, si bé podran ser reelegits per l'administració o entitat que hagi de nomenar-los per iguals períodes de temps.

Article 15

Funcions del president o presidenta

15.1. Corresponen al president o la presidenta de la Junta de Govern del Consorci Sociosanitari de Viladecans lesfuncions següents:

a) Representar institucionalment al Consorci.

b) Formar l'ordre del dia de les sessions de la Junta.

c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, dirigir les deliberacions i decidir els empats amb el seu vot dequalitat.

d) Supervisar les activitats del consorci i elevar a la Junta la documentació i els informes que cregui oportuns.e) Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament dels acords de la Junta.Dimarts, 20 de setembre de 2016

f) Exercir en cas d'urgència, i donar-ne compte a la Junta de Govern en la primera reunió que celebri, les facultats derealitzar tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i elsinteressos del Consorci.

g) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li delegui la Junta de Govern d'entre les de naturalesadelegable.

15.2. Serà també competència del president o de la presidenta de la Junta de Govern, a proposta de la Gerència:

a) Elevar el projecte de pressupost anual i les seves modificacions als efectes de l'aprovació, si escau, per la Junta deGovern.

b) Formular a la Junta les propostes dels reglaments de règim interior, d'organització i funcionament de les diversesactivitats del Consorci.

c) Constituir, amb caràcter temporal, comissions o comitès amb funcions específiques en l'àmbit de les sevescompetències, i adscriure-hi les persones que hagin d'integrar-los.

Secció 3

Del vicepresident o de la vicepresidenta

Article 16

Funcions

El vicepresident o la vicepresidenta suplirà el president o la presidenta i n'assumirà les funcions en els casos de vacant,absència o malaltia. Exercirà, a més, les atribucions que el president o la presidenta li delegui.

CAPÍTOL III

De la Gerència

Article 17

Nomenament i naturalesa del càrrec

17.1. La Gerència serà l'òrgan executiu del Consorci.

17.2. La Gerència podrà ser ostentada per una persona física o jurídica.

17.3. En el cas de que el gerent o la gerent sigui una persona física serà un càrrec d'alta direcció que mantindrà amb elConsorci una relació d'ocupació de naturalesa laboral i de caràcter especial i que es regirà pel contracte de treballpertinent i les disposicions que siguin d'aplicació. El gerent o la gerent exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva irestarà sotmès al règim d'incompatibilitats vigent.

Article 18

Funcions

Corresponen a la Gerència les funcions següents:

a) Representar administrativament al Consorci i relacionar-se amb les administracions públiques, les institucions, lesentitats i els particulars.

b) Proposar a la Junta de Govern els programes, les estratègies i els plans plurianuals d'actuació.

c) Elaborar la proposta de pressupost anyal, d'acord amb els plans d'actuació aprovats.

d) Executar i fer complir els acords de la Junta i les disposicions de la Presidència.

e) Administrar el patrimoni i els béns del Consorci, en el marc de les facultats que li hagin estat conferides per la Junta

de Govern. E

f) Executar el pla d'inversions anual i exercir les facultats de contractació en matèria d'obres, instal·lacions, serveis i subministraments.Dimarts, 20 de setembre de 2016

g) Proposar el nomenament i cessament dels càrrecs directius dels Centres Sociosanitaris i socials i altres serveis,projectes i activitats que el Consorci gestioni.

h) D'acord amb els criteris de la Junta de Govern, contractar, sancionar, separar o rescindir les relacions de treball ambel personal fix, eventual, interí o de suplències, de caràcter laboral; aprovar els ascensos de categoria del personal fixde caràcter laboral i fixar les remuneracions, les funcions i els trasllats del personal d'acord amb els criteris o lesinstruccions que estableixi la Junta de Govern.

i) Ordenar els pagaments, de conformitat amb les atribucions que li hagin estat assignades per la Junta de Govern.

j) Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions tecnològiques adequades, i tambéper la conservació i el manteniment dels serveis, les instal·lacions i els equipaments, així com per l'assoliment d'unadequat grau de qualitat assistencial.

k) Preparar la documentació que, per mitjà del president o la presidenta, s'ha de sotmetre a la consideració de la Juntade Govern i informar de tot el necessari per al correcte exercici de les seves competències, particularment pel que fa ala confecció i el compliment del pressupost anual i els plans plurianuals d'actuació.

l) Informar periòdicament sobre el funcionament i l'estat de situació de l'entitat.

m) Presentar anualment a la Junta de Govern el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, la memòria de l'exercici i la liquidació del pressupost.

n) Presidir, si s'escau, el Consell de Direcció integrat pels càrrecs directius i executius del consorci.

o) Qualsevol altra funció que se li encomani expressament o li deleguin la Junta de Govern o el president o la presidenta, en l'àmbit de les respectives competències.

