Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 20 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Tavèrnoles

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Tavèrnoles, en sessió celebrada el dia 28 de desembre de 2015, va aprovar inicialment el Pressupost General de la corporació per a l'exercici 2016, les bases d'execució i la plantilla de personal.

Sotmès l'expedient al tràmit d'exposició i informació pública, mitjançant la inserció de l'anunci corresponent al ButlletíOficial de la Província de Barcelona de data 21 de gener de 2016, sense que s'hagin formulat al·legacions, aquest haesdevingut aprovat definitivament amb caràcter automàtic en data 9 de febrer de 2016.

D'acord amb el que disposa l'article 169.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reialdecret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es transcriu a continuació el resum per capítols del mateix.

Igualment, i d'acord amb el que disposa l'article 283 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, es fa pública la plantilla de personal de la corporació per a aquestexercici 2016.

PRESSUPOST 2016.

INGRESSOS.

1. Operacions no financeres.

1.1. Operacions corrents.

CAPÍTOL I

Impostos directes

121.300,00 EUR

CAPÍTOL II

Impostos indirectes

3.000,00 EUR

CAPÍTOL III

Taxes i altres ingressos

47.560,00 EUR

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

191.310,00 EUR

CAPÍTOL V

Ingressos patrimonials

750,00 EUR

1.2. Operacions de capital.

CAPÍTOL VI

Alienació d'inversions reals

0,00 EUR

CAPÍTOL VII

Transferències de capital

0,00 EUR

2. Operacions financeres.

CAPÍTOL VIII

Actius financers

0,00 EUR

CAPÍTOL IX

Passius financers

0,00 EUR

Total ingressos

363.920,00 EUR

DESPESES.

1. Operacions no financeres.

1.1. Operacions corrents.CAPÍTOL I

Despeses de personal

133.029,90 EUR

CAPÍTOL II

Despeses corrents en béns i serveis

174.650,10 EUR

CAPÍTOL III

Despeses financeres

300,00 EUR

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

30.940,00 EURDimarts, 20 de setembre de 2016

1.2. Operacions de capital.

CAPÍTOL VI

Inversions reals

25.000,00 EUR

CAPÍTOL VII

Despeses corrents en béns i serveis

0,00 EUR

2. Operacions financeres.

CAPÍTOL VIII

Actius financers

0,00 EUR

CAPÍTOL VII

Passius financers

0,00 EUR

Total despeses

363.920,00 EUR

PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES PER A L'EXERCICI 2016.

DEDICACIÓ

NÚM.

GRUP

COMP. DEST.

VACANTS

A) PERSONAL FUNCIONARI

1. Amb habilitació de caràcter estatal

1.1. Secretaria intervenció

45,33 %

A1

22

2. Administració general

2.1. Auxiliar administratiu/va

50,00 %

C2

12

3. Administració especial

3.1. Arquitecte

10,67 %

A1

26

3.2. Informador/a turístic

37,33 %

C2

12

B) PERSONAL LABORAL

1. Administració general

1.1. Auxiliar administratiu/va

50,00 %

C2

12

2. Personal d'oficis

2.1. Operari de serveis

100,00 %

10

2.2. Peó de serveis

50,00 %

10

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el terminide dos mesos davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a comptar apartir del dia hàbil següent al de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.Tanmateix, els legitimats activament podran interposar qualsevol recurs ajustat a dret.

Tavèrnoles, 9 de setembre de 2016

L'alcalde, Carles Banús Puigivila