Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Bases reguladores per l'atorgament d'ajuts econòmics adreçats a persones amb escassa capacitat econòmica que restin gravades per l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 20 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 8 de setembre de 2016, ha aprovat les Bases Reguladores per al'atorgament d'ajuts econòmics adreçats a aquelles persones amb escassa capacitat econòmica que restin gravades perl'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, el text íntegre de les quals és el següent:

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS ADREÇATS A PERSONES AMB ESCASSACAPACITAT ECONÒMICA QUE RESTIN GRAVADES PER L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESAURBANA.

1. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ.

L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió,cobrament i justificació dels ajusts socials peremptoris, que en forma d'ajut econòmic, atorgui o estableixi l'Ajuntamentde Santa Maria de Palautordera a través de l'Àrea de Serveis Socials, a aquelles persones amb escassa capacitateconòmica que restin gravades per l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.

Els ajuts objecte d'aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurament revocables i reduïblesen tot moment per les causes previstes en la legislació vigent. No generen cap dret a l'obtenció d'altres ajuts en anysposteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Aquestes bases responen a un moment conjuntural de crisi generalitzada i la voluntat de l'Ajuntament de Santa Maria dePalautordera de pal·liar en la mesura del possible la greu situació de l'elevat nombre de persones i famílies que nopoden fer front a les seves obligacions tributàries respecte el seu habitatge habitual.

2. PERÍODE D'EXECUCIÓ.

Els ajuts socials concedits a l'empara d'aquestes bases, s'hauran de destinar a finançar la quota de l'impost sobre bénsimmobles de naturalesa urbana amb meritació a partir de l'any 2015 (aquest inclòs) i fins a la vigència de les presentsbases.

3. BENEFICIARIS I REQUISITS.

Podran beneficiar-se d'aquest ajut les persones físiques que siguin subjectes passius de l'impost sobre béns immoblesde naturalesa urbana sempre que compleixin amb els requisits següents:

- Estar empadronat al municipi de Santa Maria de Palautordera abans del dia 1 de gener de l'any de la corresponent convocatòria.

- Ser propietari, llogater (quan consti en el contracte d'arrendament que l'IBI és a càrrec de l'arrendatari) o usufructuaride l'habitatge habitual i/o figuri com a subjecte passiu de l'IBI.

- Constar com a contribuents de l'Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana del municipi de Santa Maria dePalautordera l'exercici en el qual es sol·liciti l'ajut per l'habitatge que constitueixi la seva residència habitual.

- Hauran de coincidir necessàriament l'habitatge que constitueixi la residència habitual i el domicili on consti empadronatel beneficiari.

- En el moment de la sol·licitud de l'ajut, estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera i la resta d'administracions o haver sol·licitat un ajornament o fraccionament dels deutes pendents depagament (no s'inclouen les obligacions que estiguin en període voluntari de pagament).S'acreditarà abans de la concessió mitjançant autorització signada per tots els membre de la unitat familiar majors d'edatE

per a la consulta de dades tributàries de la unitat de convivència.

CDimarts, 20 de setembre de 2016

- No poden constar com a contribuents, en aquest o un altre municipi, als efectes de l'Impost sobre béns immobles, ni elsol·licitant ni les persones que convisquin amb ell per cap altre immoble més a excepció d'una plaça d'aparcament i/o untraster per tota la unitat familiar.

- Que el conjunt d'ingressos del sol·licitant i dels que segons el padró municipal d'habitants convisquin amb ell no superiles quanties següents:

INDICADOR: IRSC mensual (*).

Número de persones que conviuen a l'habitatge

Indicador Ingressos Econòmics i coeficient multiplicador

IRSC X 1,5

IRSC X 1,65

3 IRSC X 1,80

IRSC X 1,90

5 o més

IRSC X 1,95

Persones amb discapacitat al nucli familiar

S'incrementarà el coeficient multiplicador de l'IRSC per 1,10 percadascuna de les persones amb discapacitat

Famílies monoparentals

S'incrementarà el coeficient multiplicador de l'IRSC per 1,10

* IRSC: Indicador Renda de Suficiència Catalunya (14 mensualitats).

En els casos d'acreditació de violència masclista només es tindran en compte els ingressos de la persona víctima deviolència masclista.

Aquests requisits s'han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Nogensmenys, en casos excepcionals, quan els serveis socials municipals així ho considerin i ho proposin, es potconcedir l'ajut malgrat no complir aquests requisits.

