Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva dels projectes d'obra municipal Millora de les parades d'autobús i Urbanització del passatge del teatre
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 20 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Eugènia de Berga

ANUNCI

Transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagin presentat al·legacions o reclamacions contra l'acordd'aprovació inicial dels projectes d'obra municipal ordinària "Millora de les parades d'autobús. Barri de l'Arumí direccióVic" i "Urbanització del passatge del teatre" redactats per l'arquitecte municipal senyora Núria Sans Cuffí, aquests hanesdevingut aprovats definitivament, acomplint l'acord de l'alcaldia de data 28 de juliol de 2016.

D'acord amb el que disposa l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals es fa públical'aprovació definitiva dels projectes indicant que contra la resolució, que és definitiva en via administrativa, es podràinterposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en termini d'un mes a comptardes del dia següent a la present publicació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, espodrà interposar recurs contenciós-administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior deJustícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la present publicació. En el casque la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu ?silenci que es produeix pel transcursd'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a lainterposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referitrecurs de reposició s'entengui desestimat.

Santa Eugènia de Berga, 13 de setembre de 2016

L'alcaldessa, Anna Franquesa Roca