CAPÍTOL IV

Règim patrimonial, financer, pressupostari i comptable

Article 19

Patrimoni

19.1. Constitueixen el patrimoni del Consorci:

a) Els béns i els drets que li aportin les entitats consorciades, llevat dels béns de domini públic adscrits a l'Ajuntament de Viladecans o a qualsevol altra administració consorciada i afectes als serveis que presta el Consorci, en relació amb elsquals aquest ens en té l'ús, la conservació i la millora en els termes que s'estableixin.

b) Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol.

19.2. El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l'inventari corresponent, que revisarà i aprovarà anualment la Juntade Govern.

Article 20

Recursos

Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:

a) Les aportacions realitzades per les entitats consorciades.

b) Els rendiments dels serveis que presti.

c) Els productes del seu patrimoni.d) Els crèdits que s'obtinguin.

e) Les subvencions, els auxilis, els ajuts i els donatius.

VDimarts, 20 de setembre de 2016

f) Qualssevol altres que puguin correspondre al Consorci, d'acord amb les lleis.

Article 21

Comptabilitat i control econòmic

21.1 El Consorci estarà subjecte al règim pressupostari, de comptabilitat i control del Consorci de Salut i d'Atenció Socialde Catalunya, sens perjudici del que disposa la legislació de finances públiques vigent.

21.2 El règim comptable s'ajustarà a les disposicions vigents en la matèria que es fixin per als consorcis adscrits al'administració local, tot mantenint els criteris del pla general de comptabilitat adaptat als centres d'assistència sanitàriai/o social. Els fons del Consorci seran custodiats en comptes bancaris oberts directament a nom de l'entitat.

Article 22

22.1. Dins el primer trimestre de cada any la gerència elevarà a la Junta de Govern, per mitjà del seu president opresidenta, el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, la memòria de l'exercici i la liquidació del pressupost a31 de desembre anterior. La Junta aprovarà els comptes com a màxim fins el segon trimestre de l'exercici següent al dereferència, i en donarà compte immediatament a les entitats consorciades. En tot cas, es durà a terme una auditoria delscomptes anuals que serà responsabilitat del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya i, a la vegada, el Consorciformarà part del seu pressupost.

22.2. La Junta acordarà la destinació dels romanents de l'exercici anterior, que s'aplicaran, en primer lloc, al'amortització dels deutes i, en segon lloc, a la inversió en equipament propi, i a donar suport a la formació delsprofessionals que presten serveis per al Consorci i els serveis que aquest ens gestiona.

CAPÍTOL V

Règim del personal i de contractació

Article 23

Règim de personal

Pel que fa al personal al servei del Consorci s'aplicarà la normativa general i local que sigui d'aplicació en cada momentals consorcis de caràcter local.

Article 24

Règim de contractació

La contractació de béns i serveis serà sotmesa a les normes que regulen la contractació de les del sector públic. Aaquests efectes, el Consorci Sociosanitari de Viladecans tindrà la consideració d'Administració Pública.

CAPÍTOL VI

Separació i dissolució

Article 25

Dissolució

El Consorci Sociosanitari de Viladecans es dissoldrà per acord dels membres que l'integren, adoptat en els termes quepreveu l'article 14.3, per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius i per qualsevol de les causesprevistes a l'article 324 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Article 26

Liquidació dels béns

La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.

S'estableix com a criteri de repartiment, als efectes d'establir la quota de liquidació corresponent, la d'una participaciódel 40% per a l'Ajuntament de Viladecans i la d'una participació del 60% per al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, llevat del previst en l'apartat e).L'acord de dissolució determinarà la forma en què s'ha de procedir a la liquidació dels béns que pertanyen al Consorci iE

a la reversió de les obres i les instal·lacions existents, segons les directrius següents:

CDimarts, 20 de setembre de 2016

a) La Junta de Govern nomenarà, a l'adoptar l'acord de dissolució, una comissió liquidadora constituïda per tres peritsde reconeguda solvència professional no vinculats al Consorci.

