Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Adjudicació i formalització del contracte del servei del centre obert municipal El Quijote
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 20 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

ANUNCI

Als efectes previstos en l'article 154.2 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el textrefós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es publica l'adjudicació definitiva del següent contracte:

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme. Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

b) Dependència que tramita l'expedient: Àrea de serveis a les persones i acció social departament de Serveis Socials.G0432014000016.

d) Adreça d'Internet del perfil del contractant: http://www.svh.cat.

2. Objecte del contracte:

a) Tipus de contracte: serveis.

b) Descripció: prestació del servei de centre obert municipal el Quijote.

c) CPV: 85311300-5 Serveis del benestar social proporcionats a nens i joves.

d) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i perfil del contractant.

e) Data de publicació de l'anunci de licitació: 19 d'octubre i 2 de novembre de 2015, respectivament.

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinari.

b) Procediment: Obert no harmonitzat.

c) Susceptible de recurs especial: No.

4. Valor estimat del contracte: 120.000 EUR IVA exclòs.

5. Pressupost base de licitació:

Import IVA exclòs

Tipus d'IVA

Quota IVA

Import Total

60.000 EUR

10 %

6.000 EUR

66.000 EUR

6. Adjudicació i formalització del contracte:

a) Data d'adjudicació: 15 de juliol de 2016.

b) Contractista: ASSOCIACIÓ CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE.

c) Import d'adjudicació: 58.000 EUR import exempt d'IVA.

d) Motius d'adjudicació: Oferta més avantatjosa.

e) Data formalització: 30 d'agost de 2016.

Sant Vicenç dels Horts, 8 de setembre de 2016

La regidora de Serveis Socials, Georgina González García