Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Canvi de titularitat de nínxols del cementiri
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 20 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Polinyà

EDICTE

L'Ajuntament de Polinyà sotmet a informació pública els expedients que es relacionen de sol·licitud de canvi de titularitatde la concessió dels drets funeraris, perquè qualsevol persona que s'hi consideri afectada pugui formular lesal·legacions i observacions, i presentar els documents que estimi pertinents:

Expedient: 1241/2016. Sr. DAVID MARTRA SAGUÉ ha sol·licitat el canvi de titularitat al seu favor de la concessió delsdrets funeraris del nínxol núm. 87, sèrie B, del cementiri municipal, actualment inscrita a favor del Sr. SALVADORMARTRA ROS.

Expedient: 1242/2016. Sra. FELISA MORALES VALENCIA ha sol·licitat el canvi de titularitat al seu favor de la concessiódels drets funeraris del nínxol núm. 119, sèrie F, del cementiri municipal, actualment inscrita a favor del Sr. ANASTASIOMORALES VALENCIA.

Les al·legacions i els suggeriments, si s'escau, han de presentar-se en el Registre General d'aquest Ajuntament,personalment, per correu administratiu certificat o a traves de qualsevol dels mitjans hàbils que estableix l'art. 38,4 de laLlei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiucomú, en el termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de la data de publicació del present edicte al Butlletí Oficialde la Província.

Polinyà, 5 de setembre de 2016

L'alcalde, Javier Silva Pérez