4. QUANTIA MÀXIMA DE L'AJUT.

La quantia de l'ajut de l'Impost serà del 90% del rebut de l'Impost sobre béns immobles corresponent a l'exercici anterioressent l'import màxim de l'ajut de 300,00 EUR per a cada sol·licitud individual. Aquest límit es podrà veure disminuït enel supòsit que a causa del nombre de sol·licituds presentades se superi la quantia prevista fixada en la corresponentconvocatòria i/o el crèdit disponible a nivell de vinculació jurídica. Donat el cas, s'haurà d'establir un prorrateig de lesajudes entre totes les persones beneficiàries de la convocatòria.

Aquest ajut econòmic serà compatible amb d'altres ajuts atorgats per l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

Aquest ajut resta exempt de l'IRPF de conformitat amb el que disposa el número u de l'article 1 del Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària soportada pels contribuents de l'Impost sobrela Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic.

5. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ.

El procediment de concessió d'aquests ajuts regulats a les presents Bases Reguladores serà el de concurrènciacompetitiva.

Les persones físiques que vulguin acollir-se a l'ajut regulat a les presents Bases hauran de presentar al RegistreGeneral de l'Ajuntament una sol·licitud mitjançant el model normalitzat que s'adjunta annex i que anirà acompanyat de lasegüent documentació:

a. Fotocòpia del NIF/NIE en vigor, del sol·licitant i de la resta de persones que conviuen en l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut.

b. Identificació de l'immoble indicant la referència cadastral.

9

c. Declaració responsable de les persones que conviuen en l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut, fent constar que reuneixen expressament cadascun dels requisits que assenyala la normativa.

VDimarts, 20 de setembre de 2016

d. Totes les persones que conviuen en l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut hauran de presentar autorització expressa al'Ajuntament en el moment de presentar la sol·licitud per a que pugui realitzar les consultes necessàries a les diferentsadministracions públiques amb la finalitat de comprovar les circumstàncies i el compliment dels requisits necessaris peral gaudiment de l'ajut.

e. Autorització a l'Ajuntament per a demanar a la Gerència Regional del Cadastre informació sobre titularitat de bénsimmobles d'ell i de les persones que convisquin amb ell.

d. Dades bancàries del compte on poder transferir l'import de l'ajut, amb determinació del codi IBAN corresponent,segons model normalitzat que s'adjunta. Compte on aparegui el/la titular del compte- ha de ser la persona sol·licitant del'ajut.

e. En els supòsits que no es puguin obtenir les dades a través de les consultes corresponents, el sol·licitant haurà depresentar els justificants i/o certificacions que acreditin l'acompliment dels requisits establerts. L'Ajuntament podràdemanar les autoritzacions addicionals necessàries per a efectuar les consultes pertinents.

Un cop presentades les sol·licituds i la documentació, aquestes seran remeses a la Intervenció Municipal per tald'estudiar-les juntament amb els Serveis Socials de l'Ajuntament i requerir, en cas que fos necessari, a l'interessatqualsevol aclariment o informació en relació a la mateixa per tal de tenir una idea més acurada possible de la situacióeconòmica real del contribuent.

Un cop examinada la documentació aportada i en el seu cas la informació complementària demanada, es remetràproposta de resolució de la convocatòria a la Junta de Govern per a la seva aprovació.

L'estimació o desestimació d'aquesta sol·licitud i l'import de l'ajut es comunicarà al subjecte passiu mitjançant notificacióde l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en un termini màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de laresolució, d'acord amb allò previst a l'article 59 de la LRJAPPAC.

EL termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 6 mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentacióde sol·licituds. Si transcorregut aquest termini no s'ha dictat i publicat resolució expressa, la sol·licitud s'entendràdesestimada.

6. TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.

El termini de presentació de les sol·licituds serà el que determini la convocatòria corresponent.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida s'hauran de presentar al Registre de l'Ajuntament de SantaMaria de Palautordera, Pl. De la Vila, núm. 1, 08460 Santa Maria de Palautordera.

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, deRègim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).

La presentació de la sol·licitud de l'ajut pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

7. RECTIFICACIÓ DE DEFECTES O OMISSIONS EN LA DOCUMENTACIÓ.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/la beneficiari/ària, per tal que en eltermini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes2

necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud. Si transcorregut aquesttermini no s'ha esmenat o s'ha aportat la documentació preceptiva, s'entén que l'interessat ha desistit de la sevasol·licitud, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes previstos a l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, i s'arxivaran lesactuacions sense cap tràmit ulterior.