b) La comissió liquidadora calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del Consorci de conformitatamb el criteri de repartiment previst en aquest article un cop liquidats tots els deutes de l'entitat, si és possible. En el casque la quota de liquidació resulti positiva, aquesta es liquidarà al membre corresponent dins del mes següent a la datad'aprovació de la dissolució del Consorci.

c) En cap cas el procés de dissolució i liquidació del Consorci no podrà implicar la paralització, la suspensió o el no-

desenvolupament dels serveis i activitats assistencials, docents i de recerca que porti a terme. L'Ajuntament deViladecans, pel que fa als serveis i les activitats assistencials, podrà adoptar les mesures que consideri adequades pertal de garantir-ne la continuïtat.

d) La constitució de la comissió liquidadora no comportarà alteració en el funcionament dels òrgans govern fins que esfaci efectiva la liquidació.

e) En qualsevol supòsit de dissolució, el centre sociosanitari "Frederica Montseny" que el Consorci té construït i enexplotació (edifici, serveis i instal·lacions en correctes condicions de funcionament, i les càrregues associades que nos'hagin pogut liquidar) revertirà de ple dret a favor de l'Ajuntament de Viladecans. Aquest actiu s'atribuirà en tot cas al'Ajuntament de Viladecans, i no computarà en el moment del repartiment de béns entre les entitats consorciadesd'acord amb aquest article.

Article 27

Separació de les entitats consorciades

27.1 Els membres del Consorci es podran separar del mateix en qualsevol moment sempre que es comuniquifefaentment amb un any d'antelació mitjançant escrit adreçat a la presidència del Consorci.

L'exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci llevat que la resta dels seus membres, de conformitatamb aquests Estatuts, acordin la seva continuïtat i segueixin formant part del Consorci, al menys, dues Administracions,o dues entitats o organismes públics vinculats o dependents de més d'una Administració.

27.2 Quan l'exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci s'aplicaran les següents regles:

a) Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerciti el seu dret de separació, d'acord amb la participació que li hagi correspost al saldo resultant del patrimoni net, d'haver tingut lloc la liquidació, tenint en compteque el criteri de repartiment serà el disposat en aquests Estatuts.

A aquests efectes, la quota de separació es correspondrà amb la que li correspongui com a quota de liquidació.

b) En el cas que la quota de separació resulti positiva, aquesta es liquidarà al membre separat dins dels tres mesosposteriors a la data d'aprovació de la continuïtat del Consorci. En cas que la quota de separació resulti negativa,aquesta es liquidarà pel membre separat dins dels tres mesos posteriors a la data d'aprovació de la continuïtat delConsorci.

c) Si el membre que exerceix el dret de separació és el Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya s'hauràd'acordar pel Consorci a qui, de les restants Administracions o entitats o organismes públics vinculats o dependentsd'una Administració que romanen al Consorci, s'adscriu en els termes de l'article 1.3 d'aquests Estatuts.

"Sotmetre els precedents acords a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, en compliment dels articles 313 i160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. Casque no es presentin al·legacions o suggeriments, els presents acords s'entendran definitivament aprovats".

"Notificar a tots els membres associats l'acord d'aprovació inicial dels estatuts i donar-los un termini de 30 dies hàbilscomptadors des de la recepció de la notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients,amb el benentès que si no se'n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l'acord un cop transcorregut

l'esmentat termini. L'expedient es podrà consultar a la seu del Consorci". E

"Facultar al secretari per a la realització de les gestions i actuacions necessàries per al compliment dels presentsC

acords".Dimarts, 20 de setembre de 2016

En compliment del tràmit d'informació pública, l'expedient de l'acord esmentat Consorci Sociosanitari de Viladecans espot consultar a les oficines de la seu municipal tots els dies feiners, entre les 8.00 h i les 15.00 h, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquest mateixAnunci es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauló d'Anuncis del Consorci.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant el Consorci dintre del mateix termini d'informació pública, perqualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiquesi del procediment administratiu comú.

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, la modificació dels Estatuts del Consorci Sociosanitari de Viladecansesdevindran aprovats definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen els articles178.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l'article 66del ROAS. Que en data 11 de maig de 2016 el Consell Rector del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya va acordar ratificar els acords anteriors i encomanar al Consorci Sociosanitari de Viladecans la realització conjunta del tràmit depublicació dels anteriors acords als efectes del tràmit d'informació pública.

Barcelona, 5 de setembre de 2016

El secretari, Joaquim Monllau i Bayerri

10