8. RÈGIM DE RECURSOS.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós 9

administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. E

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.Dimarts, 20 de setembre de 2016

9. ACCEPTACIÓ DE L'AJUT.

Els/les beneficiaris/àries, una vegada se'ls hagi comunicat l'acord de concessió, hauran d'acceptar sense reserves l'ajutaixí com les condicions imposades en la concessió. Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el terminid'un mes a partir de la recepció de l'indicat acord. Si transcorregut un mes des de la recepció de l'indicat acord, no esmanifesta expressament les seves objeccions, es considerarà tàcita la seva acceptació.

10. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS.

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d'aquest ajuts, les que tot seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà lesresponsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de l'ajut.

a. Els/les perceptors/res dels ajuts concedits per l'Ajuntament, s'obliguen a actuar de conformitat amb els principis debona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d'acord amb l'establert a lespresents bases.

b. El/la beneficiari/ària d'un ajut està obligat a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer querealitzi la Intervenció General de l'Ajuntament i altres òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aaportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a l'ajut concedit.

c. Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar per un període noinferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

d. Comunicar a l'Ajuntament, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de l'aplicació dels fons, l'obtenciód'altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin aquest impost.

e. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.

f. Complir qualsevol altre obligació que es derivi d'aquestes bases o d'altres disposicions generals vigents.

11. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA FINALITAT DE L'AJUT.

S'entén justificada la finalitat amb l'acreditació comptable del pagament de l'Impost corresponent a l'exercici a ons'hagués concedit l'ajut. Aquest extrem el comprovarà la Intervenció Municipal.

12. FORMA DE PAGAMENT.

L'ajut es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte assenyalat pel beneficiari, en el termini màxim de tresmesos des de l'acord de concessió, o per compensació de l'impost de béns immobles en el cas de fraccionament o ajornament.

13. CIRCUMSTÀNCIES QUE PODEN DONAR LLOC A LA MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ.

Amb posterioritat a l'acord de concessió es podrà modificar, d'ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l'import ialtres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de l'ajut.

b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevolorigen, públic o privat, que sumats a la de l'Ajuntament superin la quota de l'impost.

En aquests casos, la interventora i l'àrea de Serveis Socials faran la proposta de modificació de l'ajut concedit, que haurà de ser aprovada per l'òrgan competent per aprovar la concessió de l'ajut.

14. PÈRDUA DEL DRET A REBRE L'AJUT.

9

És causa de pèrdua del dret a l'ajut i en el seu cas de reintegrament de l'ajut concedit: E

- Rebre qualsevol altre ajut oficial destinat a la mateixa finalitat.Dimarts, 20 de setembre de 2016

- No estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. S'ha d'estar al corrent de totes les obligacionstributàries (Estat, Generalitat, Ajuntament i Seguretat Social).

- La modificació de les circumstàncies econòmiques del contribuent o de les condicions establertes en les presentsbases.

15. PUBLICACIÓ.

Aquestes bases reguladores es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona durant eltermini de 20 dies hàbils, de conformitat amb allò que estableix l'article 13.3 de l'Ordenança General de Subvencions del'Ajuntament i l'article 124.2 del ROAS. En el cas que durant el tràmit d'informació d'exposició pública no es presenta capal·legació les bases es consideraran aprovades en forma definitiva.

16. CAUSES DE REINTEGRAMENT.

Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o de la revisió de l'ajut, l'import definitiu.

d'aquest sigui inferior a l'import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l'excés.

Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut l'ajut falsejant les condicionsexigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment de l'obligació de justificar enels terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altressupòsits previstos en la normativa vigent.

Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats percebudes il'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de l'ajut fins a la data en que s'acordi la procedènciadel reintegrament, sense perjudici d'altres responsabilitats en la que es pugui incórrer segons la legislació vigent.

17. PROTECCIÓ DE DADES.

Les dades de caràcter personal que s'obtinguin per raó d'aquestes bases reguladores i de les següents convocatòrieses tractaran d'acord amb les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades decaràcter personal i el reglament que la desenvolupa, aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

18. VIGÈNCIA.

Les presents bases aprovades per Junta de Govern celebrada el dia 8 de setembre de 2016 seran vigents fins a la sevamodificació o derogació.

Les bases restaran exposades a informació pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal(www.smpalautordera.cat) durant el termini de 20 dies a partir de la publicació del present edicte en el BOP. Unareferència d'aquest anunci s'ha d'inserir en el DOGC.

De no formular-se reclamacions les bases quedaran definitivament aprovades.

Santa Maria de Palautordera, 13 de setembre de 2016

L'alcalde, Jordi Xena i Ibáñez

C